Alarm- og pejlesystemer (GPS) på hospital

Sidst redigeret den 14.01.2020

Sundhedspersoner på en somatisk afdeling på et offentligt sygehus eller på et privat behandlingssted, som regionsrådet har overenskomst med, kan i visse situationer anvende personlige alarm- og pejlesystemer på indlagte patienter over 15 år med en midlertidigt eller varigt nedsat psykisk funktionsevne, f.eks. patienter med demenssygdomme.

Formålet med overvågningen er at kunne beskytte patienterne mod at komme alvorligt til skade, hvis de forlader sygehusafdelingen eller behandlingsstedet.

Overvågningen kan foregå ved hjælp af dels alarmsystemer, som kan advare personalet om, at patienten er ved at forlade stuen, afdelingen, sygehuset el.lign. og dels ved hjælp af pejlesystemer, som kan spore en forsvunden patient, f.eks. GPS-systemer. Systemerne må dog ikke anvendes til konstant overvågning af patienten.

Det er som udgangspunkt overlægen på afdelingen, der kan beslutte at anvende systemerne, og det kræver som udgangspunkt tillige samtykke fra nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig, hvis fremtidsfuldmagten omfatter dette forhold.

Hvis der er risiko for, at en patient kommer til skade ved at forlade sygehusafdelingen, kan sundhedspersonalet tilbageholde patienten, der er ved at forlade sygehusafdelingen, eller føre patienten tilbage til sygehusafdelingen, hvis risikoen ikke kan afværges på mindre indgribende måde. Tilbageholdelse og tilbageførsel kan alene ske, hvis patienten befinder sig på sygehusets område.

Indgrebene må dog ikke erstatte personlig pleje og omsorg.

Indgrebene skal indberettes til regionsrådet og tillige til Sundhedsdatastyrelsen.

Indhold hentes