Praktiske forhold

Sidst redigeret den 06.03.2018

Folkeregister
Når man flytter til udlandet, skal man, inden afrejsen, anmelde flytning til Folkeregisteret i den kommune, man flytter fra. Det sker via www.borger.dk.

Flytter man til udlandet i mindre end seks måneder, kan man fortsat beholde sin danske folkeregisteradresse, hvis man ikke låner eller lejer boligen ud.

Ved flytning til Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne skal man i stedet anmelde flytning til bopælskommunen/skattevæsenet i det land, man flytter til.

SKAT
Når man har meldt flytning til Folkeregisteret, har SKAT brug for oplysninger om bopælsforhold efter flytningen til udlandet for at fastlægge skattepligten.

Kontakt SKAT, tlf.: 72 22 28 98.

Pas
Sørg for at eget og evt. medrejsendes pas er gyldige. Udløber passet under udlandsopholdet, kan det fornys hos den lokale danske repræsentation. Visum, opholds- og arbejdstilladelse skal overføres til det nye pas. For nærmere oplysninger henvises til pågældende lands ambassade/repræsentation.

Det er en god ide at tage kopi af sit pas og altid opbevare dette på sig.

Opholds- og arbejdstilladelse
Hvis udrejsen sker til et land uden for EØS, kræves der ofte opholdstilladelse og evt. arbejdstilladelse i tilflytterlandet og i visse lande også visum.

For så vidt angår EØS-lande skal der som hovedregel kun ske opholdsregistrering i det pågældende land.

Opholds- og arbejdstilladelse skal indhentes i tilflytterlandet. Kontakt det pågældende lands ambassade/repræsentation. Visse lande kræver, at man er gift for at kunne medbringe sin familie på udlandsopholdet.

I visse tilfælde kan personlige ejendele først sendes, når disse tilladelser foreligger, derfor bør ansøgningen indgives i god tid inden udrejsen. Samtidig med opnåelse af opholdstilladelsen skal der ofte udstedes ”Re-entry Permit”, som stemples i passet, og som kræves for, at opholdstilladelsen er gyldig ved genindrejse i bopælslandet efter ferierejser mv.

Vær opmærksom på at pas, visum, opholds- og arbejdstilladelse altid skal være gyldige. Det gælder også, hvis man efter en ferierejse skal rejse ind i landet igen. Er dette ikke i orden, skal visum og opholdstilladelse forlænges i det pågældende land inden udrejse.

Visum
Visum udstedes af opholdslandets ambassade/konsulat i Danmark (ell. Norden) inden afrejse, i visse tilfælde dog først efter opholds-/arbejdstilladelse er givet. Reglerne for visum ændrer sig hele tiden. Derfor bør man undersøge gældende visumregler for opholdslandet, evt. på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk. Bemærk, at det kan tage op til 14 dage at få visum indsat i passet.

Kørekort/Internationalt kørekort
Det almindelige kørekort er tilstrækkeligt i EØS-lande. Ved ophold uden for EØS-lande i længere tid skal man medbringe såvel dansk som internationalt kørekort.

Det internationale kørekort er gyldigt i 1 år og udstedes af Borgerservice i fraflytningskommunen. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige nationale regler omkring, hvor længe der accepteres kørsel uden ombytning til det nye lands kørekort.

Privat økonomisk rådgivning og bankforhold
Der er ofte økonomiske konsekvenser forbundet med flytning til et andet land. Det er derfor en god ide at kontakte sin bankforbindelse for grundig vejledning omkring alt fra oprettelse af udenlandsk konto og overførsel af penge til økonomiske forhold vedr. boligen og andre investeringer. Flere banker yder en sådan service.

Homebanking og betalingsservice
Hvis man ikke allerede har det, er det en god ide at oprette betalingsservice for tilbagevendende udgifter samt netbank for sine danske konti, således at man altid kan tjekke de danske konti, betale regninger og overføre penge til andre.

Digital postkasse / E-Boks
Via den digitale postkasse kan man fortsat få meddelelser fra det offentlige. Det er dog muligt at søge om fritagelse fra Digital Postkasse, hvis man CPR-registreres som udrejst af Danmark. Det sker ved henvendelse til BorgerService i hjemmekommunen.

Det er i øvrigt en god ide at have en ”e-Boks”, altså en gratis elektronisk postboks, under udlandsopholdet, så man kan få elektronisk post fra private leverandører. Læs afsnittet Digitalisering.

Importbestemmelser
Det gælder i mange lande, at personlige ejendele skal indføres indenfor et vist tidsrum efter egen ankomst - typisk indenfor de første 3 - 6 måneder - og at man derefter er underlagt samme bestemmelser, som landets egne statsborgere.

Af samme årsag er det vigtigt at flyttefirmaet kommer hurtigt på banen. Flyttefirmaet underretter altid om de specifikke forhold, som er gældende for det land man flytter til. Toldbehandling kan ofte foretages af flyttefirmaets agent.

Registrering i tilflytterlandet
Noget af det første man skal gøre, er at registrere sig ved de offentlige myndigheder i det nye land og den danske repræsentation kan være behjælpelig. Registreringen er som udgangspunkt en betingelse for, at man kan blive registreret hos det lokale skattevæsen eller få åbnet en bankkonto.

Registrering på "Danskerlisten"
Det er en god idé at registrere sig med en profil i Udenrigsministeriets database over danskere i udlandet.

Man vil herefter blive kontaktet ved en akut krisesituation i det land man opholder sig i, f.eks. ved naturkatastrofe, terroraktion eller væbnet konflikt, så man på en sikker og hurtig måde kan forlade området.

Registrering på Danskerlisten er et frivilligt tilbud og kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Registrering sker på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk

Udlandsdanskeres valgret
For at kunne stemme til danske valg, skal man som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Man kan søge om optagelse på folketingsvalglisten, mens man opholder sig i udlandet. Det sker ved henvendelse til Borgerservice i fraflytningskommunen.

Danes Worldwide
Når man rejser til udlandet, kan det være værdifuldt på forhånd at få oplysninger om det pågældende land fra andre danskere i landet. Danes Worldwide fungerer som et globalt netværk for udenlandsdanskere.

Foreningen yder ekspertrådgivning omkring praktik i forbindelse med flytning, økonomi og jura i privatsfæren, familiens trivsel mv. Det er en god ide allerede før flytningen til udlandet at kontakte foreningen, www.danes.dk.

Indhold hentes