Indtægter og formue

Sidst redigeret den 09.01.2018

Indtægter og kontanthjælp
Indtægter fratrækkes krone for krone i kontanthjælpen. Dog reduceres indtægten inden fradraget med arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og kollektive pensionsbidrag.

Har man arbejdsindtægter eller indtægter som led i aktivering, bortses der fra 26,78 kr. pr. arbejdstime (2018). Det vil sige, at man får lov til at beholde 26,78  kroner pr. udført arbejdstime. Restbeløbet modregnes i kontanthjælpen.

Feriegodtgørelse fradrages svarende til antallet af feriedage.

Følgende fratrækkes ikke i kontanthjælpen: Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb, godtgørelse for mén, bistands- og plejetillæg, godtgørelse i forbindelse med aktivering, vederlag som tilforordnet ved valg, ydelser fra godkendte fonde, børns indtægter, indtægter der vedrører børn og værdien af kost under hospitalsindlæggelse. Dog kan der foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen, når denne har varet mere end 3 måneder.

Samspil med forsikringsydelser
Udbetaling af ydelser for tab af erhvervsevne fra forsikringsselskab eller pensionskasse betragtes som løbende indtægt eller som formue. Beløbet har derfor betydning for størrelsen af kontanthjælp.

Kommunen skal se bort fra erstatninger for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter lov om erstatning for tab af erhvervsevne, lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring. Det samme gælder udbetaling af godtgørelse for varigt mén og ikke økonomisk skade og indtægter, der stammer herfra.

Udbetaling af sum ved kritisk sygdom indgår ikke i vurderingen af en persons behov for kontanthjælp. Der ses bort fra beløb på op til 150.000 kr. i en periode på op til 5 år efter beløbets udbetaling.

Formue og kontanthjælp
En forudsætning for at få kontanthjælp er, at man ikke har formue. Kommunen skal dog se bort fra 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for gifte/samlevende

Formue defineres som: Penge, værdipapirer, kostbart indbo, biler, sommerhuse, gevinster og pensionsordninger. Ordninger, der kan tilbagekøbes, skal realiseres, men først efter en „karensperiode“ på seks måneder. Dog skal pensionsopsparinger før afgift overstige 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for gifte/samlevende, inden der stilles krav om, at depotet skal realiseres.

Har man formue i form af ejerbolig eller andelsbolig kan kommunen se bort fra denne formue, hvis man har bopæl i boligen.

Er der stor friværdi i ejerboligen kan kommunen  afslå at yde kontanthjælp og i stedet henvise en ansøger til at optage lån. Det forudsætter, at man har mulighed for låneoptagelse og at man skønnes at kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet.

Kommunen kan vælge at se bort fra formue, som:

  • sikrer en nødvendig boligstandard
  • er vigtig for at opnå en nødvendig boligstandard
  • bør bevares af hensyn til arbejde eller uddannelse

Indhold hentes