Indtægter og formue

Sidst redigeret den 23.07.2019

Indtægter og kontanthjælp
Indtægter fratrækkes krone for krone i brutto-kontanthjælpen med de faktiske beløb, uafhængigt af hvordan de behandles skattemæssigt. Det gælder også for skattefri indtægter. Dog reduceres indtægten inden fradraget med arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og kollektive pensionsbidrag.

Indtægter, der er udbetalt før bevillingsdatoen, trækkes ikke fra i hjælpen. Indtægter udbetalt efter bevillingsdatoen trækkes fra i hjælpen på tidspunktet for udbetalingen af indtægten.

Har man arbejdsindtægter eller indtægter som led i aktivering, bortses der fra 27,32 kr. pr. arbejdstime (2019). Det vil sige, at man får lov til at beholde 27,32 kr. pr. udført arbejdstime. Restbeløbet modregnes i kontanthjælpen.

Feriegodtgørelse fradrages svarende til antallet af feriedage.

Følgende fratrækkes ikke i kontanthjælpen: Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb, godtgørelse for mén, bistands- og plejetillæg, godtgørelse i forbindelse med aktivering, vederlag som tilforordnet ved valg, ydelser fra godkendte fonde, børns indtægter, indtægter der vedrører børn og værdien af kost under hospitalsindlæggelse. Dog kan der foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen, når denne har varet mere end 3 måneder.

Lejeindtægter bliver heller ikke modregnet i kontanthjælp. Dog kan der max. udlejes et eller flere værelser til højst én logerende, uden at lejeindtægten medfører modregning og det er endvidere en betingelse, at man selv bor i boligen. 

Samspil med forsikringsydelser
Udbetaling af ydelser for tab af erhvervsevne fra forsikringsselskab eller pensionskasse betragtes som løbende indtægt eller som formue og har derfor betydning for størrelsen af kontanthjælp.

Kommunen skal se bort fra erstatninger for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter lov om erstatning for tab af erhvervsevne, lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring. Det samme gælder udbetaling af godtgørelse for varigt mén og ikke økonomisk skade og indtægter, der stammer herfra.

Udbetaling af sum ved kritisk sygdom indgår ikke i vurderingen af en persons behov for kontanthjælp. Der ses bort fra beløb på op til 150.000 kr. i en periode på op til 5 år efter beløbets udbetaling.

Formue og kontanthjælp
En forudsætning for at få kontanthjælp er, at man ikke har formue. Kommunen skal dog se bort fra 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for gifte/samlevende.

Formue defineres som: Penge, værdipapirer, kostbart indbo, biler, sommerhuse, gevinster og pensionsordninger. Ordninger, der kan tilbagekøbes, skal realiseres, men først efter en „karensperiode“ på seks måneder. Dog skal pensionsopsparinger før afgift overstige 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for gifte/samlevende, inden der stilles krav om, at depotet skal realiseres. En stor indtægt betragtes som formue når der er gået mere end to måneder efter erhvervelsen.

Har man formue i form af ejerbolig eller andelsbolig kan kommunen se bort fra denne formue, hvis man har bopæl i boligen.

Er der stor friværdi i ejerboligen kan kommunen afslå at yde kontanthjælp og i stedet henvise en ansøger til at optage lån. Det forudsætter, at man har mulighed for låneoptagelse og at man skønnes at kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet.

Kommunen kan vælge at se bort fra formue, som sikrer en nødvendig boligstandard, eller er vigtig for at opnå en nødvendig boligstandard og som bør bevares af hensyn til arbejde eller uddannelse.

Indhold hentes