Indtægter og formue

Sidst redigeret den 14.01.2020

Indtægter og kontanthjælp
Indtægter fratrækkes krone for krone i brutto-kontanthjælpen med de faktiske beløb. Det gælder også for skattefri indtægter. 

Dog reduceres indtægten inden fradraget med arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og kollektive pensionsbidrag.

Indtægter, der udbetales efter dato for bevilling af kontanthjælpen trækkes fra hjælpen.

Har man arbejdsindtægter, eller indtægter som led i aktivering, får man lov til at "beholde" 27,84 kr. pr. udført arbejdstime. Restbeløbet modregnes i kontanthjælpen.

Feriegodtgørelse fradrages svarende til antallet af feriedage.

Følgende fratrækkes ikke i kontanthjælpen: Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb, godtgørelse for mén, bistands- og plejetillæg, godtgørelse i forbindelse med aktivering, vederlag som tilforordnet ved valg, ydelser fra godkendte fonde, børns indtægter, indtægter der vedrører børn og værdien af kost under hospitalsindlæggelse. Dog kan der foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen, når denne har varet mere end 3 måneder.

Lejeindtægter bliver ikke modregnet i kontanthjælpen. Dog kan man max. udleje et eller flere værelser til højst én logerende, uden at lejeindtægten medfører modregning. Det er en betingelse, at man selv bor i boligen. 

Samspil med forsikringsydelser
Udbetaling af ydelser for tab af erhvervsevne fra forsikringsselskab eller pensionskasse betragtes som løbende indtægt eller som formue og har derfor betydning for størrelsen af kontanthjælp.

Kommunen skal se bort fra erstatninger for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter lov om erstatning for tab af erhvervsevne, lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring. Det samme gælder udbetaling af godtgørelse for varigt mén og ikke økonomisk skade og indtægter, der stammer herfra.

Udbetaling af sum ved kritisk sygdom indgår ikke i vurderingen af en persons behov for kontanthjælp. Der ses bort fra beløb på op til 150.000 kr. i en periode på op til 5 år efter beløbets udbetaling.

Formue og kontanthjælp
En forudsætning for at få kontanthjælp er, at man ikke har formue. Kommunen skal dog se bort fra 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for gifte/samlevende.

Formue defineres som: Penge, værdipapirer, kostbart indbo, biler, sommerhuse, gevinster og pensionsordninger. Ordninger, der kan tilbagekøbes, skal realiseres efter en „karensperiode“ på seks måneder. Dog skal pensionsopsparinger før afgift overstige 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for gifte/samlevende, inden der kan stilles krav om, at depotet skal realiseres. Har man tidligere haft en stor indtægt, betragtes den som formue, hvis man ikke har brugt indtægt, der ligger mere end to måneder efter, man har søgt kontanthjælp.

Ejer man ejerbolig eller andelsbolig kan kommunen se bort fra denne formue, hvis man har bopæl i boligen. Er der stor friværdi kan kommunen afslå at yde kontanthjælp og i stedet henvise en ansøger til at optage lån. Det forudsætter dog, at man har mulighed for at optage lån og at man skønnes at kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet.

Kommunen kan vælge at se bort fra formue, som sikrer en nødvendig boligstandard, eller er vigtig for at opnå en nødvendig boligstandard og som bør bevares af hensyn til arbejde eller uddannelse.

Indhold hentes