Egnede områder til konfliktløsning

Sidst redigeret den 09.01.2018

Mediation, retsmægling eller konfliktmægling kan egne sig til løsning af konflikter:

  • på arbejdspladser
  • i kompagniskaber eller samarbejder
  • i forbindelse med nabostridigheder
  • i arvesager
  • i forældremyndigheds-/samværssager
  • i separations- eller skilsmissesager
  • i familien
  • ved forbrugerkøb.

Kontakt evt.

Center for Konfliktløsning
tlf. 35 20 05 50
www.konfliktloesning.dk

Ovenstående center er en medlemsorganisation (NGO), der forestår rådgivning om og varetagelse af mægling på en række områder, ikke at forveksle med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Konfliktløsning, der alene varetager mægling ved forbrugerklager, se Rådgivnings- og Klagenøgle - Private Klage- og Ankenævn.

Indhold hentes