Frakendelse og inddragelse af kørekort

Sidst redigeret den 14.02.2020

Et kørekort kan blive frakendt ubetinget eller betinget, hvis man er skyldig i et strafbart forhold. Kørekortet kan bl.a. blive frakendt på grund af

  • spiritus- og narkokørsel
  • påvirkning af visse typer medicin
  • tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, der har medført skade på person, ting eller fremkaldt fare for sådan skade
  • overskridelse af hastighedsgrænser
  • gentagne færdselsforseelser.

Som regel er det domstolene, der kan frakende kørekortet og dermed retten til at køre bil. Afgørelsen kan indbringes for en højere ret.

Ved grove forseelser kan politiet midlertidigt frakende førerretten, indtil sagen er afgjort af domstolene eller Færdselsstyrelsen.

Frakendelse
Hvis man ubetinget har fået frakendt kørekortet ved en domstol eller har fået det inddraget af politiet, skal man altid op til en kontrollerende køreprøve for at få sit kørekort igen. Man må ikke køre bil i en ubetinget frakendelsesperiode.

Hvis man betinget har fået frakendt kørekortet, skal man op til en kontrollerende køreprøve. Består man ikke, bliver kørekortet inddraget.

Betinget frakendelse betyder, at man kan fortsætte med at køre bil på betingelse af, at der i frakendelsesperioden ikke begås nye lovovertrædelser, der kan føre til frakendelse. En betinget frakendelse er altid for et bestemt tidsrum.

Er frakendelsen sket på grund af spiritus- eller narkokørsel skal man gennemgå et obligatorisk ANT kursus (alkohol, narko og trafik), hvis man ønsker at generhverve kørekortet, når den ubetingede frakendelsestid er udløbet. Kurset koster 3.200 kr. (2020).

Der er indført en alkolåsordning, en frivillig og en obligatorisk, afhængig af promillens størrelse ved spirituskørsel og gentagelser heraf. Gebyret for den frivillige ordning er 2.765 kr. (2020). Man kan læse mere om ordningen på www.fstyr.dk

Det koster 890 kr. (2020) at gå til en kontrollerende køreprøve.

Læs mere på www.politi.dk

Overtrædelse af færdselsloven
Hvis et bødekrav fra politiet indbringes for domstolene, vil man normalt ikke få beskikket en advokat som forsvarer og en eventuel retshjælpsforsikring dækker ikke advokatbistand. Er overtrædelsen så alvorlig, at anklagemyndigheden rejser krav om fængsel, beskikkes en advokat som forsvarer.

Bøder under 3.000 kr. eller mindre end 20 dagbøder kan som hovedregel ikke ankes til landsretten. Der kan dog i ganske særlige tilfælde søges om tilladelse til at anke sagen.

www.politi.dk kan man se en oversigt over bødetakster ved de mest almindelige færdselsovertrædelser. Bøden kan nedsættes til det halve, dog minimum 500 kr., ved særligt lave indtægter, maks. 171.795 kr. før skat (2020), både ved bøder fastsat af politi eller domstole. Formue og alder spiller ikke ind.

Der kan ikke ske nedsættelse for parkeringsafgifter.

Klip i kørekortet
Der er, foruden bøde, mulighed for at få klip i kørekortet i situationer, der ikke i sig selv medfører frakendelse af kørekortet, men som er farlige, og hvor der mangler forståelse af den risikable situation.

Vær opmærksom på, at kørsel med børn under 15 år, der ikke er spændt fast, giver klip i kørekortet. Det giver også klip i kørekortet at tale i håndholdt mobiltelefon.

Får man tre klip inden for tre år, frakendes kørekortet betinget. Læs mere om klippekortordningen på www.politi.dk

Indhold hentes