Kvalitetsstandarter og kommunal tilsynspolitik

Sidst redigeret den 09.01.2018

Kommunen skal mindst én gang om året udforme en kvalitetsstandard, der beskriver det serviceniveau kommunen har vedtaget.

Kvalitetsstandarden skal indeholde:

  • generel information om den hjælp, der kan forventes fra kommunen, hvis der er behov for personlig og praktisk hjælp m.v.
  • hvem, der kan tildeles hjælpen
  • indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen
  • mål for hvordan kommunen sikrer og følger op på de fastsatte mål.

Hvis kommunen beslutter at ændre serviceniveauet, kan det medføre ændringer i retten til den hjælp, man hidtil er visiteret til.

Man har så krav på en ny afgørelse, der skal være baseret på en ny konkret individuel vurdering, og ud fra den funktionsevne og de særlige behov man har. Kun i tilfælde af, at kommunen foretager mindre ændringer i hjælpen i form af mere hjælp, kan kommunen undlade at sende en skriftlig afgørelse.

En standardmeddelelse kan ikke erstatte en konkret individuel afgørelse.

Serviceniveau
Vær opmærksom på, at kommunens serviceniveau kun kan betragtes som et udgangspunkt for udmåling af hjælp. Visitation til en hvilken som helst ydelse skal altid bero på en konkret og individuel vurdering af en borgers behov. Denne vurdering kan føre til en fravigelse af kommunens kvalitetsstandard.

Der kan f.eks. ikke per automatik kun ydes rengøring til et afgrænset antal m2, da der kan være forhold, der medfører, at kommunen må yde hjælp til flere m2.

Ankestyrelsen har afgjort, at en kommune i dennes udmåling til rengøring ikke havde inddraget oplysninger om borgerens konkrete forhold, herunder den samlede funktionsnedsættelse. Forhold der betød, at borgeren skulle have udmålt hjælp til rengøring til flere m2 end det antal m2 kommunen havde vedtaget i deres kvalitetsstandard.

Det kunne også være, at en borger, pga. allergi eller andet har behov for flere skift af sengetøj, end kvalitetsstandarden i kommunen giver mulighed for. I sådanne tilfælde er det borgerens behov, der går forud for kvalitetsstandarden.

Kommunens kvalitetsstandard findes på kommunens hjemmeside, på www.fritvalgsdatabasen.dk, eller i visitations- eller bestillerenheden i kommunen.

Tilsynspolitik
Kommunen skal føre tilsyn med, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.

Det skal være med til at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp i forhold til det aktuelle behov.

Tilsynspligten indebærer:

  • pligt til at føre tilsyn med, at hjælpen løses med den kvalitet - både fagligt og økonomisk - som det er besluttet af kommunen
  • at tilsynet skal foregå aktivt, opsøgende og systematisk for at sikre, at alle får den hjælp, de har krav på
  • at tilsynets forpligtelser også gælder i de tilfælde, hvor de kommunale opgaver udføres af andre (private).

Tilsynspolitik for "frit valg af leverandører"
Kommunen har pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud om personlig og praktisk hjælp og madservice, der leveres til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Indhold hentes