Kvalitetsstandarder og kommunal tilsynspolitik

Sidst redigeret den 15.01.2024

Kommunen skal mindst én gang om året udforme en kvalitetsstandard, der beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Kvalitetsstandarden skal indeholde

  • generel information om den hjælp, der kan forventes, hvis der er behov for personlig og praktisk hjælp
  • hvem, der kan tildeles hjælpen
  • indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen
  • mål for hvordan kommunen sikrer og følger op på de fastsatte mål.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre serviceniveauet, kan det medføre ændringer i retten til den hjælp, man hidtil er visiteret til.

Man har i det tilfælde krav på en ny afgørelse, der skal være baseret på en ny konkret og individuel vurdering af funktionsevnen, og de særlige behov man har. 

Standardmeddelelser om ændringer af serviceniveauet kan ikke erstatte en konkret individuel vurdering.

Kun i tilfælde af at kommunen foretager mindre ændringer i hjælpen i form af mere hjælp, kan kommunen undlade at sende en skriftlig afgørelse.

Serviceniveau
Vær opmærksom på, at kommunens serviceniveau kun kan betragtes som et udgangspunkt for udmåling af hjælp.

Visitation til en hvilken som helst ydelse skal altid bero på en konkret og individuel vurdering af en borgers behov. Den vurdering kan føre til en fravigelse af kommunens kvalitetsstandard.

Der kan fx ikke - pr. automatik - kun ydes rengøring til et afgrænset antal m2, da der kan være helt konkrete forhold, der medfører, at kommunen skal yde hjælp til flere m2 end vedtaget i kvalitetsstandarden.

Det kan fx også være i tilfælde af, at en borger, pga. allergi eller andet, har behov for flere skift af sengetøj, end kvalitetsstandarden angiver. I sådanne tilfælde går borgerens behov forud for kvalitetsstandarden.

Kommunens kvalitetsstandard findes på kommunens hjemmeside, på fritvalgsdatabasen.dk, eller i visitations- eller bestillerenheden i kommunen.

Tilsynspolitik
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med at

  • opgaverne løses med den kvalitet - både fagligt og økonomisk - som det er besluttet af kommunalbestyrelsen
  • tilsynet foregår aktivt, opsøgende og systematisk for at sikre, at alle får den hjælp, de har krav på
  • tilsynets forpligtelser også gælder i de tilfælde, hvor de kommunale opgaver udføres af andre (private).

Tilsynspolitik for "frit valg af leverandører"
Kommunen har pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud om personlig og praktisk hjælp samt madservice, der leveres til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Indhold hentes