Kvalitetsstandarder og kommunal tilsynspolitik

Sidst redigeret den 10.01.2019

Kommunen skal mindst én gang om året udforme en kvalitetsstandard, der beskriver det serviceniveau kommunen har vedtaget.

Kvalitetsstandarden skal indeholde:

  • generel information om den hjælp, der kan forventes, hvis der er behov for personlig og praktisk hjælp m.v.
  • hvem, der kan tildeles hjælpen
  • indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen
  • mål for hvordan kommunen sikrer og følger op på de fastsatte mål.

Hvis kommunen beslutter at ændre serviceniveauet, kan det medføre ændringer i retten til den hjælp, man hidtil er visiteret til.

Man har så krav på en ny afgørelse, der skal være baseret på en ny konkret individuel vurdering, og ud fra den funktionsevne og de særlige behov man har. Kun i tilfælde af, at kommunen foretager mindre ændringer i hjælpen i form af mere hjælp, kan kommunen undlade at sende en skriftlig afgørelse.

Standardmeddelelser om ændringer af serviceniveauet kan således ikke erstatte en konkret individuel vurdering.

Serviceniveau
Vær opmærksom på, at kommunens serviceniveau kun kan betragtes som et udgangspunkt for udmåling af hjælp. Visitation til en hvilken som helst ydelse skal altid bero på en konkret og individuel vurdering af en borgers behov.

Denne vurdering kan føre til en fravigelse af kommunens kvalitetsstandard.

Eksempelvis kan der ikke pr. automatik kun ydes rengøring til et afgrænset antal m2, da der kan være konkrete forhold, der medfører, at kommunen må yde hjælp til flere m2 end vedtaget i kvalitetsstandarden.

Det kunne også være, at en borger, pga. allergi eller andet, har behov for flere skift af sengetøj end kvalitetsstandarden i kommunen giver mulighed for. I sådanne tilfælde er det borgerens behov, der går forud for kvalitetsstandarden.

Kommunens kvalitetsstandard findes på kommunens hjemmeside, på www.fritvalgsdatabasen.dk, eller i visitations- eller bestillerenheden i kommunen.

Tilsynspolitik
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med 

  • at opgaverne løses med den kvalitet - både fagligt og økonomisk - som det er besluttet af kommunen
  • at tilsynet skal foregå aktivt, opsøgende og systematisk for at sikre, at alle får den hjælp, de har krav på
  • at tilsynets forpligtelser også gælder i de tilfælde, hvor de kommunale opgaver udføres af andre (private).

Tilsynspolitik for "frit valg af leverandører"
Kommunen har pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud om personlig og praktisk hjælp og madservice, der leveres til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Indhold hentes