Gæld til det offentlige

Sidst redigeret den 29.06.2018

Skylder man penge til det offentlige, f.eks. til SKAT, politiet, DSB, DR, kommunen eller anden myndighed, bør man starte med at få en aftale om, hvordan gælden skal tilbagebetales.

Hvis man ikke indgår en sådan aftale, eller hvis aftalen ikke overholdes, bliver fordringen sendt til inddrivelse via SKAT.

SKAT har mulighed for at få pengene ind ved at forhøje skyldnerens  trækprocent, så der bliver mindre udbetalt i løn eller pension. Der skal dog være nok tilbage af lønnen eller pensionen efter fradrag for rimelige boligudgifter til at sikre, at skyldneren og familien kan eksistere.

Dette rådighedsbeløb er for 2018 fastsat til 6.290 kr. om måneden for enlige og 10.670 kr., hvis skyldneren har ægtefælle eller samlever. Beløbet forhøjes med 1.720 kr. pr barn, hvis man har børn under 2 år, 2.200 kr. for børn mellem 2 og 7 år og  3.160 kr. for børn mellem 7 og 18 år.

Der er fastsat en nedre indtægtsgrænse, for at SKAT kan forhøje trækprocenten, nemlig 115.890 kr. årligt før skat for skyldnere uden forsørgerpligt og 144.519 kr. hvis man har forsørgerpligt.

Herefter fastsættes forhøjelsen med en stigende procentsats afhængig at bruttoindkomsten.

Har man penge til gode i det offentlige system, kan der ske modregning. SKAT kan også foretage udlæg i skyldnerens ejendele, f.eks. fast ejendom, bil, båd eller værdifuldt indbo og derefter sætte ejendelene på tvangsauktion.

Der kan klages over SKATs afgørelser. Klagen indgives til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. Myndigheden sender klagen videre til rette klageinstans, som kan være Skatteankeforvaltningen, Landsskatteretten eller fogedretten.

Indhold hentes