Gæld til det offentlige

Sidst redigeret den 10.01.2019

Skylder man penge til det offentlige, f.eks. til SKAT, politiet, DSB, DR, kommunen eller anden myndighed, bør man starte med at få en aftale om, hvordan gælden skal tilbagebetales.

Hvis man ikke indgår en sådan aftale, eller hvis aftalen ikke overholdes, bliver fordringen sendt til inddrivelse via Gældsstyrelsen, en enhed under SKAT.

SKAT har mulighed for at få pengene ind ved at forhøje skyldnerens trækprocent, så der bliver mindre udbetalt i løn eller pension. Der skal dog være nok tilbage af lønnen eller pensionen efter fradrag for rimelige boligudgifter til at sikre, at skyldneren og familien kan eksistere.

Dette rådighedsbeløb er for 2019 fastsat til 6.410 kr. om måneden for enlige og 10.870 kr., hvis skyldneren har ægtefælle eller samlever. Beløbet forhøjes med 1.750 kr. pr barn, hvis man har børn under 2 år, 2.230 kr. for børn mellem 2 og 7 år og 3.210 kr. for børn mellem 7 og 18 år.

Der er fastsat en nedre indtægtsgrænse, for at SKAT kan forhøje trækprocenten, nemlig 118.430 kr. årligt før skat for skyldnere uden forsørgerpligt og 147.689 kr. hvis man har forsørgerpligt.

Herefter fastsættes forhøjelsen med en stigende procentsats afhængig at bruttoindkomsten.

Har man penge til gode i det offentlige system, kan der ske modregning. SKAT kan også foretage udlæg i skyldnerens ejendele, f.eks. fast ejendom, bil, båd eller værdifuldt indbo og derefter sætte ejendelene på tvangsauktion.

Der kan klages over SKATs afgørelser. Klagen indgives til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. Myndigheden sender klagen videre til rette klageinstans, som kan være Skatteankeforvaltningen, Landsskatteretten eller fogedretten.

Indhold hentes