Forældelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Krav mod en skyldner kan kun gennemføres, hvis de ikke er forældede. Der gælder altså en tidsgrænse for, hvor længe en kreditor kan kræve et beløb betalt.

De gældende forældelsesfrister er:

Forældelsesfrist på 3 år for almindelige fordringer, f.eks. ubetalte regninger. Fordringen forældes 3 år fra det tidspunkt, hvor kreditor kunne kræve sig betalt. Fristen kan suspenderes i særlige tilfælde.

Får kreditor først kendskab til sit krav på et senere tidspunkt, uden at burde have kendt til kravet forinden, gælder den absolutte forældelsesfrist på 10 år fra fordringens stiftelse.

Forældelsesfrist på 10 år gælder, når der er udstedt gældsbrev for fordringen, fordringen er registreret i en værdipapircentral eller når fordringen og størrelsen heraf er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Fristen er absolut, dvs. at kravet på fordringen forældes, uanset om kreditor kendte til kravet eller ej.

Den 10-årige forældelsesfrist gælder også for fordringer iht. pengelån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter. Fordring på renter og gebyrer forældes dog efter 3 år men fratrækkes forlods i eventuelle afdrag på gælden.

Krav på pension, livrente og underholdsbidrag el.lign. ydelse, der forfalder med bestemte mellemrum, forældes i sin helhed efter 10 år fra sidste ydelse blev, eller kunne kræves, betalt. Fordring på de enkelte ydelser forældes dog efter 3 år.

Der gælder særlige forældelsesfrister ifølge anden lovgivning eller andre bestemmelser i forældelsesloven, f.eks.

  • en 5-årig forældelsesfrist for krav, der støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold, f.eks. lønkrav, feriepenge eller krav i henhold til konkurrenceklausuler. Samme frist gælder for erstatning i arbejdsskadesager for krav mod en arbejdsgiver
  • en 20-årig forældelsesfrist på fordringer iht. indlån i pengeinstitutter mv., herunder tilskrevne renter
  • en 30-årig absolut forældelsesfrist for fordringer på erstatning ved personskade og miljøskade.

Afbrydelse af forældelsesfristen
Kreditor har flere muligheder for at undgå, at fordringen forældes. Der sker afbrydelse af forældelsesfrister, hvis

  • kreditor får skyldneren til at erkende sin gældsforpligtelse eller indgår aftale med skyldneren om afdragsvis betaling eller om suspension af forældelsesfristen
  • kreditor tager retslige skridt mod skyldneren f.eks. ved indlevering af stævning eller ved betalingspåkrav påtegnet af fogeden.

Tidligere kunne man afbryde forældelsen alene ved at sende et rykkerbrev eller kontoudtog til skyldner - dette gælder ikke længere. Herudover sker der foreløbig afbrydelse af forældelsesfrister, f.eks. hvis en tvist, der har betydning for fordringen, indbringes for en administrativ myndighed.

Det vil udløse en tillægsfrist således, at forældelse tidligst indtræder 1 år efter myndighedens afgørelse. Tilsvarende gælder, hvis en tvist indbringes for et privat klagenævn, ankenævn eller lignende.

Forældelsesreglerne kan ikke fraviges ved forudgående aftale i forbrugerforhold eller i øvrigt til skade for skyldneren.

Indhold hentes