Kontakt a-kassen

Sidst redigeret den 14.01.2020

Modtager man dagpenge eller efterløn er det a-kassen, som i det konkrete tilfælde træffer afgørelse i den enkelte sag. Er man på fleksydelse er det Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse.

A-kassen/Udbetaling Danmark skal konkret vurdere om det frivillige arbejde er en aktivitet, der kan udføres ubegrænset uden fradrag i efterløn, dagpenge eller fleksydelse, eller om det er et frivilligt ulønnet arbejde, der kan udføres i op til 44 og 65 timer om måneden uden at give fradrag.

Hvis man modtager arbejdsløshedsdagpenge skal man fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet selv om man deltager i frivilligt arbejde.

Der er et stigende behov for frivilligt arbejde indenfor mange områder, f.eks. som besøgsven eller it-støtte/it-underviser, og der er ofte usikkerhed i forhold til frivilligt arbejde og evt. fradrag i ydelser fra a-kassen/Udbetaling Danmark.

Er der tale om „aktiviteter“ (se dette), skal man ikke oplyse a-kassen/Udbetaling Danmark om det.

Udfører man derimod frivilligt, ulønnet arbejde, der er underlagt 44 og 65-timers reglen, eller vedrører det frivillige arbejde primær drift og vedligeholdelse, skal man skriftligt oplyse a-kassen/Udbetaling Danmark om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for.

Det er en god ide at tage kontakt til a-kassen/Udbetaling Danmark inden man påbegynder det frivillige arbejde, da der skal udarbejdes skriftlige oplysninger i sagen om arbejdets art, varighed og hvor det udføres, selvom man ikke får løn for arbejdet.

Sker der ændringer i arbejdets art mv., som kan have betydning for a-kassens/Udbetaling Danmarks vurdering af forholdet, skal man skriftligt give besked herom.

Er man i tvivl om, hvorvidt en aktivitet eller et frivilligt og ulønnet arbejde vil medføre fradrag, bør man rette henvendelse til sin a-kasse/ Udbetaling Danmark.

Får man afslag på ret til at yde frivilligt arbejde uden fradrag, hvis man modtager efterløn eller dagpenge, kan man klage over afgørelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Klagen skal sendes til den a-kasse, der har truffet afgørelsen. A-kassen sender klagen videre, hvis afgørelsen fastholdes.

Drejer det sig om fleksydelse skal klagen sendes til Udbetaling Danmark. Hvis de fastholder afgørelsen, sender de klagen videre til Ankestyrelsen.

Indhold hentes