Frivilligt ulønnet arbejde

Sidst redigeret den 09.01.2018

Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, der udføres for frivillige organisationer og foreninger o.lign., der kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Det frivillige, ulønnede arbejde kan dermed udføres for f.eks. kirkelige foreninger, sportsforeninger, ældreorganisationernes klubber og foreninger mv., beboer-, ejerlejligheds- eller grundejerforeninger eller kollektive, kulturelle foreninger.

Folketinget har vedtaget, at man fra 1. januar 2018 kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen, uden at der sker fradrag i efterløn eller fleksydelse, og op til 10 timer om ugen, uden at der sker fradrag i dagpenge. Tidligere var grænsen på 4 timer om ugen. Lovændringen skal evalueres efter 2 år.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde skal udføres, så den frivillige ikke får ansættelsesretlige pligter.

Aktiviteterne kan være opgaver, der sigter på at løse velfærdsproblemer af helbreds-, forsørgelses- og omsorgsmæssig karakter og ligger typisk inden for det sociale- og sundhedsmæssige område.

Som eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde, der kan udføres i op til 15 timer om ugen, kan nævnes:

  • socialrådgiver på krisecenter
  • jurist i retshjælp
  • rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
  • reporterarbejde, herunder studievært ved lokale tv- og radiostationer
  • egentlig pleje af f.eks. ældre, syge eller handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre
  • mindre administrative opgaver, som f.eks. koordination og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang i organisationer, hvor disse opgaver i almindelighed udføres af lønnet arbejdskraft
  • rådgivning i en frivillig organisation om f.eks. arv, testamente, sociale forhold og rettigheder og økonomiske spørgsmål.

Indhold hentes