Er man ajour med sine forsikringer

Sidst redigeret den 14.01.2020

Vores tilværelse er under forandring livet igennem. Man bliver gift, flytter sammen, skifter bolig, bliver skilt, skifter job, bliver pensioneret. Derfor er det vigtigt, at man med jævne mellemrum gennemgår sine forsikringer for at se, om de passer til ens nuværende livssituation.

Her følger nogle eksempler på ændringer, som kan have indflydelse på ens forsikringsløsninger:

To flytter sammen – bliver gift eller lever papirløst
En familie-indboforsikring er en god idé, når der er fælles folkeregisteradresse. Forsikringssummen skal være tilpasset, så den svarer til den samlede værdi af parternes ejendele.

Overvej at tegne ulykkesforsikring for begge, hvis der er risiko for større indtægtsnedgang ved ulykke. Man bør også overveje, om man vil forsikre hinanden med en livsforsikring evt. en såkaldt krydslivsforsikring. Det gælder specielt, hvis man har stiftet gæld til køb af bolig.

Husk adresseændringer til forsikringsselskaberne. Er man ikke gift, så undersøg hos forsikringsselskabet, hvem der er begunstiget i livs- og ulykkesforsikringer og pensionsordninger.

Skilsmisse/separation
Familie-indboforsikring: Man skal have hver sin familie-indboforsikring senest tre måneder efter, at man er flyttet fra hinanden. Husk at justere forsikringssummen, så den passer til den nye situation, og husk at oplyse om nye adresser.

Bilforsikring: Husk evt. ejerskiftemeddelelse. En ægtefælle får normalt samme forsikringsanciennitet som den ægtefælle, man er blevet skilt eller separeret fra.

Ulykkesforsikring: Overvej ændring af begunstigede på forsikringerne. Begunstigede er dem, der får pengene ved eventuel død. Er der tale om familieulykkesforsikring, må den, der ikke står som forsikringstager, tegne ny forsikring.

Livsforsikring og pensionsopsparing: Overvej ændring af begunstigede. Er der tegnet krydslivsforsikringer, bør disse også overvejes og eventuelt ændres.

Dødsfald
Familie-indboforsikring: Deling af boet kan nødvendiggøre justering af forsikringssummen for så vidt angår indbo og særlige værdigenstande.

Bilforsikring: Husk ejerskifte. Ægtefælle får normalt samme forsikringsanciennitet som afdøde ægtefælle.

Ulykkesforsikring: Skyldes dødsfaldet et ulykkestilfælde, skal det hurtigst muligt anmeldes til forsikringsselskabet. Er nogen skyld i dødsfaldet, bør det også anmeldes over for den pågældende og til vedkommendes ansvarsforsikring, søg evt. advokatbistand.

Livsforsikring og pensionsaftale: Dødsfald anmeldes hurtigst muligt til forsikringsselskab, pensionsselskab og/eller pensionskasse.

Husk at få ny forsikringstager ført på forsikringspolicerne.

Arbejdsløs, hjemmegående eller pensionist
For mange er ulykkesforsikring, erhvervsevnetabsforsikring, sundhedsforsikring, kritisksygdomsforsikring og gruppelivsforsikring en del af en arbejdsgiveretableret pensionsordning.

Ophører ansættelsesforholdet skal man tage stilling til hvilke forsikringer, der skal etableres i stedet for og til om pensionsordninger skal hvile eller om indbetalinger skal fortsætte. Eksisterende fritidsulykkesforsikring kan f.eks. ændres til heltidsulykkesforsikring.

Salg af hus
Ejerskifteforsikring: Få udfærdiget en tilstandsrapport, en el-installationsrapport og Energimærke og få et tilbud på en ejerskifteforsikring til ny ejer. Brand- og bygningsforsikring bør ikke opsiges før ny ejer har tegnet forsikring.
Se mere under Bolig - Ejerboliger - Ejendomshandel - Almindelig Handel.

Familie-indboforsikring: Bliver den samlede værdi af ens indbo ændret i forbindelse med flytning til større eller mindre bolig, bør forsikringssummen justeres.

Livsforsikringer og pensionsaftale: Betyder hussalget, at man bliver gældfri, så overvej om eventuelle livs- og/eller pensionsforsikringer er tidssvarende. De kan evt. ændres, så opsparingen bliver større.

Hjælp i husholdningen
Familie-indboforsikring: Ansætter man en person til at hjælpe med rengøring, pasning af haven o. lign., er vedkommende under arbejdet omfattet af forsikringens ansvarsdækning. Den dækker, hvis den ansatte under arbejdet forvolder skade på andre personer og på andre personers ting.

Arbejdsskadeforsikring: Enhver ansat skal være forsikret mod arbejdsskader. Man skal dog kun tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis den samlede hjælp i husholdningen overstiger 400 timer om året. Er den samlede hjælp mindre end 400 timer, og der sker en arbejdsskade, skal den anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der også udbetaler eventuel erstatning.

Langtidssyg
Erhvervsevnetabsforsikring: Husk anmeldelse til forsikrings- eller pensionsselskab af hensyn til eventuel erstatningsudbetaling.

Livsforsikring og pensionsaftale: Orienter forsikrings- eller pensionsselskab ved langvarig sygdom, da dette evt. kan betyde præmiefritagelse.

Pensionering
Familie-indboforsikring: Undersøg muligheden for pensionist- eller aldersafhængig rabat.

Ulykkesforsikring: Vær opmærksom på, at forsikringsdækningen i visse forsikringsselskaber reduceres omkring det fyldte 60. år, og at forsikringen muligvis ophører ved f.eks. det fyldte 67. år. Overvej eventuelt at skifte forsikringsselskab eller om en alternativ forsikring bør tegnes, når indtægtstab ikke længere er en risiko.

Fritidsulykkesforsikring ændres evt. til heltidsulykkesforsikring, hvis ikke den opsiges i stedet.

Livsforsikring og pensionsaftale: Undersøg om der er forsikringer med opsparing, der kommer til udbetaling.

Indhold hentes