Tidlig pension

Sidst redigeret den 04.06.2021

Tidlig Pension
Der er vedtaget regler om tidlig pension til dem, der er startet på arbejdsmarkedet som helt unge, og som ofte har haft hårde jobs.

Reglerne er trådt i kraft fra 01.01.2021, men ydelsen kan tidligst udbetales fra 01.01.2022. Der kan søges om Tidlig Pension fra 1. august 2021.

Opgørelsestidspunkt
Man kan forlade arbejdsmarkedet 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. Det afhænger af hvor mange år man som 61-årig (opgørelsestidspunktet) har været på arbejdsmarkedet:

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension

Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravene ændres til 43-45 år. Fra 2031 hæves opgørelsestidspunktet til 63 år. Samtidig vil kravet om anciennitet stige tilsvarende.

Arbejdsmarkedstilknytning efter opgørelsestidspunktet
Det er en forudsætning, at man fortsat har en arbejdsmarkedstilknytning, eller medlemskab af en A-kasse.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at man tidligst kan overgå til Tidlig Pension.

Anciennitet på arbejdsmarkedet
For lønmodtagere opgøres antallet af år med beskæftigelse på baggrund af ATP-indbetalinger. Er der ikke indbetalt ATP-bidrag, kan man opfylde anciennitetskravet, ved at dokumentere omfanget af sin beskæftigelse. I visse tilfælde vil beskæftigelse på deltid blive sidestillet med fuld tid.

Selvstændiges beskæftigelsesomfang opgøres på baggrund af nettooverskuddet fra virksomheden, der omregnes til en beskæftigelsesgrad i året. Hvis nettooverskuddet er større end det maksimale dagpengeniveau for året, opnås der ét års anciennitet.

Ydelsen
Den maksimale ydelse udgør 13.550 kr. pr. måned. Ydelsen bliver nedsat på grund af pensionsopsparinger.

Nedsættelse på grund af pensionsopsparinger
For pensioner med livsvarige ydelser, tages 80 % af den årlige pension med i beregningen. For pensioner med depotværdier, tages 5 % af depotværdien med i beregningen. Hvis det bliver mere end 100.000 kr. nedsættes den tidlige pension, med det der overstiger 100.000 kr.  

Pensionsordninger Beregningsgrundlag
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), både dem som er et led i et ansættelsesforhold og dem som er private
Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse 3 år før folkepensionsalderen.
Pensioner med depotværdi, både dem som er et led i et ansættelsesforhold og dem der er private Beregningsgrundlaget er 5 pct. af pensionsformuen 3 år før folkepensionsalderen.
ATP, ægtefælle/samleverpension, børnepension og invalidepension  Påvirker ikke tidlig pension
 Bundfradraget på 100.000 kr. anvendes, når beregningsgrundlaget for alle pensioner er fundet.

Eksempel
En borger har en kapitalpension på 600.000 kr., en ratepension med et depot på 710.000 og en livrente med en årlig udbetalingsværdi på 54.000 kr. Nedsættelsen af den Tidlige Pension er:

Kapitalpension: 5 pct. af 600.000 kr. = 30.000 kr. Ratepension: 5 pct. af 710.000 kr. = 35.500 kr. Livrente: 80 pct. af 54.000 kr. = 43.200 kr. Beregningsgrundlag 108.700 kr. Nedsættelse af Tidlig Pension efter bundfradrag (100.000 kr.) = 8.700 kr. pr. år.

Er en del af depotet en aldersopsparing, vil denne blive omregnet til et bruttobeløb inden beregningen, ved at dividere med 0,627. For enkelte, vil der være en anden omregning af opsparingen. Kontakt Rådgivningen.

Udbetalte pensioner fra det fyldte 60. år og 3 år før folkepensionsalderen
Har man fået udbetalt pensioner fra det fyldte 60. år og ind til 3 år før folkepensionsalderen, vil den udbetalte pension også skulle indgå i beregningen.

Har man f.eks. fået en livsvarig pension udbetalt med 55.000 kr. i årene som 60, 61, 62 og 63-årig, i alt 220.000 kr. i de 4 år, tages det med i beregningsgrundlaget med 220.000 kr. divideret med de 3 år, man kan være på Tidlig Pension, 73.333 kr. x 80 % = 58.666 kr. 

Arbejdsindkomst
Man kan godt arbejde samtidig med, at man modtager den tidlige pension.

Hvis arbejdsindkomsten er overstiger 24.000 kr. årligt før skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag, så nedsætter arbejdsindkomsten ydelsen med 64 %, af den del af arbejdsindtægten, der overstiger grænsen på 24.000 kr.

Efterlønsberettigede, der får ret til tidlig pension, kan få udbetalt efterlønsbidragene kontant. Der bliver indført en overgangsordning for personer, der er overgået til efterløn inden 01.01.2021.


Indhold hentes