Tidlig pension

Sidst redigeret den 15.01.2024

Tidlig pension er en tilbagetrækningsydelse til personer, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og som ikke forinden har fået tilkendt førtidspension eller seniorpension. 

Ansøgning
Man kan ansøge om Tidlig pension, når man er fyldt 61 år. Ansøgningen skal ske på borger.dk.

Udbetaling Danmark undersøger, om de generelle betingelser og krav til anciennitet er opfyldt og sender derefter en afgørelse. Man kan efterfølgende indsende yderligere oplysninger om dokumentation for tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis der er brug for det.

Opgørelsestidspunkt
Man kan forlade arbejdsmarkedet 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. Det afhænger af hvor mange år man som 61-årig (opgørelsestidspunktet) har været på arbejdsmarkedet.

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension.

Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravene ændres til 43-45 år. Fra 2031 hæves opgørelsestidspunktet til 63 år. Samtidig vil kravet om anciennitet stige tilsvarende.

Arbejdsmarkedstilknytning efter opgørelsestidspunktet
Det er en forudsætning, at man fortsat har en tilknytning til arbejdsmarkedet, eller er medlem af en A-kasse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at indmeldelse i en A-kasse skal ske senest 2 år før folkepensionsalderen.

Tilknytning til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at man tidligst kan overgå til Tidlig Pension.

Anciennitet på arbejdsmarkedet
For lønmodtagere opgøres antallet af år med beskæftigelse på baggrund af ATP-indbetalinger.

Er der ikke indbetalt ATP-bidrag, kan man opfylde anciennitetskravet, ved at dokumentere omfanget af sin beskæftigelse. Det kan være en mulighed, at finde oplysninger om beskæftigelse på Skat’s hjemmeside, eller ved at indhente oplysninger fra Rigsarkivet. Læs mere om dette på www.borger.dk/tidlig-pension.

I visse tilfælde vil beskæftigelse på deltid blive sidestillet med fuld tid. Der optjenes f.eks. et års anciennitet, hvis man er fyldt 18 år og i et kalenderår har indbetalt mindst 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag. Dokumenteret beskæftigelse i udlandet kan også tages med i opgørelsen af ancienniteten.

Selvstændiges omfang af beskæftigelse opgøres på baggrund af nettooverskuddet fra virksomheden, der omregnes til en beskæftigelsesgrad i året. Hvis nettooverskuddet er større end det maksimale dagpengeniveau for året, opnås der ét års anciennitet.

Ancienniteten optjenes i hele år. Man kan f.eks. ikke optjene 1,5 års ret til tidlig pension.

Ydelsen
Den maksimale ydelse udgør 14.456 kr. pr. måned. Ydelsen kan blive nedsat på grund af pensionsopsparinger.

Nedsættelse på grund af pensionsopsparinger
For pensioner med livsvarige ydelser medtages 80 % af den årlige pension i beregningen.

For alle andre pensioner med depotværdier, f.eks. ratepensioner, aldersopsparinger og LD, tages 5 % af depotværdien med i beregningen. Hvis det tilsammen bliver mere end bundfradraget på 109.100 kr. nedsættes den tidlige pension, med det der overstiger 109.100 kr.  

Pensionsordninger Beregningsgrundlag
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), både dem som er et led i et ansættelsesforhold og dem som er private
Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse 3 år før folkepensionsalderen.
Pensioner med depotværdi, både dem som er et led i et ansættelsesforhold og dem der er private Beregningsgrundlaget er 5 pct. af pensionsformuen 3 år før folkepensionsalderen.
ATP, ægtefælle/samleverpension, børnepension og invalidepension  Påvirker ikke tidlig pension
Bundfradraget på 109.100 kr. anvendes, når beregningsgrundlaget for alle pensioner er fundet.

 

Eksempel
En borger har en kapitalpension på 700.000 kr., en ratepension med et depot på 710.000 og en livrente med en årlig udbetalingsværdi på 54.000 kr. Nedsættelsen af den Tidlige Pension er:

Kapitalpension: 5 pct. af 700.000 kr. = 35.000 kr. Ratepension: 5 pct. af 710.000 kr. = 35.500 kr. Livrente: 80 pct. af 54.000 kr. = 43.200 kr. Samlet beregningsgrundlag af indkomster =113.700 kr. Nedsættelse af Tidlig Pension efter bundfradrag (113.700 kr. minus 109.100 kr,) = 4.600 kr. pr. år.

Er en del af depotet en aldersopsparing, som der er betalt afgift af, vil denne blive omregnet til et bruttobeløb inden beregningen, ved at dividere med 0,627.

Udbetalte pensioner fra det fyldte 60. år og 3 år før folkepensionsalderen
Har man fået udbetalt pensioner fra det fyldte 60. år og ind til 3 år før folkepensionsalderen indgår den udbetalte pension for disse år også i beregningen, medmindre de er modregnet i andre offentlige forsørgelsesydelser.

Har man f.eks. fået en livsvarig pension udbetalt med 55.000 kr. i årene som 60, 61, 62 og 63-årig, i alt 220.000 kr. i de 4 år, tages det med i beregningsgrundlaget med 220.000 kr. divideret med de 3 år, man maksimalt kan være på Tidlig Pension, 73.333 kr. x 80 % = 58.666 kr. 

Arbejdsindkomst
Man kan godt arbejde samtidig med, at man modtager den tidlige pension.

Overstiger arbejdsindkomsten 26.200 kr. årligt før skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag, så nedsætter arbejdsindkomsten ydelsen med 64%, af den del af arbejdsindtægten, der overstiger grænsen på 26.200 kr. Fradragsbeløbet nedsættes forholdsmæssigt til det antal måneder, man modtager tidlig pension, i det år hvor man overgår til tidlig pension eller folkepension.

Efterlønsberettigede, der får ret til tidlig pension, kan få udbetalt efterlønsbidragene kontant, mod at betale en afgift på 30 procent, hvis de ikke forinden er overgået til efterløn.

Kompensationsbeløb
Hvis man er overgået til efterløn inden 01.01.2022 inden overgang til Tidlig pension, bliver der udbetalt et kompensationsbeløb, som svarer til den maksimale dagpengesats pr. dag x 3, for hver måned, der er til folkepensionsalderen. Beløbet er 2.820 kr. pr. måned (2024). Der skal betales en afgift på 30% af det samlede beløb.

Udbetaling 
Udbetaling Danmark kontakter borgeren 3 måneder før man tidligst kan overgå til Tidlig pension. Herefter skal man angive, hvornår man vil starte sin udbetaling.

Tidlig pension kan udbetales ved bopæl i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien og Tyrkiet.

Læs eventuelt mere på www.borger.dk/tidlig-pension eller kontakt Ældre Sagens Rådgivning for yderligere rådgivning.

Indhold hentes