Varmetillæg

Sidst redigeret den 12.01.2022

Egenbetaling af varme udgifter
Enlig 5.500 kr.
Gift/samlevende 8.250 kr.

Der kan ydes varmetillæg til pensionister, der modtager folkepension og „gammel“ førtidspension. Varmetillæg skal søges digitalt på www.borger.dk.

Varmetillæg beregnes ud fra et gennemsnit af 3 års dokumenterede varmeudgifter. Hvis der ikke findes 3 års varmeregnskab, beregner man ud fra 2 eller 1 år. Foreligger disse oplysninger ikke, f.eks. fordi man er ny lejer, beregnes ud fra forventede varmeudgifter i forhold til f.eks. a conto betaling for varme. Varmetillægget kan kun udbetales, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent over 0. Formue har ingen betydning. Varmetillæg er et skattefrit beløb.

Det er kun udgifter til selve opvarmningen af boligen og varmt vand, der indgår i beregningen af varmetillæg. 

Opvarmes der med samme energiform som det almindelige husholdningsforbrug - med el eller gas - fratrækkes et standardbeløb svarende til udgiften til husholdningsforbruget.

Standardfradraget er på 3.700 kr. pr. år for el til enlige/ 4.800 kr. for par. Ved gas er standardfradraget 700 kr. for enlige/ 800 kr. for par.

Beregningsgrundlaget ændres, hvis den gennemsnitlige varmeudgift over 3 år afviger fra det aktuelle beregningsgrundlag med 10% eller mere.

Hvis varmeudgiften indenfor et år afviger fra beregningsgrundlaget med 10% eller mere, omregnes varmetillægget for det pågældende år. Der kan også omregnes, hvis der sker ændringer i pensionistens personlige forhold.

Omregning af varmetillægget kan ske ved ændringer af varmeudgiften i løbet af året. Viser det sig, at varmeudgiften efter afslutning af varmeåret var højere end beregningsgrundlaget, skal der foretages en omregning med tilbagevirkende kraft.

Hvis varmeudgiften har været under egenbetalingen, og det ikke tidligere har været muligt at få varmetillæg, er det vigtigt at kontakte Udbetaling Danmark hvis varmeudgiften fremadrettet stiger med mere end 10%.

Når varmetillægget er beregnet, udbetales det i forhold til den personlige tillægsprocent. Er procenten 100 udbetales hele tillægget. Er procenten 50 udbetales halvdelen af det beregnede tillæg. Tillægget udbetales sammen med pensionen.

Sker der omregning af pensionen pga. indtægtsændring, vil der også ske omregning af varmetillægget. Har man fået afslag på varmetillæg i januar, kan man evt. søge senere på året, hvis indtægten er faldet.

Når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen foreligger, beregner Udbetaling Danmark om man har fået det korrekte varmetillæg.

Varmetillæg Enlige Gifte/samlevende
Fuld egenbetaling til varmeudgiften på 5.500 kr. 8.250 kr.
Tilskud til 3/4 af varmeudgiften mellem 5.501 kr. og 13.700 kr. 8.251 kr. og 13.700 kr.
Tilskud til 1/2 af varmeudgiften mellem 13.701 kr. og 18.300 kr. 13.701 kr. og 18.300 kr.
Tilskud til 1/4 af varmeudgiften mellem 18.301 kr. og 22.700 kr. 18.301 kr. og 22.700 kr.
Maksimalt varmetillæg 9.550 kr. 7.487 kr.
Beløbet skal kunne deles med 12 = 796 kr. pr. md. = 624 kr. pr. md.

Er der mere end to personer over 18 år i husstanden forhøjes maksimumudgiften på 22.700 kr. med 6.800 kr. for hver person ud over to, og beregningsgrundlaget nedsættes til f.eks. 2/3, hvis der er et barn over 18 år. Det betyder, at man kun kan få varmetillæg til 2/3 af varmeudgiften.
Hvis der i boligen er én eller flere logerende, beregnes lidt anderledes. Her skal lejers dokumenterede varmeudgifter fratrækkes i beregningsgrundlaget. Hvis det ikke er muligt, fastsættes beløbet skønsmæssigt.

Eksempel 1 - Enlig pensionist:
Bor i ejerbolig med oliefyr.
Gennemsnitlig årlig varmeudgift: 22.000 kr.
Personlig tillægsprocent : 100%
Beregning af varmetillæg:
Gennemsnitlig varmeudgift 22.000 kr.
Egenbetaling for enlig 5.500 kr.
Tilskud: 3/4 af udgiften mellem 5.501 og 13.700 6.149 kr.
1/2 af udgiften mellem 13.701 og 18.300 2.300 kr.
1/4 af udgiften mellem 18.301 og 22.700 1.100 kr.
Varmetillæg i alt pr. år 9.549 kr.
Varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.
9.549 kr. : 12 = 796 kr.
Varmetillæg pr. md. 796 kr.
Eksempel 2 - Gifte pensionister:
Bor i lejebolig med eget gasfyr.
Gennemsnitlig årlig varmeudgift: 22.000 kr.
Personlig tillægsprocent: 75%
Beregning af varmetillæg:
Gennemsnitlig varmeudgift 22.000 kr.
Egenbetaling for gift/samlevende 8.250 kr.
Tilskud:
3/4 af udgiften mellem 8.251 og 13.700
4.087 kr.
1/2 af udgiften mellem 13.701 og 18.300 2.300 kr.
1/4 af udgiften mellem 18.301 og 22.700 1.100 kr.
Varmetillæg i alt pr. år (før reduktion) 7.487 kr.
Varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.
7.487 : 12 =
624kr.
Ægteparrets personlige tillægsprocent 75%
Varmetillæg pr. md. : 624 kr. x 75% 468 kr.

Kollektiv varmeforsyning
Man får kun varmetillæg til den egentlige varmeudgift og ikke til udgifter til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget.

Derfor er det kun 90% af varmeregningen, der indgår i beregningen af varmetillæg til pensionister med kollektiv varmeforsyning.

De, der får boligydelse, får via denne et tilskud til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget (kompensationsbeløb).

For at man ikke skal få tilskud til det samme to gange, udfærdiges to beregninger, når man søger varmetillæg og samtidig får boligydelse.

Indhold hentes