Varmetillæg

Sidst redigeret den 12.01.2023

Egenbetaling af varme udgifter
Enlig 5.600 kr.
Gift/samlevende 8.400 kr.

Der kan ydes varmetillæg til pensionister, der modtager folkepension og „gammel“ førtidspension. Varmetillæg skal søges digitalt på www.borger.dk.

Varmetillæg beregnes ud fra et gennemsnit af 3 års dokumenterede varmeudgifter. Hvis der ikke findes 3 års varmeregnskab, beregner man ud fra 2 eller 1 år. Foreligger disse oplysninger ikke, f.eks. fordi man er ny lejer, beregnes ud fra forventede varmeudgifter i forhold til f.eks. a conto betaling for varme. Varmetillægget kan kun udbetales, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent over 0. Formue har ingen betydning. Varmetillæg er et skattefrit beløb.

Det er kun udgifter til selve opvarmningen af boligen og varmt vand, der indgår i beregningen af varmetillæg. 

Opvarmes der med samme energiform som det almindelige husholdningsforbrug - med el eller gas - fratrækkes et standardbeløb svarende til udgiften til husholdningsforbruget.

Standardfradraget er på 4.200 kr. pr. år for el til enlige/ 5.500 kr. for par. Ved gas er standardfradraget 800 kr. for enlige/ 900 kr. for par.

Beregningsgrundlaget ændres, hvis den gennemsnitlige varmeudgift over 3 år afviger fra det aktuelle beregningsgrundlag med 10% eller mere.

Hvis varmeudgiften indenfor et år afviger fra beregningsgrundlaget med 10% eller mere, omregnes varmetillægget for det pågældende år. Der kan også omregnes, hvis der sker ændringer i pensionistens personlige forhold.

Omregning af varmetillægget kan ske ved ændringer af varmeudgiften i løbet af året. Viser det sig, at varmeudgiften efter afslutning af varmeåret var højere end beregningsgrundlaget, skal der foretages en omregning med tilbagevirkende kraft.

Hvis varmeudgiften har været under egenbetalingen, og det ikke tidligere har været muligt at få varmetillæg, er det vigtigt at kontakte Udbetaling Danmark hvis varmeudgiften fremadrettet stiger med mere end 10%.

Når varmetillægget er beregnet, udbetales det i forhold til den personlige tillægsprocent. Er procenten 100 udbetales hele tillægget. Er procenten 50 udbetales halvdelen af det beregnede tillæg. Tillægget udbetales sammen med pensionen.

Sker der omregning af pensionen pga. indtægtsændring, vil der også ske omregning af varmetillægget. Har man fået afslag på varmetillæg i januar, kan man evt. søge senere på året, hvis indtægten er faldet.

Når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen foreligger, beregner Udbetaling Danmark om man har fået det korrekte varmetillæg.

Varmetillæg Enlige Gifte/samlevende
Fuld egenbetaling til varmeudgiften på 5.600 kr. 8.400 kr.
Tilskud til 3/4 af varmeudgiften mellem 5.601 kr. og 15.600 kr. 8.401 kr. og 15.600 kr.
Tilskud til 1/2 af varmeudgiften mellem 15.601 kr. og 20.800 kr. 15.601 kr. og 20.800 kr.
Tilskud til 1/4 af varmeudgiften mellem 20.801 kr. og 25.800 kr. 20.801 kr. og 25.800 kr.
Maksimalt varmetillæg 11.352 kr. 9.252 kr.
Beløbet skal kunne deles med 12 = 946 kr. pr. md. = 771 kr. pr. md.

Er der mere end to personer over 18 år i husstanden forhøjes maksimumudgiften på 25.800 kr. med 7.700 kr. for hver person ud over to, og beregningsgrundlaget nedsættes til f.eks. 2/3, hvis der er et barn over 18 år. Det betyder, at man kun kan få varmetillæg til 2/3 af varmeudgiften.
Hvis der i boligen er én eller flere logerende, beregnes lidt anderledes. Her skal lejers dokumenterede varmeudgifter fratrækkes i beregningsgrundlaget. Hvis det ikke er muligt, fastsættes beløbet skønsmæssigt.

Eksempel 1 - Enlig pensionist:
Bor i ejerbolig med oliefyr.
Gennemsnitlig årlig varmeudgift: 22.000 kr.
Personlig tillægsprocent : 100%
Beregning af varmetillæg:
Gennemsnitlig varmeudgift 22.000 kr.
Egenbetaling for enlig 5.600 kr.
Tilskud: 3/4 af udgiften mellem 5.601 og 15.600 7.499 kr.
1/2 af udgiften mellem 15.601 og 20.800 2.600 kr.
1/4 af udgiften mellem 20.801 og 22.000 300 kr.
Varmetillæg i alt pr. år 10.399 kr.
Varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.
10.404 kr. : 12 = 867 kr.
Varmetillæg pr. md. 867 kr.
Eksempel 2 - Gifte pensionister:
Bor i lejebolig med eget gasfyr.
Gennemsnitlig årlig varmeudgift: 22.000 kr.
Personlig tillægsprocent: 75%
Beregning af varmetillæg:
Gennemsnitlig varmeudgift 22.000 kr.
Egenbetaling for gift/samlevende 8.400 kr.
Tilskud:
3/4 af udgiften mellem 8.401 og 15.600
5.399 kr.
1/2 af udgiften mellem 15.601 og 20.800 2.600 kr.
1/4 af udgiften mellem 20.801 og 22.000 300 kr.
Varmetillæg i alt pr. år (før reduktion) 8.299 kr.
Varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.
8.304 : 12 =
692kr.
Ægteparrets personlige tillægsprocent 75%
Varmetillæg pr. md. : 692 kr. x 75% 519 kr.

Kollektiv varmeforsyning
Man får kun varmetillæg til den egentlige varmeudgift og ikke til udgifter til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget.

Derfor er det kun 90% af varmeregningen, der indgår i beregningen af varmetillæg til pensionister med kollektiv varmeforsyning.

De, der får boligydelse, får via denne et tilskud til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget (kompensationsbeløb).

For at man ikke skal få tilskud til det samme to gange, udfærdiges to beregninger, når man søger varmetillæg og samtidig får boligydelse.

Indhold hentes