Varmetillæg

Sidst redigeret den 07.09.2018

Egenbetaling af varme:
Enlig 5.100 kr.
Gift/samlevende 7.650 kr.

Der kan ydes varmetillæg til pensionister, der modtager folkepension og „gammel“ førtidspension. Varmetillæg skal søges digitalt på www.borger.dk.

Hvis man ikke kan bruge digitale selvbetjeningsløsninger, kan man ringe til Udbetaling Danmark og få hjælp til at søge digitalt.

Man kan også henvende sig på Borgerservice og søge om at blive undtaget for digital selvbetjening og i stedet få et ansøgningsskema.

Varmetillæg beregnes ud fra et gennemsnit af 3 års dokumenterede varmeudgifter. Hvis der ikke findes 3 års varmeregnskab, regner man ud fra 2 eller 1 år. Foreligger disse oplysninger ikke f.eks. fordi man er ny lejer, beregnes ud fra forventede varmeudgifter i forhold til f.eks. a conto betaling for varme. Varmetillægget kan kun udbetales, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent over 0. Formue har ingen betydning. Varmetillæg er et skattefrit beløb.

Varmetillægget kan kun udbetales, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent over 0. Formue har ingen betydning.

Varmetillæg er et skattefrit beløb.

Der kan ifølge Folketingets Ombudsmand være mulighed for at få varmetillæg med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor pensionen tilkendes med tilbagevirkende kraft. 

Kun udgifter til opvarmning af boligen og varmt vand indgår i beregningen af varmetillæg. Udgifter til reparation og vedligeholdelse af fyringsanlæg kan ikke medregnes.

Hvis boligen opvarmes med samme energiform som det almindelige husholdningsforbrug - med el eller gas - fratrækkes et standardbeløb svarende til udgiften til husholdningsforbruget.

Standardfradraget er på 3.500 kr. pr. år for el til enlige/ 4.500 kr. for par. Ved gas er standardfradraget 700 kr. for enlige/ 800 kr. for par.

Ændringer af beregningsgrundlaget på baggrund af varmeudgifter sker, hvis et gennemsnit over 3 år afviger fra det aktuelle beregningsgrundlag med 10% eller mere.

Hvis varmeudgiften indenfor et år afviger fra beregningsgrundlaget med 10% eller mere, omregnes varmetillægget for det pågældende år.

Der kan også omregnes, hvis der sker ændringer i pensionistens personlige forhold.

Omregning af varmetillægget kan ske ved ændringer af varmeudgiften i løbet af året. Viser det sig, at varmeudgiften efter afslutning af varmeåret var højere end beregningsgrundlaget, skal der foretages en omberegning med tilbagevirkende kraft.

Husk at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer.

Pensionister skal selv betale en del af varmeudgiften. Enlige skal betale 5.100 kr. og ægtepar/samlevende skal betale 7.650 kr.

Når varmetillægget er beregnet, udbetales det i forhold til den personlige tillægsprocent.

Er procenten 100 vil hele tillægget blive udbetalt. Er procenten 50 vil kun halvdelen af det beregnede tillæg blive udbetalt. Tillægget udbetales sammen med pensionen.

Den ny kalenderårsberegning medfører, at der omregnes i løbet af året med virkning for opgørelsesperioden. Sker der omregning af pensionen pga. indtægtsændring, vil der også ske omregning af varmetillægget.

Har man fået afslag på varmetillæg i januar, kan man evt søge senere på året, hvis indtægten er faldet.

Når årsopgørelsen fra SKAT foreligger, beregner Udbetaling Danmark om man har fået det korrekte varmetillæg.

Varmetillæg Enlige Gifte/samlevende
Fuld egenbetaling til varmeudgiften på 5.100 kr. 7.650 kr.
Tilskud til 3/4 af varmeudgiften mellem 5.101 kr. og 13.100 kr. 7.651 kr. og 13.100 kr.
Tilskud til 1/2 af varmeudgiften mellem 13.101 kr. og 17.400 kr. 13.101 kr. og 17.400 kr.
Tilskud til 1/4 af varmeudgiften mellem 17.401 kr. og 21.600 kr. 17.401 kr. og 21.600 kr.
Maksimalt varmetillæg 9.199 kr. 7.287 kr.
Beløbet skal kunne deles med 12 = 767 kr. pr. md. = 607 kr. pr. md.

Er der mere end to personer over 18 år i husstanden forhøjes maksimumudgiften på 21.600 kr. med 6.500 kr. for hver person ud over to, og beregningsgrundlaget nedsættes til f.eks. 2/3, hvis der er et barn over 18 år. Det betyder, at man kun kan få varmetillæg til 2/3 af varmeudgiften.

Hvis der i boligen er én eller flere logerende, beregnes lidt anderledes. Her skal lejers dokumenterede varmeudgifter fratrækkes i beregningsgrundlaget. Hvis det ikke er muligt, fastsættes beløbet skønsmæssigt.

Eksempel 1 - Enlig pensionist:
Bor i ejerbolig med oliefyr.
Gennemsnitlig årlig varmeudgift: 22.000 kr.
Personlig tillægsprocent : 100%
Beregning af varmetillæg:
Gennemsnitlig varmeudgift 22.000 kr.
Egenbetaling for enlig 5.100 kr.
Tilskud: 3/4 af udgiften mellem 5.101 og 13.100 5.999 kr.
1/2 af udgiften mellem 13.101 og 17.400 2.150 kr.
1/4 af udgiften mellem 17.401 og 21.600 1.050 kr.
Varmetillæg i alt pr. år 9.199 kr.
Varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.
9.199 kr. : 12 = 766 kr.
Varmetillæg pr. md. 766 kr.
Eksempel 2 - Gifte pensionister:
Bor i lejebolig med eget gasfyr.
Gennemsnitlig årlig varmeudgift: 22.000 kr.
Personlig tillægsprocent: 75%
Beregning af varmetillæg:
Gennemsnitlig varmeudgift 22.000 kr.
Egenbetaling for gift/samlevende 7.650 kr.
Tilskud:
3/4 af udgiften mellem 7.651 og 13.100
4.087 kr.
1/2 af udgiften mellem 13.101 og 17.400 2.150 kr.
1/4 af udgiften mellem 17.401 og 21.600 1.050 kr.
Varmetillæg i alt pr. år (før reduktion) 7.286 kr.
Varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.
7.286 : 12 =
607 kr.
Ægteparrets personlige tillægsprocent 75%
Varmetillæg pr. md. : 607 kr. x 75% 455 kr.

Kollektiv varmeforsyning
Man får kun varmetillæg til den egentlige varmeudgift og ikke til udgifter til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget.

Udgiften til fjernvarme, elvarme og blokvarme indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse. Udgifter som pensionister med eget gas- eller oliefyr selv afholder uden tilskud.

Efter reglerne foretages der derfor et fast fradrag på 10% af varmeregningen til drift og vedligeholdelse.

Herefter er det 90% af varmeregningen, der indgår i beregningen af varmetillæg til pensionister med kollektiv varmeforsyning.

De, der får boligydelse, får via denne et tilskud til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget (kompensationsbeløb).

For at man ikke skal få tilskud til det samme to gange, udfærdiges to beregninger, når man søger varmetillæg og samtidig får boligydelse.

Man får for meget i varmetillæg, hvis det tilskud til varmeanlægget, man får via boligydelsen er større end de 10%, der i varmetillægget beregnes til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget. Derfor nedsættes varmetillægget med det overskydende beløb.

Beregningen er indviklet og kræver, at man kender det tilskud, der gives til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget via boligstøtten. Dette tillæg fremgår af boligstøttebrevet i rubrikken med oplysninger om boligen.

Indhold hentes