Beregning af folkepension

Sidst redigeret den 09.01.2018

Beregning af grundbeløb Grundbeløbet er 6.237 kr. pr. måned før skat, uanset om man er enlig, gift eller samlevende.

Grundbeløbet afhænger kun af pensionistens personlige arbejdsindtægt, f.eks. som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller som udlejer af fast ejendom. Se nærmere under Fællesbestemmelser, Beregning af pension.

Firmapensioner, private pensioner og kapitalindkomst (f.eks. renteindtægt) og kursgevinster, har ingen betydning for grundbeløbet.

Tjener man over 322.500 kr. før skat, men efter AM-bidrag og evt. indbetaling til pensionsordning gennem arbejdsgiver er fratrukket, nedsættes grundbeløbet med 30% af den del af indkomsten, der overstiger 322.500 kr. (gælder både gifte, samlevende og enlige).

Grundbeløbet falder helt væk, når arbejdsindtægten fratrukket AM-bidraget er 565.700 kr.

Er man kun folkepensionist en del af året, reduceres fradragsbeløbet forholdsmæssigt. Er man f.eks. pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Eksempel 1 – enlig folkepensionist med arbejdsindtægt:
Arbejdsindtægt pr. år fratrukket AM-bidrag 360.000 kr.
ATP-pension: 18.000 kr.
Renteindtægt: 10.000 kr.
Det samlede indkomstgrundlag bliver 388.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget - her arbejdsindtægt 360.000 kr.
Minus fradragsbeløbet 322.500 kr.
37.500 kr.
30% af 37.500 kr. er det beløb, som det årlige maksimale grundbeløb skal nedsættes med = 11.250kr.
Det maksimale årlige grundbeløb 74.844 kr.
Minus 11.250 kr.
Det årlige grundbeløb udgør herefter 63.594 kr.
Grundbeløbet i dette eksempel pr. md. før skat 5.300 kr.
Beregning af pensionstillæg
Satser
Reelt enlige 6.728 kr. pr. måned før skat
Gifte/samlevende 3.333 kr. pr. måned før skat

Når pensionstillægget beregnes indgår al skattepligtig indtægt i beregningen -  også ægtefælles eller samlevers indtægt - men ikke den sociale pension.

Pensionstillægget beregnes stort set på samme måde for folke- og førtidspensionister (tilkendt før 01.01.2003).

Er man tilkendt pension eller flyttet sammen efter 01.03.1999 er regler og satser ens for samlevende og gifte. Overgangsregler fra før 01.03.1999 se "Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler".

Pensionist gift med ikke-pensionist
Man får et særligt fradrag i samleverens indtægt, hvis folkepensionistens ægtefælle eller samlever ikke er pensionist.

Ægtefællens/samleverens indtægter nedsættes med halvdelen af indtægten op til 222.800 kr. Det betyder, at fradraget højst kan udgøre 111.400 kr.

Har ægtefællen/samleveren arbejdsindtægt, efterløn, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse, ressourceforløbsydelse eller uddannelseshjælp, nedsættes ægtefællens/samleverens indtægt som minimum med disse indtægter op til 10.000 kr.

Ægtefælles/ samlevers indtægter over 222.800 kr. medregnes fuldt ud, når pensionstillægget skal beregnes.

Når pensionistens egne og ægtefælles/samlevers indtægter er gjort op, nedsættes pensionstillægget med 32% af det beløb som indtægten overstiger følgende fradragsbeløb.

Fradragsbeløb:
Gifte/samlevende 142.800 kr. pr. år
Enlige 71.200 kr. pr. år

Er man kun pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Hvis der er tale om et ægtepar eller samlevende (efter 01.03.1999), som begge modtager social pension, er reguleringsprocenten 16% for hver ægtefælle/samlever.

Fradrag i pensionen
Man må have følgende indtægt inden der trækkes i pensionstillægget:

Fradragsbeløb for gifte/samlevende
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 11.900 kr. 142.800 kr.
1 Al indtægt regnes med, også ægtefælles/samlevers.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 32 kr. for gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist. Er begge pensionister nedsættes med 16 kr. for hver.

Fradragsbeløb for reelt enlige
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 5.933 kr. 71.200 kr.
1 Al skattepligtig indtægt regnes med.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 30,90 kr. for reelt enlige.

Skattefri indtægt op til 11.000 kr.
Folkepensionister kan tjene op til 11.000 kr. (2018) skattefrit i et indkomstår ved arbejde i private hjem, f.eks. ved børnepasning, havearbejde eller rengøring. Det betyder, at indtægten ikke indgår i beregning af grundbeløb, pensionstillæg, personlig tillægsprocent eller boligydelse.

Denne skattefri indtægt gælder fuldt ud. Også i det år man starter som pensionist, f.eks. 1. oktober kan man tjene 11.000 kr. skattefrit.

Arbejdsindtægter under denne grænse skal ikke oplyses til SKAT eller til Udbetaling Danmark.

Bortfald af pensionen
Pensionen falder helt bort, hvis man har indtægter:

Pr. måned Pr. år
Grundbeløb 47.142 kr. 565.700 kr.
Pensionstillæg
Reelt enlig 27.700 kr. 332.400 kr.
Ugift samboende1 16.342 kr. 196.100 kr.
Gift/samlevende med pensionist 32.725 kr. 392.700 kr.
Andre gifte 22.308 kr. 267.700 kr.
1 Ugift samboende, samlevende og pensionister før 01.03.1999 betragtes i selve beregningen som enlige, men får pensionssats som gift. Ved formuegrænsen tæller parrets samlede formue.

Bundfradrag på 60.000 kr. i pensionsberegningen for folkepensionister med arbejdsindtægt
Folkepensionister har et særligt bundfradrag ved personligt arbejde på 60.000 kr. pr. kalenderår før skat og fratrukket AM-bidrag.
Det betyder, at man kan have en lønindtægt på 60.000 kr. : 92 x 100 = 65.217 kr., uden at det påvirker pensionsberegningen.

Ved overgang til folkepension i løbet af et kalenderår, beregnes fradraget forholdsmæssigt. Der skal betales skat inkl. AM-bidrag af hele arbejdsindtægten -  også af de 60.000 kr.

Fradraget gælder ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlig tillægsprocent, men ikke ved folkepensionens grundbeløb.

Får man boligydelse, indgår arbejdsindtægten fuldt ud i beregning af boligydelsen - også selv om arbejdet giver under 60.000 kr. i indtægt årligt. (Læs mere i Ændringer i beregningsgrundlaget).

Eksempel 2 - pensionstillæg, gifte pensionister:
Den ene har lønindtægt når AM-bidraget er fratrukket på 104.000 kr.
begge har indekskontrakter, i alt 60.000 kr.
ATP-pension 34.000 kr.
Ratepension 30.000 kr.
Det samlede indkomstgrundlag bliver hermed: 228.000 kr.
Kapitalindkomst, renteudgift - 24.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget 228.000 kr.
Minus fradrag for arbejdsindtægt 60.000 kr.
168.000 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte (Kapitalindkomsten indgår ikke, da den er negativ) 142.800 kr.
25.200 kr.
Pensionstillægget nedsættes med 32% af 25.200 kr., fordelt med 16% for hver af ægtefællerne pr. år 4.032 kr.
Det maksimale årlige pensionstillæg:
Gift folkepensionist 39.996 kr.
Minus det beregnede fradrag 4.032 kr.
Pensionstillæg til hver pr. år efter nedsættelsen 35.964 kr.
Pensionstillæg til hver pr. måned 2.997 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.237 kr. pr. md. før skat
Eksempel 3 - pensionstillæg, folkepensionist gift med ikke-pensionist
Pensionisten:
Ratepension 60.000 kr.
ATP-pension 14.000 kr.
Ægtefællen:
Arbejdsindtægt pr. år når AM-bidrag er trukket fra 200.000 kr.
Beregning:
Pensionistens egne indtægter på 74.000 kr. ud over folkepensionen indgår i beregningen.
Ægtefællen: ikke-pensionist.
Særreglen: der ses bort fra halvdelen af ægtefællens indkomst, dog højest halvdelen af 222.800 kr.
Indkomstgrundlag:
Pensionistens 74.000 kr.
Ægtefællens (200.000 kr. - 100.000 kr.) 100.000 kr.
I alt 174.000 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte 142.800 kr.
Beregningsgrundlag 31.200 kr.
32% af 31.200 kr. er det beløb, det årlige maksimale pensionstillæg skal nedsættes med (= 9.984 kr.)
Det maksimale årlige pensionstillæg til gifte 39.996 kr.
Minus 9.984 kr.
Det årlige pensionstillæg efter nedsættelsen 30.012 kr.
Det månedlige pensionstillæg 2.501 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.237 kr. pr. md. før skat.

Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler
Tidspunktet for tilkendelse af pensionen er afgørende for, hvordan pensionstillægget beregnes. Se skema:

Beregnes ud fra Takst/fradragsbeløb
Reelt enlig Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret før 26.04.1990 Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret (begge eller den ene) inden 01.03.1999 Egne indtægter (For begge) Takst: gifte
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret efter 01.03.1999 Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte
Gifte pensionister Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte

Indhold hentes