Beregning af folkepension

Sidst redigeret den 10.03.2022

Beregning af grundbeløb Grundbeløbet er 6.547 kr. pr. måned før skat, uanset om man er enlig, gift eller samlevende. Der er et fradragsbeløb på 348.700 kr. årligt vedrørende personlig arbejdsindkomst.

Grundbeløbet afhænger kun af pensionistens personlige arbejdsindtægt. Se afsnit "Beregning af pension" under Fællesbestemmelser.

Tjener man over 348.700 kr. inkl. feriepenge før skat, men efter AM-bidrag og evt. indbetaling til pensionsordning gennem arbejdsgiver er fratrukket, nedsættes grundbeløbet med 30% af den del af indkomsten, der overstiger 348.700  kr., (gælder både gifte, samlevende og enlige).

Grundbeløbet falder helt væk, når arbejdsindtægten fratrukket AM-bidraget er 610.580 kr.

Er man kun folkepensionist en del af året, reduceres fradragsbeløbet forholdsmæssigt. Er man f.eks. pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Eksempel 1 – enlig folkepensionist med arbejdsindtægt:
Arbejdsindtægt pr. år fratrukket AM-bidrag 360.000 kr.
ATP-pension: 18.000 kr.
Renteindtægt: 10.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget - Kun arbejdsindtægt medregnes               360.000 kr.
Minus fradragsbeløbet 348.700 kr.
11.300 kr.

30% af 11.300 kr. er det beløb, som det årlige maksimale grundbeløb
skal nedsættes med = 3.390 kr.

Det maksimale årlige grundbeløb 78.564 kr.
Minus nedsættelsen 3.390 kr.
Det årlige grundbeløb udgør herefter 75.174 kr.
Grundbeløbet i dette eksempel pr. md. før skat 6.265 kr.
Beregning af pensionstillæg
Satser
Reelt enlige 7.472 kr. pr. måned før skat
Gifte/samlevende 3.800 kr. pr. måned før skat

Al skattepligtig indtægt udover folkepensionen indgår i beregningen af pensionstillægget - også ægtefælles eller samlevers.

Er man tilkendt pension eller flyttet sammen efter 01.03.1999, er regler og satser ens for samlevende og gifte. Overgangsregler fra før 01.03.1999 se afsnittet "Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler" senere i dette kapitel.

Fradrag for pensionist, der er gift/samlever med ikke-pensionist
Ægtefællens/samleverens indtægter medregnes med 46% af dennes indtægt, når pensionstillægget beregnes.

Når pensionistens egne og ægtefælles/samlevers samlede indtægter er gjort op, nedsættes pensionstillægget med 32% af det beløb, som indtægten overstiger følgende fradragsbeløb.

Fradragsbeløb:
Gifte/samlevende 179.700 kr. pr. år
Enlige 89.700 kr. pr. år

Er man kun pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Hvis der er tale om et ægtepar eller samlevende (efter 01.03.1999), som begge modtager social pension, er reguleringsprocenten 16% for hver ægtefælle/samlever.

Fradrag i pensionen
Man må have følgende indtægt, inden pensionstillægget sættes ned:

Fradragsbeløb for gifte/samlevende
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 14.975 kr. 179.700 kr.
1 Al indtægt regnes med, også ægtefælles/samlevers.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 32 kr. for gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist. Er begge pensionister nedsættes med 16 kr. for hver.

Fradragsbeløb for reelt enlige
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 7.475 kr. 89.700 kr.
1 Al skattepligtig indtægt regnes med.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 30,90 kr. for reelt enlige. 

Bortfald af pensionen
Pensionen falder helt bort, hvis man har indtægter:

Pr. måned Pr. år
Grundbeløb 50.882 kr. 610.580 kr.
Pensionstillæg
Reelt enlig 31.656 kr. 379.875 kr.
Ugift samboende1 19.773 kr. 237.273 kr.
Gift/samlevende med pensionist 38.725 kr. 464.700 kr.
Andre gifte 26.850 kr. 322.200 kr.
1 Ugift samboende, samlevende og pensionister før 01.03.1999 betragtes i selve beregningen som enlige, men får pensionssats som gift. Ved formuegrænsen tæller parrets samlede formue.

Skattefri indtægt op til 11.900 kr.
Folkepensionister kan tjene op til 11.900 kr. (2022) skattefrit i indkomståret ved arbejde i private hjem, f.eks. ved børnepasning, havearbejde eller rengøring. Denne indtægt indgår ikke i beregning af grundbeløb, pensionstillæg, personlig tillægsprocent eller boligydelse, og skal ikke oplyses til Skat.

Bundfradrag for arbejdsindtægt
Folkepensionister har et særligt bundfradrag ved personligt arbejde på 122.004 kr. pr. kalenderår før skat, men efter AM-bidraget er trukket. Feriepenge indgår også i dette bundfradrag.

Ved overgang til folkepension i løbet af et kalenderår, beregnes fradraget forholdsmæssigt. Der skal betales skat inkl. AM-bidrag af hele arbejdsindtægten.
Bundfradraget gælder ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlig tillægsprocent, men ikke ved folkepensionens grundbeløb.
Al arbejdsindtægt indgår ved beregning af boligydelse uden fradraget.

Eksempel 2 - pensionstillæg, gifte pensionister:
Den ene har lønindtægt, når AM-bidraget er fratrukket på 150.000 kr.
Der medtages kun lønindtægt, der overstiger 122.004 kr., dvs. 150.000 kr. minus 122.004 kr. = 27.996 kr. 
begge har indekskontrakter, i alt 100.000 kr.
ATP-pension i alt 34.000 kr.
Ratepension i alt 30.000 kr.


Kapitalindkomst, renteudgift - 24.000 kr.
Beregning:
Det samlede indkomstgrundlag 191.996 kr.

Minus fradragsbeløbet for gifte (Kapitalindkomsten indgår ikke, da den er negativ) 179.700 kr.
12.296 kr.
Pensionstillægget nedsættes med 32% af 12.296 kr. pr. år, fordelt med 16% for hver af ægtefællerne  = 1.967 kr. pr. år = 164 kr. for hver pr. md.
Det maksimale årlige pensionstillæg:
Gift folkepensionist 45.600 kr.
Minus det beregnede fradrag 1.967 kr.
Pensionstillæg til hver pr. år efter nedsættelsen 43.633 kr.
Pensionstillæg til hver pr. måned 3.636 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.547 kr. pr. md. før skat
Eksempel 3 - pensionstillæg, folkepensionist gift med ikke-pensionist
Pensionisten:
Ratepension 60.000 kr.
ATP-pension 14.000 kr.
Ægtefællen:
Arbejdsindtægt pr. år når AM-bidrag er trukket fra 300.000 kr.
Beregning:
Pensionistens egne indtægter på 74.000 kr. ud over folkepensionen indgår i beregningen.
Ægtefællen: ikke-pensionist.
Særreglen: der ses bort fra 54% af ægtefællens indkomst. Det betyder, at der medtages 46% af ægtefællens indkomst.
Indkomstgrundlag:
Pensionistens indtægt 74.000 kr.
46% af ægtefællens indtægt indgår 138.000 kr.
I alt 212.000 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte 179.700 kr.
Beregningsgrundlag 32.300 kr.
32% af 32.300 kr. er det beløb, det årlige maksimale pensionstillæg skal nedsættes med (= 10.336 kr.)
Det maksimale årlige pensionstillæg til gifte 45.600 kr.
Minus 10.336 kr.
Det årlige pensionstillæg efter nedsættelsen 35.264 kr.
Det månedlige pensionstillæg 2.939 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.547 kr. pr. md. før skat.

Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler
Tidspunktet for tilkendelse af pensionen er afgørende for, hvordan pensionstillægget beregnes. Se skema:

Beregnes ud fra Takst/fradragsbeløb
Reelt enlig Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret før 26.04.1990 Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret (begge eller den ene) inden 01.03.1999 Egne indtægter (For begge) Takst: gifte
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret efter 01.03.1999 Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte
Gifte pensionister Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte

Indhold hentes