Beregning af folkepension

Sidst redigeret den 11.01.2019

Beregning af grundbeløb Grundbeløbet er 6.327 kr. pr. måned før skat, uanset om man er enlig, gift eller samlevende.

Grundbeløbet afhænger kun af pensionistens personlige arbejdsindtægt. Se Fællesbestemmelser, Beregning af pension.

Firmapensioner, private pensioner og kapitalindkomst (f.eks. renteindtægt) og kursgevinster, har ingen betydning for grundbeløbet.

Tjener man over 329.600 kr. før skat, men efter AM-bidrag og evt. indbetaling til pensionsordning gennem arbejdsgiver er fratrukket, nedsættes grundbeløbet med 30% af den del af indkomsten, der overstiger 329.600 kr. (gælder både gifte, samlevende og enlige).

Grundbeløbet falder helt væk, når arbejdsindtægten fratrukket AM-bidraget er 576.400 kr.

Er man kun folkepensionist en del af året, reduceres fradragsbeløbet forholdsmæssigt. Er man f.eks. pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Eksempel 1 – enlig folkepensionist med arbejdsindtægt:
Arbejdsindtægt pr. år fratrukket AM-bidrag 360.000 kr.
ATP-pension: 18.000 kr.
Renteindtægt: 10.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget - Kun arbejdsindtægt medregnes               360.000 kr.
Minus fradragsbeløbet 329.600 kr.
30.400 kr.

30% af 30.400 kr. er det beløb, som det årlige maksimale grundbeløb
skal nedsættes med = 9.120 kr.

Det maksimale årlige grundbeløb 75.924 kr.
Minus 9.120 kr.
Det årlige grundbeløb udgør herefter 66.804 kr.
Grundbeløbet i dette eksempel pr. md. før skat 5.567 kr.
Beregning af pensionstillæg
Satser
Reelt enlige 6.923 kr. pr. måned før skat
Gifte/samlevende 3.453 kr. pr. måned før skat

Al skattepligtig indtægt indgår i beregningen af pensionstillægget - også ægtefælles eller samlevers - men ikke den sociale pension.

Pensionstillægget beregnes stort set på samme måde for folke- og førtidspensionister (tilkendt før 01.01.2003).

Er man tilkendt pension eller flyttet sammen efter 01.03.1999 er regler og satser ens for samlevende og gifte. Overgangsregler fra før 01.03.1999 se "Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler".

Fradrag for pensionist der er gift/samlever med ikke-pensionist
Ægtefællens/samleverens indtægter nedsættes med halvdelen af indtægten op til 307.700 kr. Det betyder, at fradraget højst kan udgøre 153.850 kr. Indtægter derover medregnes fuldt ud.

Har ægtefællen/samleveren arbejdsindtægt, efterløn, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse, ressourceforløbsydelse eller uddannelseshjælp, nedsættes ægtefællens/samleverens indtægt som minimum med disse indtægter op til 10.000 kr.

Når pensionistens egne og ægtefælles/samlevers indtægter er gjort op, nedsættes pensionstillægget med 32% af det beløb som indtægten overstiger følgende fradragsbeløb.

Fradragsbeløb:
Gifte/samlevende 175.900 kr. pr. år
Enlige 87.800 kr. pr. år

Er man kun pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Hvis der er tale om et ægtepar eller samlevende (efter 01.03.1999), som begge modtager social pension, er reguleringsprocenten 16% for hver ægtefælle/samlever.

Fradrag i pensionen
Man må have følgende indtægt inden der trækkes i pensionstillægget:

Fradragsbeløb for gifte/samlevende
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 14.658 kr. 175.900 kr.
1 Al indtægt regnes med, også ægtefælles/samlevers.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 32 kr. for gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist. Er begge pensionister nedsættes med 16 kr. for hver.

Fradragsbeløb for reelt enlige
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 7.317 kr. 87.800 kr.
1 Al skattepligtig indtægt regnes med.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 30,90 kr. for reelt enlige.

Skattefri indtægt op til 11.200 kr.
Folkepensionister kan tjene op til 11.200 kr. (2019) skattefrit i indkomståret ved arbejde i private hjem, f.eks. ved børnepasning, havearbejde eller rengøring. Denne indtægt indgår ikke i beregning af grundbeløb, pensionstillæg, personlig tillægsprocent eller boligydelse.

Denne skattefri indtægt gælder fuldt. Starter man f.eks. som pensionist 1. oktober, kan man også tjene 11.200 kr. skattefrit.

Arbejdsindtægter under denne grænse skal ikke oplyses til SKAT eller til Udbetaling Danmark.

Bortfald af pensionen
Pensionen falder helt bort, hvis man har indtægter:

Pr. måned Pr. år
Grundbeløb 48.033 kr. 576.400 kr.
Pensionstillæg
Reelt enlig 29.725 kr. 356.700 kr.
Ugift samboende1 18.492 kr. 221.900 kr.
Gift/samlevende med pensionist 36.242 kr. 434.900 kr.
Andre gifte 25.450 kr. 305.400 kr.
1 Ugift samboende, samlevende og pensionister før 01.03.1999 betragtes i selve beregningen som enlige, men får pensionssats som gift. Ved formuegrænsen tæller parrets samlede formue.

Bundfradrag for arbejdsindtægt
Folkepensionister har et særligt bundfradrag ved personligt arbejde på 100.008 kr. pr. kalenderår før skat og fratrukket AM-bidrag.
Det betyder, at man kan have en lønindtægt på 108.704 kr. før AM-bidrag før det påvirker pensionsberegningen.

Ved overgang til folkepension i løbet af et kalenderår, beregnes fradraget forholdsmæssigt. Der skal betales skat inkl. AM-bidrag af hele arbejdsindtægten -  også af de 100.008 kr.

Fradraget gælder ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlig tillægsprocent, men ikke ved folkepensionens grundbeløb.

Al arbejdsindtægt indgår ved beregning af boligydelse uden fradraget.

Eksempel 2 - pensionstillæg, gifte pensionister:
Den ene har lønindtægt når AM-bidraget er fratrukket på 114.000 kr.
begge har indekskontrakter, i alt 100.000 kr.
ATP-pension 34.000 kr.
Ratepension 30.000 kr.
Det samlede indkomstgrundlag bliver hermed: 278.000 kr.
Kapitalindkomst, renteudgift - 24.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget 278.000 kr.
Minus fradrag for arbejdsindtægt 100.008 kr.
177.992 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte (Kapitalindkomsten indgår ikke, da den er negativ) 175.900 kr.
2.092 kr.
Pensionstillægget nedsættes med 32% af 2.092 kr., fordelt med 16% for hver af ægtefællerne pr. år 335 kr.
Det maksimale årlige pensionstillæg:
Gift folkepensionist 41.436 kr.
Minus det beregnede fradrag 335 kr.
Pensionstillæg til hver pr. år efter nedsættelsen 41.101 kr.
Pensionstillæg til hver pr. måned 3.425 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.327 kr. pr. md. før skat
Eksempel 3 - pensionstillæg, folkepensionist gift med ikke-pensionist
Pensionisten:
Ratepension 60.000 kr.
ATP-pension 14.000 kr.
Ægtefællen:
Arbejdsindtægt pr. år når AM-bidrag er trukket fra 220.000 kr.
Beregning:
Pensionistens egne indtægter på 74.000 kr. ud over folkepensionen indgår i beregningen.
Ægtefællen: ikke-pensionist.
Særreglen: der ses bort fra halvdelen af ægtefællens indkomst, dog højest halvdelen af 307.700 kr.
Indkomstgrundlag:
Pensionistens 74.000 kr.
Ægtefællens (220.000 kr. - 110.000 kr.) 110.000 kr.
I alt 184.000 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte 175.900 kr.
Beregningsgrundlag 8.100 kr.
32% af 8.100 kr. er det beløb, det årlige maksimale pensionstillæg skal nedsættes med
(= 2.592 kr.)
Det maksimale årlige pensionstillæg til gifte 41.436 kr.
Minus 2.592 kr.
Det årlige pensionstillæg efter nedsættelsen 38.844 kr.
Det månedlige pensionstillæg 3.237 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.327 kr. pr. md. før skat.

Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler
Tidspunktet for tilkendelse af pensionen er afgørende for, hvordan pensionstillægget beregnes. Se skema:

Beregnes ud fra Takst/fradragsbeløb
Reelt enlig Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret før 26.04.1990 Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret (begge eller den ene) inden 01.03.1999 Egne indtægter (For begge) Takst: gifte
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret efter 01.03.1999 Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte
Gifte pensionister Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte

Indhold hentes