Beregning af folkepension

Sidst redigeret den 02.06.2023

Beregning af grundbeløb Grundbeløbet er 6.694 kr. pr. måned før skat, uanset om man er enlig, gift eller samlevende. 

Den 1. juni blev det vedtaget, at man som folkepensionist ikke vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb eller pensionstillæg på grund af egen arbejdsindtægt. Det vil have virkning fra 1. januar 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at man får beregnet folkepensionen efter de nuværende regler i resten af 2023, og får den efterreguleret i 2024.

De regler, der har været gældende indtil nu, og som folkepensionen fortsat bliver beregnet efter i resten af 2023:

Grundbeløbet afhænger kun af pensionistens personlige arbejdsindtægt. Se afsnit "Beregning af pension" under Fællesbestemmelser.

Tjener man over 359.200 kr. inkl. feriepenge før skat, men efter AM-bidrag og evt. indbetaling til pensionsordning gennem arbejdsgiver er fratrukket, nedsættes grundbeløbet med 30% af den del af indkomsten, der overstiger 359.200  kr., (gælder både gifte, samlevende og enlige).

Grundbeløbet falder helt væk, når arbejdsindtægten fratrukket AM-bidraget er 627.000 kr.

Er man kun folkepensionist en del af året, reduceres fradragsbeløbet forholdsmæssigt. Er man f.eks. pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Eksempel 1 – enlig folkepensionist med arbejdsindtægt:
Arbejdsindtægt pr. år fratrukket AM-bidrag 380.000 kr.
ATP-pension: 18.000 kr.
Renteindtægt: 10.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget - Kun arbejdsindtægt medregnes               380.000 kr.
Minus fradragsbeløbet 359.200 kr.
20.800 kr.

30% af 20.800 kr. er det beløb, som det årlige maksimale grundbeløb
skal nedsættes med = 6.240 kr.

Det maksimale årlige grundbeløb 80.328 kr.
Minus nedsættelsen 6.240 kr.
Det årlige grundbeløb udgør herefter 74.088 kr.
Grundbeløbet i dette eksempel pr. md. før skat 6.174 kr.
Beregning af pensionstillæg
Satser
Reelt enlige 7.745 kr. pr. måned før skat
Gifte/samlevende 3.963 kr. pr. måned før skat

Al skattepligtig indtægt udover folkepensionen indgår i beregningen af pensionstillægget - også ægtefælles eller samlevers. Dog bortses der for ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægter.

Er man tilkendt pension eller flyttet sammen efter 01.03.1999, er regler og satser ens for samlevende og gifte. Overgangsregler fra før 01.03.1999 se afsnittet "Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler" senere i dette kapitel.

Fradrag for pensionist, der er gift/samlever med ikke-pensionist
Fra 01.01.2023 medregnes ægtefællens/samleverens arbejdsindtægter ikke længere, når pensionstillægget beregnes. Har ægtefælle/samlever andre indtægter, f.eks. udbetaling af en livsvarig pension, så bortses der for 54% af denne indtægt. 

Når pensionistens egne og ægtefælles/samlevers andre samlede indtægter er gjort op, nedsættes pensionstillægget med 32% af det beløb, som indtægten overstiger følgende fradragsbeløb.

Fradragsbeløb:
Gifte/samlevende 182.900 kr. pr. år
Enlige 91.300 kr. pr. år

Er man kun pensionist halvdelen af året, bliver fradragsbeløbet det halve.

Hvis der er tale om et ægtepar eller samlevende (efter 01.03.1999), som begge modtager social pension, er reguleringsprocenten 16% for hver ægtefælle/samlever.

Fradrag i pensionen
Man må have følgende indtægt, inden pensionstillægget sættes ned:

Fradragsbeløb for gifte/samlevende
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 15.242 kr. 182.900 kr.
1 Al indtægt regnes med, udover ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 32 kr. for gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist. Er begge pensionister nedsættes med 16 kr. for hver.

Fradragsbeløb for reelt enlige
Pr. måned Pr. år
Pensionstillæg 1 7.608 kr. 91.300 kr.
1 Al skattepligtig indtægt regnes med , men der bortses for pensionistens egne arbejdsindkomster, der er under 122.004 kr. pr. år.

For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 30,90 kr. for reelt enlige. 

Bortfald af pensionen
Pensionen falder helt bort, hvis man har indtægter over disse grænser:

Pr. måned Pr. år
Grundbeløb 52.247 kr. 627.000 kr.
Pensionstillæg
Reelt enlig 32.673 kr. 392.100 kr.
Ugift samboende1 20.434 kr. 245.200 kr.
Gift/samlevende med pensionist 40.010 kr. 480.100 kr.
Andre gifte 27.626 kr. 331.500 kr.
1 Ugift samboende, samlevende og pensionister før 01.03.1999 betragtes i selve beregningen som enlige, men får pensionssats som gift. Ved formuegrænsen tæller parrets samlede formue.

Skattefri indtægt op til 12.200 kr.
Folkepensionister kan tjene op til 12.200 kr. (2023) skattefrit i indkomståret ved arbejde i private hjem, f.eks. ved børnepasning, havearbejde eller rengøring. Denne indtægt indgår ikke i beregning af grundbeløb, pensionstillæg, personlig tillægsprocent eller boligydelse, og skal ikke oplyses til Skat.

Bundfradrag for arbejdsindtægt
Folkepensionister har et særligt bundfradrag ved personligt arbejde på 122.004 kr. pr. kalenderår før skat, men efter AM-bidraget er trukket. Feriepenge indgår også i dette bundfradrag.

Ved overgang til folkepension i løbet af et kalenderår, beregnes fradraget forholdsmæssigt. Der skal betales skat inkl. AM-bidrag af hele arbejdsindtægten.

Bundfradraget gælder ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlig tillægsprocent, men ikke ved folkepensionens grundbeløb. Er man gift/samlevende, så indgår en eventuel arbejdsindtægt, der overstiger 122.004 kr. kun i ens eget beregningsgrundlag, og ikke i ægtefællens/samleverens beregningsgrundlag. Al arbejdsindtægt indgår ved beregning af boligydelse uden fradraget.

Eksempel 2 - pensionstillæg, gifte pensionister, for den der har arbejdsindkomst:
Den ene har lønindtægt, når AM-bidraget er fratrukket på 150.000 kr.
Der medtages kun lønindtægt, der overstiger 122.004 kr., dvs. 150.000 kr. minus 122.004 kr. = 27.996 kr. 
begge har indekskontrakter, i alt 100.000 kr.
ATP-pension i alt 34.000 kr.
Ratepension i alt 30.000 kr.


Kapitalindkomst, renteudgift - 24.000 kr.
Beregning:
Det samlede indkomstgrundlag 191.996 kr.

Minus fradragsbeløbet for gifte (Kapitalindkomsten indgår ikke, da den er negativ) 182.900 kr.
9.096 kr.
Pensionstillægget nedsættes med 16% af 9.096 kr. pr. år = 1.455 kr. pr. år = 121 kr. for hver pr. md.
Det maksimale årlige pensionstillæg:
Gift folkepensionist 47.556 kr.
Minus det beregnede fradrag 1.455 kr.
Pensionstillæg pr. år efter nedsættelsen 46.101 kr.
Pensionstillæg pr. måned 3.842 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.694 kr. pr. md. før skat

 

Eksempel 2a – pensionstillæg, gifte pensionister, for den der ikke har arbejdsindtægt:
Indekskontrakter i alt 100.000 kr.
ATP-pension i alt 34.000 kr.
Ratepension i alt 30.000 kr.
Det samlede indkomstgrundlag 164.000 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte 182.900 kr.
  0 kr. 
 Det vil sige, at pensionstillægget ikke nedsættes for den pensionist, der ikke har arbejdsindtægt.  

 

Eksempel 3 - pensionstillæg, folkepensionist gift med ikke-pensionist
Pensionisten:
Ratepension 60.000 kr.
ATP-pension 14.000 kr.
Ægtefællen:
Arbejdsindtægt medtages ikke i beregningen 
Beregning:
Pensionistens egne indtægter på 74.000 kr. ud over folkepensionen indgår i beregningen.
Indkomstgrundlag:
Pensionistens indtægt 74.000 kr.
Minus fradragsbeløbet for gifte 182.900 kr.
Beregningsgrundlag 0 kr.
Det maksimale årlige pensionstillæg til gifte 45.600 kr.
Det månedlige pensionstillæg 3.963 kr.
Ud over det beregnede pensionstillæg vil pensionisten modtage det fulde grundbeløb på 6.694 kr. pr. md. før skat.

Pensionstillæg for samlevende - overgangsregler
Tidspunktet for tilkendelse af pensionen er afgørende for, hvordan pensionstillægget beregnes. Se skema:

Beregnes ud fra Takst/fradragsbeløb
Reelt enlig Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret før 26.04.1990 Egne indtægter Takst: enlig
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret (begge eller den ene) inden 01.03.1999 Egne indtægter (For begge) Takst: gifte
Fradragsbeløb: enlig
Samlevende og pensioneret efter 01.03.1999 Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte
Gifte pensionister Samlede indtægter Takst: gifte
Fradragsbeløb: gifte

Indhold hentes