Ressourceforløb

Sidst redigeret den 12.01.2023

Ressourceforløb
Et ressourceforløb er relevant, når der er mulighed for at udvikle personens arbejdsevne.

Det indebærer, at der tilrettelægges et individuelt forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Formålet er at hjælpe personen til, på længere sigt, at blive selvforsørgende. På kort sigt skal forløbet udvikle personens arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

Når der skal tages stilling til ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension, skal arbejdsevnen beskrives i rehabiliteringsplanen.

I oplægget skal kommunen pege på konkrete arbejdsopgaver, hvor personen vurderes at kunne forsørge sig selv. Der skal ses på alle muligheder på arbejdsmarkedet. Både om man kan fungere i ordinær beskæftigelse, eller ved ansættelse i fleksjob, se dette afsnit.
Der kan kun tilkendes førtidspension hvis selvforsørgelse ikke er mulig.

Tilrettelæggelse
Et ressourceforløb skal være af mindst 1 år og højst 3 års varighed. Hvis det er nødvendigt med en mere langvarig indsats, kan man få flere ressourceforløb. Er forløbet startet inden 01.01.2022 og fastlagt til 5 år, skal det dog gøres færdigt.

Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på grund af særlige helbredsforhold, betydelige funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom, skal et ressourceforløb ikke iværksættes.

Koordinerende sagsbehandler og jobformidler
Når man er visiteret til et ressourceforløb, skal kommunen udpege en gennemgående koordinerende sagsbehandler, som er ansvarlig for løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med personen, samt sørge for, at indsatserne justeres efter personens aktuelle situation og behov. Sagsbehandleren skal bistå personen undervejs i forløbet.

En person i ressourceforløb har ret til en personlig jobformidler. Det skal sikre at der sker fremskridt i ressourceforløbet og medvirke til, at personen på sigt kan komme i beskæftigelse. Jobformidlerens opgave kan også være at understøtte, at personen fastholdes i en virksomhed.

En del af et ressourceforløb kan bestå af et behandlingsforløb, rådgivning eller støtte fra en psykolog, terapeut eller coach, motion, socialpædagogisk bistand med videre.

Kommunen kan ikke tvinge en person til at modtage behandling i form af operation, medicinsk behandling eller anden lægebehandling, der er af indgribende karakter.

Sundhedskoordinator
Når man deltager i et ressourceforløb, har man ret til at få et møde med en sundhedskoordinator, som skal rådgive og sikre, at der bliver taget de nødvendige skånehensyn, når tilbud om vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud skal etableres.

Man har også ret til at tale med sundhedskoordinatoren inden forløbet sættes i gang, og kommunen skal forholde sig til sundhedskoordinatorens anbefalinger.

For personer over 40 år
Personer over 40 år skal som udgangspunkt kun have ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension.
Personer over 50 år er sikret, at det er afklaret indenfor tre år, om der skal bevilges fleksjob eller søges førtidspension.

For personer, der har mindre end 6 år til folkepensionsalderen, skal der ikke iværksættes et ressourceforløb, medmindre personen selv ønsker det.
En person, der i løbet af et ressourceforløb når det tidspunkt, hvor der er mindre end 6 år til folkepensionsalderen, skal fortsætte forløbet, til det er afsluttet.

Hvis en person ikke ønsker at deltage i et ressourceforløb, fordi der er mindre end 6 år tilbage til folkepensionsalderen, medfører det ikke, at personen har ret til fleksjob eller førtidspension, hvis betingelserne ikke er opfyldt. I disse tilfælde skal kommunen vurdere, hvilke beskæftigelsesrettede tilbud, der kan hjælpe personen videre.

Kommunen har desuden pligt til at vejlede borgeren om alle relevante muligheder for hjælp, herunder mulighederne for at ansøge om seniorpension og tidlig pension.

Indhold hentes