Arbejdsevne

Sidst redigeret den 14.01.2020

Arbejdsevne er evnen til at kunne udføre arbejdsopgaver og derved opnå en indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse.

Tilkendelse af førtidspension forudsætter, at man har gennemgået mindst et ressourceforløb tilrettelagt ud fra ens personlige forhold.

Ressourceforløb skal dog ikke iværksættes, hvis det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres pga. særlige helbredsforhold, betydelige funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom. 

Når der skal tages stilling til ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension, skal arbejdsevnen beskrives i en rehabiliteringsplan.

Kommunen skal pege på konkret specificerede arbejdsopgaver, hvor borgeren vurderes at kunne forsørge sig selv. Der skal ses på alle muligheder på arbejdsmarkedet.

Der ses ikke kun på muligheder for at kunne fungere i ordinær beskæftigelse. Hvis det ikke er muligt, er målsætningen at arbejdsevnen udvikles, så borgeren kan blive selvforsørgende, f.eks. via et fleksjob - se dette afsnit.

Der kan kun tilkendes førtidspension, hvis selvforsørgelse ikke er mulig.

Ansøges der om førtidspension, skal sagen behandles i det kommunale rehabiliteringsteam, dog ikke hvis kommunen vurderer

  • at ansøger ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension
  • at ansøger er for syg, eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.

Kommunen kan ikke tvinge en borger til at modtage behandling i form af operation, lægeordineret medicin eller anden lægebehandling, der er af indgribende karakter. Det betyder, at der skal ses bort fra dette ved vurderingen af ret til førtidspension. 

Indhold hentes