Forhøjelse af førtidspension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Sag om forhøjelse af en allerede tilkendt førtidspension kan komme på tale ved:

  • at kommunalbestyrelsen undersøger, om der er sket forandringer, der kan begrunde, at der rejses sag om ændring, eller
  • at pensionisten selv henvender sig, fordi der er sket forværring i den pågældendes helbredsforhold.

Man kan ikke forlange, at der skal rejses ansøgning om forhøjelse af en allerede tilkendt førtidspension.

Det er kommunalbestyrelsen, der på baggrund af sagens oplysninger træffer beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde sagen. Den anses for påbegyndt den dato, kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at påbegynde sagen.

En sag om forhøjelse kan først påbegyndes, når alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige muligheder samt andre foranstaltninger, der kan ændre erhvervsevnen, har været forsøgt eller kan udelukkes.

Dette gælder også, når man allerede er pensionist. Der skal foretages en konkret vurdering af erhvervsevnen, som skal være nedsat på grund af fysisk eller psykisk invaliditet.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med sagens behandling sørge for, at ansøgningen om forhøjelse bliver oplyst i fuldt tilstrækkeligt omfang, således at det bliver den højst mulige pension, som tilkendes.

Lægeerklæringer skal kun ses som en beskrivelse af borgerens helbredssituation og helbredsproblemernes indvirken på dagligdagen. Det er ikke lægen, der afgør, om den enkeltes helbredsproblemer nedsætter erhvervsevnen, eller i hvilket omfang det eventuelt er tilfældet.

Myndighederne skal i hver enkelt sag foretage en selvstændig vurdering ud fra samtlige foreliggende oplysninger, herunder de lægelige. Læge- og speciallægeerklæringer indgår i vurderingen af berettigelsen til højere førtidspension som dokumentation for, at der er sket en helbredsmæssig forværring.

For at kunne tage stilling til dette spørgsmål er det en forudsætning, at borgerens ressourcer beskrives og vurderes i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

Socialministeriet anbefaler, at arbejdsevnen beskrives ved genoptagelse af sager om førtidspension, der er tilkendt efter de regler, der var gældende indtil 01.01.2003. Se afsnit om arbejdsevne.

Det er borgerens alder på det tidspunkt, kommunen rejser pensionssagen, som er afgørende for, hvilken pension der kan tilkendes. Er de øvrige betingelser for tilkendelse først opfyldt på et senere tidspunkt, er det alderen på dette tidspunkt, som afgør, hvilken pension der kan tilkendes.

Hvis der søges om højeste førtidspension ved det fyldte 59. år, men helbredsbetingelserne for højeste førtidspension først konstateres efter det fyldte 60. år, kan der kun tilkendes mellemste førtidspension, da højeste førtidspension ikke kan tilkendes efter 60-årsalderen.

Indhold hentes