Reelt enlige pensionister

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der udbetales en højere pension til reelt enlige pensionister end til samlevende eller gifte pensionister, fordi den enlige pensionist er alene om at skulle betale udgifter til f.eks. husleje, el, varme, telefon, licens, forsikring mv.

Pensionister anses som reelt enlige, når de ikke lever i et samlivsforhold:

  • hvor parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og
  • hvor samlivet kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret. Det vil sige, at samlivet med et voksent barn eller mellem to søskende ikke indebærer, at man skal have pension som samlevende.
Det afgørende for vurderingen er ikke boligformen, men en konkret vurdering af mange forhold.

Hvis det drejer sig om to personer, der i teorien kan indgå ægteskab og som på forskellig måde bidrager til fælles husførelse, økonomisk og/eller praktisk, kan et „samvær“ ligestilles med „samliv“ og betyde, at man ikke længere betragtes som enlig.

Dette uanset, at man har hver sin reelle bolig og blot er en del sammen.

I vurderingen vil der bl.a. blive lagt vægt på, om man køber ind og laver mad i fællesskab – det vil sige, om man har væsentlige økonomiske og praktiske fordele af samværet, selvom man har hver sin folkeregisteradresse.

Det er Udbetaling Danmark, der vurderer og afgør om en pensionist kan betragtes som reelt enlig. Afgørelsen kan indklages for Ankestyrelsen.

Vurderingen afhænger af, hvor mange økonomiske og praktiske fordele man har ved at have et forhold til en anden person.

Det er ikke én faktor, der er tilstrækkelig til at afgøre en sag, og det er Udbetaling Danmark, der skal bevise, at der er en vis fælles husførelse.

Et meget stort problem er, at pensionisterne ikke kan få at vide, hvor mange nætter man må tilbringe på vennens eller venindens adresse, hvor mange måltider man må indtage sammen i løbet af en uge eller, hvor ofte man må være sammen på ferie eller i et sommerhus.

Reelt kan de ikke på forhånd vide, om de overtræder reglerne for pensionsberegning og dermed kan risikere at blive anklaget for socialt bedrageri.

Det skaber usikkerhed og utryghed hos mange pensionister, som ellers kunne have stor glæde af hinandens selskab.

Gifte kan anses som reelt enlige, hvis samlivet mellem ægtefællerne efter en konkret vurdering er ophævet, f.eks. hvis de har hver deres reelle helårsbolig og hvis de ikke har økonomisk og/ eller praktisk fællesskab.

Hvis den ene ægtefælle får permanent ophold på plejehjem, anses samlivet for ophævet, og begges pensioner skal omregnes efter taksterne for reelt enlige. Samlivet anses ikke for ophævet, hvis der kun er tale om et midlertidigt ophold på plejehjem, f.eks. i forbindelse med aflastningsophold.

Hvis pensionisten under aflastningsopholdet visiteres til en permanent plejebolig eller plejehjemsplads, skal begge ægtefællers pensioner omregnes til pension som reelt enlig fra den efterfølgende første efter at boligen er til rådighed.

Husk altid at give Udbetaling Danmark meddelelse, hvis der sker ændring i samlivsstatus, hvis man som reelt enlig indgår i et samlivsforhold, der kan have betydning for pensionsudbetalingen.

Der er udgivet en pjece, der beskriver nogle af de retningslinjer, der kan lægges til grund for en afgørelse af, om man er reelt enlig eller ej. Men Udbetaling Danmark skal stadig vurdere hver enkelt sag konkret. Pjecen findes på Stars hjemmeside star.dk/Enlig-eller-samlevende-pensionister.

www.borger.dk findes en lille video om reelt enlig-problematikken.

Indhold hentes