Betydning af engangsindtægter

Sidst redigeret den 14.01.2020

Éngangsindtægters betydning for pensionsberegningen følger skattereglerne. Er beløbet skattepligtigt, skal det indgå i pensionsberegningen.

Betyder éngangsindtægten en ændret pension, vil omregningen ske for resten af året ud fra indkomsten i hele kalenderåret og den pension, der allerede er udbetalt. Er man kun pensionist en del af året, omregnes pensionen ud fra indkomsten i den del af året, man er pensionist.

Dette gælder dog ikke for kapitalindkomst, f.eks. aktieindkomst eller renteindtægt. Her fordeles indtægterne jævnt over året, uanset hvornår beløbet er udbetalt. Derfor kan kapitalindkomst, udbetalt inden man gik på pension, reducere folkepensionen.

Indbetaler pensionisten på en ratepension eller livrente, fordeles fradraget i indtægten ligeligt over kalenderåret, uanset hvornår på året, beløbet indbetales.

En del engangsindtægter indgår ikke i den skattepligtige indkomst og indgår derfor ikke i pensionsberegningen.

Det drejer sig om udbetaling af f.eks. kapitalpension, aldersopsparing, arv eller overskud fra salg af ejerbolig, man selv har beboet.

Får man efterfølgende en renteindtægt, der stammer fra hævet kapitalpension, arv eller salg af ejendom, indgår den skattepligtige renteindtægt i pensionsberegningen.

Der er særlige regler ved salg af erhvervsejendom, hvor fortjeneste beskattes og dermed indgår i pensionsberegningen.

Hvis en virksomhed, f.eks. en landbrugsejendom, sælges efter man er blevet pensionist, skal det skattemæssige overskud fra salget - minus fradrag for underskud - f.eks. i form af genvundne afskrivninger, indgå i den personlige indkomst. Beløbet skal derfor også indgå i beregning af folkepension og førtidspension.

Overskud af selvstændig virksomhed anses for indkomst ved personligt arbejde, hvis pensionisten har været aktiv i driften. Hvis pågældende har været passiv i driften, betragtes det ikke som indtægt ved personligt arbejde, men som ’anden personlig indkomst’, der kun indgår i beregning af pensionstillægget, men er uden betydning for grundbeløbet.

En selvstændig, der ejer virksomhed eller landbrug, og som overvejer at afvikle virksomheden omkring folkepensionsalderen, bør overveje at afhænde virksomheden helt inden overgang til folkepension.

Dette fordi den første folkepension kun beregnes ud fra de indtægter som pensionisten og en evt. ægtefælle eller samlever har, efter overgang til folkepension.

Indhold hentes