Arbejdsskade

Sidst redigeret den 14.01.2020

Arbejdsgivere har pligt til at tegne forsikring for arbejdsskade, så der er mulighed for, at en medarbejder kan få erstatning, hvis medarbejderen kommer til skade under arbejdet.

Forsikringen dækker ikke kun den umiddelbare arbejdsskade, men kan også dække erhvervssygdomme, også selv om disse konstateres flere år efter arbejdsophør. Krav i forhold til sidstnævnte kan dog være vanskeligt at gennemføre, bl.a. fordi det kan være svært at udelukke, at lidelsen kan skyldes andre forhold end arbejdet, som f.eks. rygning.

Forsikringspligten omfatter ikke medhjælp udelukkende i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, hvis beskæftigelsen ikke overstiger 400 timer i et kalenderår. Det gælder f.eks., hvis naboens søn slår græsplænen, eller en tilfældig forbipasserende hjælper med at trække en privat bil op af grøften.

Der vil dog her normalt kunne kræves dækning efter lovens regler fra en fond, som betales af alle de selskaber, der tegner arbejdsskadeforsikringer.

På grund af vanskelige regler om erstatning for erhvervssygdom sker det, at erstatning ikke søges. Det er dog ikke nogen hindring for på et senere tidspunkt at få undersøgt, om lidelsen skyldes arbejdsmæssige forhold, og om der evt. er mulighed for at gennemføre en erstatningssag.

Man skal være opmærksom på, at sagen kan være forældet, da undersøgelsen skal foretages inden tre år efter, at skadelidte fik kendskab til, at der kunne være tale om en erhvervssygdom.

Undersøgelsen foretages af en arbejdsmedicinsk klinik, der kan bedømme, om lidelsen skyldes arbejdet, og om den bør anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Findes kravet at berettige til arbejdsskadeerstatning, kan denne evt. bestå i erstatning for erhvervsevnetab, varigt mén, sygebehandling mv. samt tab af forsørger.

Har skadelidte udvist grov uagtsomhed ved skadens indtræden, kan erstatningskravet nedsættes eller bortfalde.

Det kan være tilfældet, hvor skaden er opstået, fordi medarbejderen undlod at bruge påbudt sikkerhedshjelm eller andet sikkerhedsudstyr. Ved tab af forsørger kan der ikke ske nedsættelse af erstatningen.

Se endvidere www.aes.dk om yderligere oplysninger vedrørende arbejdsskader.

Indhold hentes