Diskrimination på grund af handicap

Sidst redigeret den 14.01.2020

Danmark har forpligtet sig til at overholde FNs Handicapkonvention, som skal medvirke til at sikre, at ingen udsættes for usaglig forskelsbehandling på grund af handicap.

Den eksisterende lovgivning skal gælde for alle uden diskrimination, og offentlige myndigheder har en forpligtelse til at sikre, at mennesker med handicap også i praksis har samme muligheder som andre.

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er det ikke lovligt at forskelsbehandle på grund af handicap i forhold til grundlæggende borgerlige og politiske rettigheder som f.eks. ytringsfrihed, ret til privatliv og ret til at færdes frit. 

I 2018 trådte lov om forbud mod handicapdiskrimination i kraft. Loven supplerer beskyttelsen mod diskrimination på arbejdsmarkedet og gælder på alle områder i samfundet, dog ikke i rent private aktiviteter.

Både direkte og indirekte diskrimination på grund af handicap er forbudt, herudover kan chikane i nogle situationer betragtes som ulovlig forskelsbehandling.

Det er f.eks. ikke lovligt, at en restaurant afviser en person, blot fordi vedkommende bruger kørestol, eller at et forsikringsselskab afviser at forsikre en person alene med henvisning til, at personen har et handicap. 

Man kan klage til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap, og man kan få tilkendt en godtgørelse ved overtrædelse af forbuddet. 

Indhold hentes