Digital post

Sidst redigeret den 13.01.2021

Kommunikation med alle offentlige myndigheder skal ske via Digital Post ved brug af NemID.  

Alle over 15 år har en digital postkasse, medmindre man er blevet fritaget herfor (læs nedenfor).

e-Boks
e-Boks er en digital postkasse, hvor man kan man få post fra private virksomheder, f.eks. banker og forsikringsselskaber. e-Boks er i modsætning til Digital Post frivillig at anvende, og man kan selv vælge, hvilke virksomheder, man ønsker at få digital post fra.

Hvis man modtager både offentlig og privat post digitalt, går al post ind på samme digitale postkasse, da e-Boks er leverandør til ordningen om Digital Post. I det følgende vil begge løsninger derfor samlet blive benævnt 'e-Boks'. 

Fra medio 2021 kommer der dog en ny generation af Digital Post, og det vil ikke længere være e-Boks, der er leverandør. Hvis man har været vant til at logge på Digital Post via borger.dk, vil man ikke opleve nogen særlig forskel.

Post til e-Boks sendes krypteret, derfor er sikkerheden meget høj – også højere end ved almindelig papirpost eller e-mails.

Dokumenter, der gemmes i e-Boks, bliver ikke slettet, medmindre man selv gør det. Det er også muligt at up-loade og gemme personlige papirer og dokumenter i e-Boks. På den måde kan man sikre sig, at de aldrig går tabt.

Da alt er krypteret og bundet op på cpr-nr, kan man ikke have fælles e-Boks med f.eks. sin ægtefælle. Derimod er det muligt at give læseadgang til en anden person (se nedenfor).

Modtagelse af digital post
For at sikre at den digitale post bliver læst, sendes en besked på e-mail eller sms, hver gang der er ny post i e-Boks. Det forudsætter dog, at man har angivet en gyldig e-mailadresse og/eller mobilnummer. Herefter skal man logge ind med sit NemID på e-Boks for at læse post.

Vær opmærksom på følgende

  • man har pligt til jævnligt at tjekke e-Boks, da man ellers kan miste rettigheder i forhold til f.eks. Udbetaling Danmark
  • den digitale post betragtes som ”læst”, når den er kommet ind i den digitale postkasse – også selv om man ikke har læst den
  • det fritager som udgangspunkt ikke fra ansvar, at man ikke har læst sin digitale post, uanset årsag. 

Læseadgang
Man kan give læseadgang til e-Boks til en anden person. Det kan f.eks. være nyttigt, at et familiemedlem hjælper med at læse den digitale post i det daglige. Personen kan dog ikke sende digital post på vegne af den person, der har givet læseadgang.

Læseadgang gives ved at logge på sin digitale postkasse og under ”Indstillinger” indtaste oplysninger (bl.a. cpr.nr.) på den person, der skal have adgang samt hvad denne person skal have rettighed til. Man kan også henvende sig i BorgerService for hjælp til at give en anden person læseadgang til sin e-Boks.

Læseadgang til en anden person kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis man har fået værgemål over en person eller fået sat en fremtidsfuldmagt i kraft, kan man tilsvarende på www.e-boks.dk få læseadgang til e-Boks for den pågældende person. 

Dødsfald
Adgang til e-Boks spærres ved dødsfald også for personer, der er givet læseadgang. Offentlige myndigheder kan ikke længere sende post til den digitale postkasse, men private virksomheder kan stadig sende til e-Boks, indtil postkassen afmeldes.

Dokumenter fra det offentlige opbevares i afdødes e-Boks i 5 år. Hvis personen også fik post fra private virksomheder, har e-Boks ret til at slette disse dokumenter 15 måneder efter dødsfaldet.

Hvis man som efterladt ønsker at få adgang til afdødes postkasse, skal man udfylde og indsende en blanket, der kan hentes på www.e-boks.dk sammen med en kopi af skifteretsattesten. Herefter vil man få adgang via sin egen e-Boks i form af en læseadgang. Det samme gælder, hvis man vil afmelde afdødes e-Boks, så private virksomheder ikke længere kan sende post. 

e-Boks
Tlf. 82 30 32 30, man-søn 9-20, helligdage 10-15
www.e-boks.dk

Fritagelse for Digital Post
Personer, der ikke kan betjene sig selv digitalt, kan få fritagelse for at modtage digital post og dermed få breve fra det offentlige med almindelig post. Fritagelsen er tidsubegrænset, men man kan til enhver tid tilmelde sig Digital Post igen.

Man kan søge fritagelse for Digital Post, hvis man:

  • har et særligt fysisk eller psykisk handicap, f.eks. lettere demente eller udviklingshæmmede
  • mangler kompetencerne til at betjene en computer
  • mangler adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem
  • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe et NemID, f.eks. en person uden kørekort og pas, som er bundet til hjemmet
  • har sprogvanskeligheder eller
  • er hjemløs eller ophører med at have fast bopæl i Danmark.

Fritagelse for Digital Post gælder kun post fra det offentlige. En persons NemID er stadig aktiv på trods af fritagelsen, så man kan stadig benytte det til anden kontakt til offentlige eller private myndigheder.

Sådan bliver man fritaget 
For at blive fritaget fra Digital Post skal man møde personligt op på BorgerService. Her får man en blanket, hvor man skriver under på, at man lever op til et af fritagelseskriterierne. Samtidig skal man vise legitimation.

Hvis man ikke kan møde op personligt, kan man få en anden person til at søge om fritagelse på ens vegne. Se nedenfor under afsnittet Fuldmagt til fritagelse for Digital post.

Flere private virksomheder, f.eks. teleselskaber, forsyningsselskaber o.lign., opkræver gebyr for at sende f.eks. regninger med brevpost. Hvis man ikke har computer, kan man ofte kontakte den enkelte virksomhed og få tilsendt breve uden gebyr.

Fritagelse ved den næste generation af Digital Post
Hvis man er fritaget for Digital Post inden overgangen til den næste generation af Digital Post, vil man også automatisk være det fremover. Og ellers er processen for fritagelse den samme som beskrevet ovenfor.

Obligatorisk selvbetjening
Det er obligatorisk at betjene sig selv via internettet, når man f.eks. skal søge om folkepension eller boligstøtte, ændre forskudsregistrering, bestille begravelseshjælp, anmelde flytning, skifte læge eller anmode om separation, skilsmisse eller ægtefællebidrag.

Ansøgninger, anmeldelser m.v. sendes ved hjælp af NemID via www.borger.dk, og de anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor myndigheden har mulighed for at læse dem.

Fritagelse for obligatorisk selvbetjening
Hvis man har svært ved det digitale og derfor ikke har NemID, kan man også blive fritaget for at betjene sig via internettet, når der f.eks. skal søges offentlige ydelser. Kriterierne for at få fritagelse er de samme som beskrevet ovenfor under afsnittet Fritagelse for Digital post. 

Man skal henvende sig til den myndighed, som ydelsen drejer sig om, der herefter vil anvise, hvordan man i stedet skal indgive ansøgning eller anmeldelse, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes, at personen lever op til et af kriterierne for fritagelse.

BorgerService kan også hjælpe med at udfylde evt. ansøgningsskema og sende det til den pågældende myndighed.

Kommunikationen foregår herefter via postbesørgede breve.

Man kan ikke søge om generel fritagelse for digital selvbetjening på forhånd. Kommunen kan dog beslutte, at fritagelsen permanent gælder for alle fremtidige ansøgninger, hvis en person f.eks. lider af en demenssygdom.

Fuldmagt til fritagelse for Digital Post
Man kan få andre til at søge om fritagelse for Digital Post. Blanket til fuldmagten fås hos BorgerService eller på www.borger.dk. Den skal udfyldes og underskrives af både fuldmagtsgiver og den, der skal anmode om fritagelse.

Som udgangspunkt skal den udfyldte blanket afleveres hos BorgerService i den kommune, hvor den, der søger fritagelse, bor. Den kan dog også afleveres hos BorgerService i andre kommuner. Kommunen kan også selv give fritagelse ud fra kendskab til personen.

Fuldmagt til digital selvbetjening
En person, der ikke kan betjene sig selv digitalt, kan give en pårørende, en advokat, plejepersonale eller andre fuldmagt til at hjælpe med en sag eller ansøge digitalt om en ydelse.

De enkelte myndigheder kan have forskellig praksis med hensyn til fuldmagter. Nogle myndigheder kræver digital fuldmagt, men mange myndigheder stiller også en fuldmagtsblanket til rådighed, som kan udfyldes i hånden.

En fuldmagt kan være et godt valg, hvis man ikke har NemID, eller hvis man har svært ved det digitale. Det kan vælges, at fuldmagten sendes som fysisk brev til den, der vil give digital fuldmagt. Personen godkender denne ved at underskrive og sende fuldmagten til Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen opretter den digitale fuldmagt, og den pårørende kan herefter anvende digitale selvbetjeningsløsninger med sit eget NemID på vegne af den, som har givet fuldmagt hertil.

Digitale fuldmagter findes kun inden for enkelte sagsområder, f.eks. til boligstøtte, pension og andre offentlige ydelser, adgang til journaler på sygehuse, bygge- og miljøtilladelser m.v. Man kan læse mere om digital fuldmagt og oprette fuldmagt på www.borger.dk.

Uanset om fuldmagten gives digitalt eller på blanket, er fuldmagten som udgangspunkt tidsbegrænset til en enkelt henvendelse.

Man kan godt med en fuldmagt give en anden person ret til at handle på ens vegne og blive partsrepræsentant i forhold til hele den sag, der behandles i myndigheden. Denne person kan herefter handle på den anden persons vegne via internettet. Hvis den person, der har givet fuldmagten, er fritaget for Digital Post, vil vedkommende stadig få breve pr. post om afgørelser.

Har man behov for at handle digitalt på en andens vegne i forhold til banken, skal der indhentes en skriftlig fuldmagt af den person, man vil hjælpe.

Banken kan, på baggrund af fuldmagten, give adgang til den andens netbank. Man logger sig ind på netbanken med eget NemID – og underskriver med eget NemID - men på den andens vegne.

Indhold hentes