Post - Levering

Sidst redigeret den 14.01.2020

Post leveres som udgangspunkt til en brevkasse eller et brevkasseanlæg på adressen. Der er ens regler for levering af post til alle borgere, uanset om der er tale om beboelse i hus, landejendom, fritidsbolig eller etageejendom og uanset borgerens alder.

Ejere af faste ejendomme skal sørge for, at der er opsat brevkasser efter gældende regler.

Levering af breve
Breve sendes som enten Breve eller Quickbreve. Breve, der afsendes fra postkasser, kan være op til fem dage undervejs, mens Quickbreve, der kun kan afsendes fra et posthus, omdeles fra dag til dag.

"Post til døren" - dispensation for borgeren
Kommunen kan give en personlig dispensation til, at adresseret post bliver bragt til egen dør.

Der skal i så fald findes en brevkasse ved siden af indgangsdøren eller en vandret brevsprække i døren.

En dispensation skal være begrundet i, at modtagerens fysiske eller psykiske helbred forhindrer pågældende i at hente post i en brevkasse placeret efter gældende regler. Modtagerens alder, f.eks. 65 år, har ikke betydning for dispensation.

Kommunen træffer afgørelse om dispensation ud fra allerede kendte oplysninger om borgeren og ejendommens forhold. Det sker ud fra en samlet vurdering af, om borgeren er ude af stand til selv at hente sin post. Det må ikke tillægges betydning, om andre i husstanden kan hente posten.

Hvis borgere, f.eks. på grund af tilskadekomst eller rekonvalescens, ikke selv kan hente post, kan kommunen godkende en midlertidig post-til-døren ordning for seks måneder. Fornyelse kan søges.

Borgere, der er visiterede til hjemmehjælp, vil normalt være omfattet af dispensation, mens andre f.eks. gangbesværede uden hjemmehjælp, kan indsende ansøgning vedlagt statusoplysninger fra egen læge. Ansøgere skal selv betale lægens honorar.

Det er kommunen og ikke lægen, der afgør, om der kan gives dispensation.

Ansøgningen indsendes til kommunen på særlig blanket. Blanketten findes på www.borger.dk eller fås på kommunens Borgerservice.

Der forefindes en "Vejledning om post til døren" på www.trafikstyrelsen.dk

Kommunens afgørelse skal gives på baggrund af almindelige forvaltningsretlige principper, herunder partshøring og begrundelser. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages.

"Post til døren" - Dispensation for ejendommen
For ældre- og plejeboliger o.lign. kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give generel dispensation for hele ejendommen efter vurdering i de enkelte tilfælde.

Konsekvenser af manglende lovlig brevkasse
Postmodtagere, som ikke har etableret lovlig brevkasse eller har fået dispensation, risikerer ikke at få leveret breve, pakker, aviser eller andre postforsendelser.

PostNord kan give påbud, da alle borgere har pligt til at have et fysisk postmodtagelsessted.

Ejendomsejere risikerer endvidere at blive idømt en bøde.

Yderligere information

Post Nords Kundeservice
tlf. 70 70 70 30
www.postnord.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
tlf. 72 21 88 00
www.trafikstyrelsen.dk

Eventuelle klager vedrørende PostNord indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Offentlig Digital Post
Alle virksomheder og borgere over 15 år skal være tilsluttet Digital Post i forhold til korrespondance til og fra offentlige myndigheder.

Om borgeres fritagelse for tilslutningspligten, se afsnit om Digitalisering.

Indhold hentes