Naboret i øvrigt

Sidst redigeret den 14.01.2020

Aktiviteter på en ejendom kan være reguleret af en særlovgivning, f.eks. planloven, miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven.

På nogle ejendomme kan der være tinglyst servitutter eller lokalplan, som fastlægger regler om naboforhold i det pågældende område.

I villakvarterer er der således i forbindelse med udstykningerne ofte sat snævre rammer for i hvilket omfang, der må drives erhverv i området. De såkaldte liberale erhverv, f.eks. revisor og damefrisør, tillades i betydeligt større omfang end produktionsvirksomheder med røg, støj osv.

Der er i dansk ret ikke nogen generel lov om naboforhold, og hegnsloven regulerer ikke naboforhold i almindelighed, men kun de hegnsproblemer, som nævnes i selve hegnsloven.

Dansk naboret bygger i vid udstrækning på almindelige uskrevne regler, som er fastlagt gennem retspraksis.

Denne viser på mange områder ret detaljeret, hvor meget en grundejer skal finde sig i mht. røg, støj og andre ulemper fra en nabo, og altså hvad en grundejer i almindelighed kan tillade sig over for sine naboer.

I retspraksis kan man finde afgørelser om, hvor stort et skyggefuldt træ i en lille parcelhushave må være. Et stort generende træ i en villahave hører ikke under hegnsloven, medmindre det kan anses som en del af hegnet mod naboen.

Hovedreglen er, at en grundejer ikke skal affinde sig med ulemper fra naboejendomme, som går væsentligt ud over, hvad der efter kvarterets beskaffenhed og ejendommenes beliggenhed er rimeligt. Tvister afgøres af de almindelige domstole.

Foruden de nabostridigheder, der kan opstå i parcelhuskvarterer eller andre steder mellem grundejere, forekommer også mange sager mellem beboere i udlejningsejendomme og ejendomme med ejerlejligheder.

Hegns- og naboproblemer ordnes i virkeligheden bedst ved en fornuftig snak over en kop kaffe eller en øl, for hver af parterne skal jo ofte leve videre med samme nabo i mange år.

Hegns- og nabostridigheder er ofte meget opslidende for parterne, og det er dyrt at få sagen afgjort af hegnsynet eller retten.

Ved disse afgørelser af sagen vil der ofte kun være én "vinder", og naboforholdet bliver ikke bedre. Et alternativ til hegnsyn og retssager kunne være at finde frem til en løsning, som begge parter kan acceptere.

Det kan evt. foregå via en forhandling, der ledes af en neutral mægler. Se afsnit om Konfliktløsning.

Indhold hentes