Opsigelse og ophævelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

I både private og almene boliger kan man blive ved at bo i lejligheden, så længe man overholder sine forpligtelser.

Der er dog nogle tilfælde, hvor man kan siges op, selv om man har overholdt sine forpligtelser.

Opsigelse af lejemål
I private lejeboliger kan opsigelse ske med et års varsel, hvis udlejer selv ønsker at bo i lejligheden, og det anses for rimeligt i det konkrete tilfælde.

Ved leje af en lejlighed i et to-familiehus, hvor udlejer bor i den ene lejlighed, kan lejeren også blive opsagt med et års varsel. Opsigelsen skal ikke være begrundet af udlejer.

Opsigelse kan også ske, hvis ejendommen må fraflyttes pga. nedrivning eller ombygning.

Opsigelsesvarslet skal være skriftligt med oplysning om grunden til opsigelsen og om adgang til at gøre indsigelse.

Hvis man vil gøre indsigelse, skal det ske skriftligt til udlejeren inden seks uger efter modtagelsen. Hvis opsigelsen gælder en privat bolig, kan opsigelsen indbringes for boligretten. Gælder opsigelsen en almen bolig, kan opsigelsen forelægges beboerklagenævnet, hvis afgørelse kan forelægges boligretten.

Lejeren kan skriftligt opsige lejemålet med tre måneders varsel til den første i en måned, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Hvis man flytter før udløb af de tre måneder, skal udlejer forsøge at genudleje så hurtigt som muligt.

Er man gift og har fælles bolig, kan lejeren kun opsige lejemålet med ægtefællens samtykke, også selv om ægtefællen ikke står i lejekontrakten.

Hvis samlevende begge står på lejekontrakten, kan lejligheden kun opsiges med begges samtykke. Er det kun den ene, der har underskrevet lejekontrakten, kan denne opsige lejemålet uden den andens samtykke.

Ved opsigelse af beboelse på plejehjem gælder særlige regler for opsigelsesvarsel, se Fraflytning af ældrebolig.

Ophævelse af lejemål
Ophævelse kan ske ved grovere tilfælde af misligholdelse f.eks., hvis lejeren

  • ikke betaler husleje eller andre skyldige beløb til tiden
  • misligholder lejligheden
  • uden tilladelse overlader lejligheden til andre
  • groft overtræder husordenen.

Ophæves lejemålet, skal man fraflytte straks, men betale huslejen, indtil udlejeren har fundet en anden lejer, dog højst i tre måneder.

Indhold hentes