Bytteret

Sidst redigeret den 14.01.2020

Bytteretten gælder både private og almene boliger. Som lejer har man ret til at bytte med en anden lejer, når der i ejendommen er mindst syv beboelseslejemål.

Retten gælder kun lejligheder, der udelukkende er udlejet til beboelse. De to lejligheder, der skal byttes, skal begge være almindelige lejeboliger. Som lejer har man ikke krav på at kunne bytte sin lejlighed med en andelsbolig.

Udlejeren kan modsætte sig bytte hvis

  • udlejer har sin bopæl i ejendommen, og denne omfatter færre end 7 lejligheder
  • den fraflyttede lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år
  • lejligheden ved bytning vil blive beboet af flere end en person pr. beboelsesrum, eller
  • udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Får man afslag på bytning, kan man anlægge sag ved boligretten.

Hvis man ønsker at bytte lejlighed, må man være opmærksom på, at det ikke er sikkert, de to lejere kan overtage hinandens lejligheder og forpligtelser, som de har været hidtil.

De fleste udlejere vil anse en bytning for en udflytning og en indflytning således, at der skal betales indskud eller depositum, og der skal vurderes istandsættelse mv. Udlejer er endvidere ikke forpligtet til at lade den nye lejer overtage lejligheden på de hidtidige vilkår.

For lejligheder i private boligselskaber er der regler, der giver den indflyttende lejer mulighed for at vurdere fremtidige lejevilkår.

Lejeren kan altid orientere udlejer om planerne om at bytte, inden der foreligger en konkret aftale om bytning mellem de to lejere.

Agter udlejer at forbedre lejemålet i forbindelse med flytningen og fastsætte en ny leje, skal udlejeren straks meddele lejeren dette.

Endvidere skal udlejeren, senest en måned efter lejerens meddelelse om bytte, anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af størrelsen af den lejeforhøjelse, der vil kunne gennemføres. Når huslejenævnets forhåndsgodkendelse foreligger, skal udlejeren straks give lejeren kopi heraf.

Lejeren skal herefter inden 14 dage meddele udlejeren, om bytningen ønskes gennemført. Sker det ikke, fortsætter lejeforholdet på uændrede vilkår. Dog ikke hvis lejemålet allerede er opsagt.

Reglen om udlejers ret til, ved bytte, at foretage forbedringer med ofte store lejeforhøjelser til følge, har haft den konsekvens, at et stort antal ønskede bytninger forhindres, fordi de indflyttende lejere ikke kan betale den store lejestigning, som byttet kan medføre.

Indhold hentes