Betalinger udover husleje

Sidst redigeret den 12.06.2020

Fællesantenne og programforsyning
Husstande skal med nærmere fastsat varsel efter anmodning fritages for betaling for fælles programforsyning. Hvis udlejer opsætter fællesantenneanlæg, hybridnet eller adgang til elektronisk kommunikation (bredbånd), betales udgift til installation og drift uden for lejen. Det skal dog fremgå af lejekontrakten eller et senere tillæg hertil.

Beløbet er en pligtig ydelse i lejeforholdet, selvom lejeren ikke ønsker at modtage programmerne eller få adgang til elektronisk kommunikation.

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der ændringer til afsnit om Vand og Varme:  Frist for udlejers fremsendelse af forbrugsregnskaber til lejerne forlænges til 4. oktober 2020. Udlejer kan derfor kræve efterbetaling selv om den sædvanlige 4 måneders frist er overskrevet.

 

Vand
Hvis, der betales for levering af vand, skal udlejer udfærdige et særligt vandregnskab. Det skal fremgå af lejekontrakten, hvor meget der ud over lejen skal betales a conto for vand.

Vandforbruget opgøres enten efter individuelle vandmålere eller, hvis der ikke er målere, fordeles efter enten antal haner eller bruttoetageareal.

I ejendomme, hvor der ikke er vandmålere, kan beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne kræve, at vand fremtidig skal afregnes efter målere.

Installation af vandmålere betragtes som en forbedring af lejemålet. Hvis udlejer ikke betaler vand- eller varmeleverandøren og forsyningen derfor afbrydes, skal kommunen sørge for genetablering af forsyningen.

Varme
Hvis man som lejer betaler a conto varme, har man krav på at få et årligt varmeregnskab. Bestemmelserne gælder både for private og almene boliger.

I ejendomme med centralvarme skal varmeåret være aftalt i lejekontrakten, ellers er det pr. 1. juni. Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejer senest fire måneder efter varmeregnskabsårets udløb.

I ejendomme med fjernvarme eller naturgas skal varmeåret følge regnskabsåret for varmeforsyningsselskabet. Regnskabet skal være kommet frem til lejer senest tre måneder efter, at udlejer modtog den endelige afregning vedr. forbruget af varme og varmt vand.

Modtages regnskabet ikke inden fristen, mister udlejer muligheden for at få efterbetaling, selv om lejeren har brugt mere varme, end a conto betalingerne dækker.

Varmeregnskabet skal oplyse om ejendommens samlede varmeforbrug i perioden, om varmeudgiften for det enkelte lejemål, fordelt efter bruttoetageareal eller varmemåler, og betalte a conto beløb. Desuden skal oplyses, hvad lejeren skylder eller har til gode, samt lejerens ret til indsigelse inden seks uger fra modtagelsen af regnskabet.

Viser regnskabet, at lejer skal have tilbagebetaling, skal det ske sammen med første lejebetaling efter modtagelsen af regnskabet.

Er der betalt for lidt a conto, skal resten efterbetales. Efterbetalingen kan først kræves en måned efter udsendelsen af varmeregnskabet.

Indhold hentes