Andelsboligforeningen

Sidst redigeret den 14.01.2020

En andelsboligforening ledes af en bestyrelse som er ansvarlig for bebyggelsen og foreningens forhold. Bestyrelsen vælges af medlemmerne på en generalforsamling.

I de fleste større andelsboligforeninger er det administrative arbejde vedrørende driften overdraget til en administrator, der betales af foreningen.

Budgetter og regnskaber skal godkendes af generalforsamlingen. I den vejledende normalvedtægt (se nedenfor) anbefales, at revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Når andelsboligforeningen oprettes, skal alle medlemmer betale et indskud, der giver brugsret til en bolig i foreningens ejendom. Værdien af de enkelte andele fastsættes i forhold til ejendommens samlede værdi.

Generalforsamlingen fastsætter, til hvilken makspris (ofte kaldet andelskronen) andelen kan videresælges. I selve salgsprisen indgår andelen af foreningens formue, værdien af forbedringer i boligen og vedligeholdelsesstand.

Stiftelse af en andelsboligforening bør ske i samråd med professionelle rådgivere (advokat).

Andelsboligforeningen bestemmer bl.a. i sine vedtægter, hvordan en lejlighed kan overdrages. Der er arveret til værdien af andelsboligen, men retten til at kunne overtage boligen afhænger af foreningens vedtægter.

En andelsboligforening er bundet af lovgivning på en del områder og foreningens vedtægter, men derudover kan foreningen selv bestemme, hvem der kan blive andelshaver.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledende normalvedtægt, som kan inspirere. Den findes på www.boligejer.dk

Opstår der tvister mellem en andelshaver og enten bestyrelsen eller foreningen, må der anlægges retssag, hvis sagen ikke kan løses i mindelighed.

Indhold hentes