Tilsyn

Sidst redigeret den 02.07.2020

Tilsyn med pleje og omsorg
Kommunen skal hvert år foretage mindst et uanmeldt besøg i plejehjem, plejeboliger og lignende for at føre tilsyn med, hvordan de sociale opgaver løses, både i forhold til indhold af tilbud og måden opgaverne løses på.

Besøget skal medvirke til, at kommunen løbende kan foretage en systematisk opfølgning på indsatsen over for beboerne og holde øje med, at de får den hjælp, de har behov for og krav på, og at hjælpen har den kvalitet, som kommunen har besluttet.

Tilsynene foretages bl.a. på grundlag af observationer og interviews med ledere og udvalgte medarbejdere, beboere og pårørende.

Kommunen kan antage et privat firma til at foretage det praktiske tilsyn, men skal selv tage stilling til, om indsatsen er god nok.

Tilsynsrapporterne kan læses på kommunens hjemmeside.

Tilsyn med de sundhedsmæssige forhold
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger. Det foregår ud fra en vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden (det risikobaserede tilsyn).

Tilsynet udføres dels som planlagte tilsyn og dels som tilsyn på baggrund af konkret kendskab til forhold, som kan udgøre en fare for patientsikkerheden (det reaktive tilsyn).

De planlagte tilsyn foregår på baggrund af en vurdering af, hvor der kan være de største risici for patienterne. Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn, og de konkrete plejehjem eller plejeboliger udvælges ud fra en risikovurdering af typer af behandlingssteder eller ved stikprøve.

De reaktive tilsyn sker b.la. på baggrund af risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder og ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn. Her kan man læse, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed
tlf. 72 28 66 00
stps@stps.dk

Ekstra tilsyn med pleje og omsorg
I en forsøgsperiode frem til 31. december 2021, skal Styrelsen for Patientsikkerhed også føre et risikobaseret tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder. 

Tilsynet vedrører den pågældende plejeenhed, ikke den enkelte medarbejder og det er meningen, at tilsynene skal være udgangspunkt for læring. 

Tilsynet skal ikke erstatte, men supplere det tilsyn, som i forvejen foregår af plejen og omsorgen på ældreområdet. Ønsket er en højere grad af uvildighed i tilsynet med den hjælp, som leveres af kommunen og private leverandører.

Det er ikke alle steder, der vil modtage besøg fra tilsynet. De bliver valgt ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for, at den personlige hjælp, omsorg og pleje ikke har den fornødne kvalitet. 

Tilsynet gennemføres med både planlagte og ikke planlagte besøg, bl.a. på baggrund af bekymringshenvendelser til Styrelsen, historier i medierne og opmærksomhed på utilstrækkelig kvalitet ved sundhedsfaglige tilsyn m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil vurdere kvaliteten af plejen og omsorgen på baggrund af nærmere målepunkter for tilsynet. De overordnede temaer for tilsynet er selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død, trivsel og relationer, målgruppe og metoder, organisation, ledelse og kompetencer, procedurer og dokumentation og aktiviteter og rehabilitering.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på styrelsens hjemmeside og hos plejeenhederne.

Bekymringshenvendelse
Hvis man har mistanke om, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter, eller hvis man er bekymret for kvaliteten af hjælpen, plejen og omsorgen til beboerne i plejeboliger, kan man indgive en bekymringshenvendelse til Patientsikkerhedsstyrelsen.

Det kan ske på flere måder. Man kan ringe eller skrive til et af Patientsikkerhedsstyrelsens kontorer for Tilsyn og Rådgivning. Man kan henvende sig anonymt, men oplyser man, hvem man er, kan man ikke forblive anonym.

Styrelsen afgør, om henvendelsen giver anledning til et tilsyn, men man kan ikke få at vide, hvad tilsynet foretager sig i sagen. Et afholdt tilsyn bliver dog offentliggjort.

På Patientsikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse nærmere om, hvordan man laver en bekymringshenvendelse, www.stps.dk.

Tilsyn og Rådgivning Nord (dækker Region Nordjylland og region Midtjylland)
tlf. 72 22 79 70, man-fre 8-15
trnord@stps.dk

Tilsyn og Rådgivning Syd (dækker Region Syddanmark)
tlf. 72 22 79 50, man-fre 8-15
TRsyd@stps.dk

Tilsyn og Rådgivning Øst (dækker Region Sjælland og region Hovedstaden)
tlf. 72 22 74 50, man-fre 8-15
trost@stps.dk

Læs evt. nærmere på www.stps.dk om indgivelse af bekymringshenvendelse.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter
Styrelsen for Patientsikkerhed skal efter tilsynsbesøg udarbejde en tilsynsrapport til brug for opfølgning på konstaterede fejl og mangler ved de sundhedsmæssige og plejemæssige forhold.

Tilsynsrapporterne kan ses på styrelsens hjemmeside www.stps.dk.

Indhold hentes