Tilsyn

Sidst redigeret den 10.01.2019

Tilsyn med pleje og omsorg 
Kommunen skal føre tilsyn med, hvordan de sociale opgaver løses, både i forhold til indhold af tilbud og måden opgaverne løses på.

Kommunen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i plejehjem, plejeboliger og lignende. Besøget skal medvirke til, at kommunalbestyrelsen løbende kan foretage en systematisk opfølgning på indsatsen over for svage ældre, mennesker med handicap mv.

Kommunen kan antage et privat firma til at foretage det praktiske tilsyn, men kommunen skal selv tage stilling til, om indsatsen er god nok. Enkelte kommuner har aftalt at udføre tilsyn hos hinanden for at understrege uafhængigheden og få inspiration udefra.

Tilsyn med de sundhedsmæssige forhold
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger. Det foregår ud fra en vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden (det risikobaserede tilsyn).

Tilsynet udføres dels som planlagte tilsyn og dels som reaktive tilsyn, dvs. tilsyn på baggrund af konkret kendskab til forhold, som kan udgøre en fare for patientsikkerheden (reaktive tilsyn).

De planlagte tilsyn foregår på baggrund af en vurdering af, hvor der kan være de største risici for patienterne. Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn, og de konkrete plejehjem eller plejeboliger udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering af typer af behandlingssteder eller ved stikprøve.

De reaktive tilsyn sker blandt andet på baggrund af risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn. Her kan man læse, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Ekstra tilsyn med pleje og omsorg
Fra 1. juli 2018 skal Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode tillige føre et risikobaseret tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder. Tilsynet vedrører den pågældende plejeenhed, ikke den enkelte medarbejder.

Det er ikke alle steder, der vil modtage besøg fra tilsynet. De vil blive foretaget ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for, at den personlige hjælp, omsorg og pleje ikke har den fornødne kvalitet. Det er meningen, at tilsynene skal være udgangspunkt for læring.

Tilsynet skal ikke erstatte, men supplere det tilsyn, som i forvejen foregår af plejen og omsorgen på ældreområdet. Ønsket er en højere grad af uvildighed i tilsynet med den hjælp, som leveres af kommunen og private leverandører.

Tilsynet vil blive gennemført med både planlagte og ikke planlagte besøg bl.a. på baggrund af bekymringshenvendelser til Styrelsen, historier i medierne, opmærksomhed på utilstrækkelig kvalitet ved sundhedsfaglige tilsyn m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil vurdere kvaliteten af plejen og omsorgen på baggrund af nærmere målepunkter for tilsynet. De overordnede temaer for tilsynet er selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død, trivsel og relationer, målgruppe og metoder, organisation, ledelse og kompetencer, procedurer og dokumentation og aktiviteter og rehabilitering.

Man kan indgive en bekymringshenvendelse til Patientsikkerhedsstyrelsen, hvis man har mistanke om, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter. Man kan tillige henvende sig, hvis man er bekymret for patientsikkerheden eller kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre i plejeboliger. Man kan kontakte et af kontorerne for Tilsyn og Rådgivning.

Tilsyn og Rådgivning Nord (dækker Region Nordjylland og region Midtjylland)
tlf. 72 22 79 70, man-fre 8-15
senord@sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Syd (dækker Region Syddanmark)
tlf. 72 22 79 50, man-fre 8-15
sesyd@sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Øst (dækker Region Sjælland og region Hovedstaden)
tlf. 72 22 74 50, man-fre 8-15
seost@sst.dk

Læs evt. nærmere på www.stps.dk om indgivelse af bekymringshenvendelse.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter
Styrelsen for Patientsikkerhed skal efter tilsynsbesøg udarbejde en tilsynsrapport til brug for opfølgning på konstaterede fejl og mangler ved de sundhedsmæssige og plejemæssige forhold.

Tilsynsrapporterne kan ses på styrelsens hjemmeside www.stps.dk.

Indhold hentes