Tilsyn

Sidst redigeret den 29.06.2018

Kommunens tilsyn
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de sociale opgaver løses. Det gælder både i forhold til indhold af tilbud og måden, opgaverne løses på.

Kommunen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i plejehjem, plejeboliger og lignende.

Tilsynsbesøget skal medvirke til, at kommunalbestyrelsen kan foretage en løbende og systematisk opfølgning på indsatsen over for svage ældre, mennesker med handicap mv.

Kommunen kan antage et privat firma til at foretage det praktiske tilsyn, men kommunen skal selv tage stilling til, om indsatsen er god nok.

Enkelte kommuner har aftalt at udføre tilsyn hos hinanden for at understrege uafhængigheden og få inspiration udefra.

Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger.

På baggrund af bekymringshenvendelser fra borgere og fagpersoner, oplysninger i pressen eller afgørelser af patientklagesager mv., beslutter styrelsen, om der skal rejses en tilsynssag, herunder om styrelsen skal udføre tilsynsbesøg.

Plejehjem og plejeboliger er desuden omfattet af såkaldte risikobaserede tilsyn. Det indebærer, at der føres flere tilsyn med de behandlingssteder, der vurderes at udgøre en fare for patientsikkerheden.

Det risikobaserede tilsyn skal kombineres med vidensformidling og læringsaktiviteter med henblik på at påvirke patientsikkerheden i en positiv retning.

1. juli 2018 udvides tilsynet med de social- og plejefaglige forhold på ældreområdet. Styrelsen skal i en fireårig forsøgsperiode føre et risikobaseret tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder.

Det er ikke alle steder, der vil modtage besøg fra tilsynet. Tilsynene vil blive foretaget ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for, at den personlige hjælp, omsorg og pleje ikke har den fornødne kvalitet.

Patientsikkerhedsstyrelsens tilsyn skal ikke erstatte men supplere det tilsyn, som i forvejen foregår af plejen og omsorgen på ældreområdet. Ønsket er en højere grad af uvildighed i tilsynet med hjælpen, som kommunen og private leverandører leverer.

Tilsynet vil blive gennemført med både planlagte og ikke planlagte besøg, blandt andet på baggrund af bekymringshenvendelser til Styrelsen, historier i medierne, opmærksomhed på utilstrækkelig kvalitet ved sundhedsfaglige tilsyn m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil vurdere kvaliteten af plejen og omsorgen på baggrund af nærmere målepunkter for tilsynet. Tilsynet skal fx vurdere temaer som selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død, trivsel og relationer, aktiviteter og rehabilitering.

Embedslægebegrebet er ophævet. Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at omdøbe embedslægeinstitutionerne til henholdsvis

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Nord (region Nordjylland og region Midtjylland)
tlf. 72 22 79 70, man-fre 8-15
senord@sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Syd (region Syddanmark)
tlf. 72 22 79 50, man-fre 8-15
sesyd@sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Øst (region Sjælland og region Hovedstaden)
tlf. 72 22 74 50, man-fre 8-15
seost@sst.dk

Offentliggørelse af tilsynsrapporter
Styrelsen for Patientsikkerhed skal efter tilsynsbesøg udarbejde en tilsynsrapport til brug for plejehjemmets og kommunens opfølgning på konstaterede fejl og mangler ved de sundhedsmæssige forhold.

Tilsynsrapporterne kan ses på styrelsens hjemmeside www.stps.dk.

Indhold hentes