Klage

Sidst redigeret den 14.01.2020

Man kan klage til Ankestyrelsen over Familieretshusets afgørelser om flytning inden 4 uger efter, at man har fået meddelelse om afgørelsen. Hvis man ikke selv er i stand til at bruge sin ret til at klage, kan de pårørende, en værge eller en anden repræsentant klage over Familieretshusets afgørelse.

Klagen har opsættende virkning, dvs. at flytningen ikke kan ske, før ankesagen er afgjort. Familieretshuset kan dog i særlige tilfælde beslutte, at flytningen skal ske straks, f.eks. for at forhindre at man udsætter sig selv eller andre for fare.

Man kan klage til Familieretshuset over kommunens afgørelser om flytning.

Hvis en kommune giver afslag på at lave en indstilling til Familieretshuset om flytning, kan en ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, klage over afslaget til Familieretshuset. 

Der er en særlig nem adgang til domstolsprøvelse af Ankestyrelsens afgørelser om flytning uden samtykke. Man skal henvende sig til Ankestyrelsen inden 4 uger efter afgørelsen, og Ankestyrelsen vil herefter sørge for at indbringe sagen for retten.

Indhold hentes