Betingelser for flytning uden informeret samtykke

Sidst redigeret den 01.04.2019

Betingelserne er forskellige, alt efter hvilken situation der er tale om.

Modstand og passivitet ved flytning
Hvis man har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og mangler evnen til at give informeret samtykke eller modsætter sig flytningen i ord eller handling, kan flytningen kun ske, hvis det er helt nødvendigt for at sikre, at man kan få den nødvendige hjælp, og at man ikke udsætter sig selv for alvorlig skade.

Der må ikke være andre og mindre indgribende måder at yde den nødvendige hjælp på. Der skal være en høj grad af sandsynlighed for, at man inden for kortere tid - tilsigtet eller utilsigtet - vil udsætte sig selv for alvorlig skade, og beslutningen om flytning kan først træffes, når det er uforsvarligt at undlade flytningen.

Det er Familieretshuset, som træffer disse afgørelser efter indstilling fra kommunen, og man får en advokat beskikket under sagens behandling.

Særligt ved erhvervet fremadskridende mental svækkelse
Hvis man mangler evnen til at give informeret samtykke, og man har en erhvervet fremadskridende mental svækkelse som f.eks. demens, er betingelserne for flytning ikke så strenge. Det gælder dog kun, hvis man er passiv i forhold til flytningen, dvs. at man ikke i ord eller handling gør modstand.

Betingelserne for flytning er i disse tilfælde, at flytningen er påkrævet for, at man kan få den nødvendige hjælp, og at denne hjælp ikke kan gennemføres i den hidtidige bolig. Man skal altså ikke nødvendigvis udsætte sig selv for alvorlig skade.

Det er kommunen, som træffer disse afgørelser, hvis værgen eller en evt. fremtidsfuldmægtig er enig med kommunen i flytningen. Hvis værgen eller en evt. fremtidsfuldmægtig ikke er enig med kommunen i flytningen, træffes afgørelsen af Familieretshuset.

Særligt ved flytning mellem to plejeboliger
Fælles for de to ovennævnte situationer er, at der kun kan træffes afgørelse om flytning, hvis den nødvendige hjælp ikke kan gives, hvor man allerede bor.

Familieretshuset kan dog  i ganske særlige tilfælde beslutte, at man skal flytte fra en plejebolig til en anden tilsvarende bolig, selv om man får den nødvendige hjælp, hvor man bor. Det kunne særligt være i situationer, hvor man må flytte for at kunne opretholde kontakten til sine pårørende.

Indhold hentes