Besøgsforbud og -restriktioner

Sidst redigeret den 12.01.2023

Beboere i plejeboliger bestemmer naturligvis selv, hvem de vil have besøg af og hvornår, lige som alle andre mennesker bestemmer i deres egen bolig.

Men risikoen for at blive smittet med Covid-19 er trods udbredelse af vaccinen ikke helt ovre, og ved smitteudbrud eller risiko for smitteudbrud, kan det blive nødvendigt at indføre midlertidige besøgsforbud eller -restriktioner igen.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan derfor give påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede midlertidigt forbud mod eller restriktioner for besøg, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19.

Inden Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder påbud til kommunalbestyrelsen, skal påbuddet dog være forelagt for Epidemikommissionen, som kan rådgive styrelsen. Påbuddet kan angå samtlige plejecentre i kommunen eller blot et enkelt eller flere plejecentre.

Kommunalbestyrelsen skal herefter udarbejde restriktionerne eller fastsætte forbuddet i overensstemmelse med påbuddet. Restriktionerne kan f.eks. være max. antal af besøgende eller krav om, at besøg skal foregå i et bestemt tidsrum eller ske på en bestemt måde.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal i forbindelse med udstedelse af et påbud om at fastsætte restriktioner eller forbud samtidigt fastsætte undtagelser til påbuddet. F.eks. skal nære pårørende altid kunne komme på besøg, hvor der er tale om et uopsætteligt besøg til en kritisk syg person. I lovens forarbejder står der også, at et forbud mod adgang ikke må gælde for ”værger, personlige repræsentanter, advokater eller lignende”.

Forbud eller restriktioner er højst gældende i 4 uger ad gangen, og Styrelsen for Patientsikkerhed skal i samarbejde med kommunen løbende kontrollere, om betingelserne for påbuddet fortsat er opfyldt. Det skal ske efter hhv. 3, 10, 20 og 30 dage efter udstedelse af påbuddet.

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør løbende på sin hjemmeside www.stps.dk, hvilke påbud om forbud eller restriktioner, den har givet.

Beboerne og deres nære pårørende har mulighed for at klage til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner over Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om besøgsforbud og -restriktioner og over måden, påbuddet omsættes på i kommunen eller det enkelte plejecenter eller plejehjem.

Klage over besøgsforbud og besøgsbegrænsninger.
Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud om besøgsforbud eller besøgsrestriktioner i plejeboliger, aflastningspladser, botilbud, hospitaler o.lign., kan beboere eller deres nære pårørende klage til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner over påbuddene og den måde, de anvendes på.

Det er udelukkende forbud og restriktioner i den private del af boligen eller opholdsstedet, der kan klages over og ikke over brugen og adgangen til fællesarealer.

Ankenævnet for Besøgsrestriktioner kan afvise sagen uden at behandle den, tiltræde påbuddet eller implementering af påbuddet, omgøre påbuddet eller implementering af påbuddet eller hjemvise sagen til fornyet behandling.

Ankenævnet kan også udtale, om betingelserne for påbuddet var opfyldt, da påbuddet blev indført, og om den efterfølgende implementering var i overensstemmelse med påbuddet, selv om det påklagede påbud er ophævet.

Klagen skal indsendes til Styrelsen for Patientklager i et digitalt klageskema eller i brev, hvis man er fritaget for Digital Post, og klagen skal være modtaget i nævnet inden 4 uger efter ophør af et påbud eller af restriktioner implementeret på baggrund af påbud.

Ældre Sagen har indstillet et af medlemmerne til nævnet.

Ankenævnet for Besøgsrestriktioner
tlf. 72 33 05 00, man-fre 10-14
www.stpk.dk

Indhold hentes