Bilstøttens omfang og vilkår

Sidst redigeret den 12.01.2022

Bilstøtte
Støtte til bil indebærer ikke, at bilen bliver gratis. Der vil altid være en egenbetaling.

Støtten ydes til den billigst egnede bil som et rentefrit lån på max. 201.000 kr. inkl. leveringsomkostninger, dog højest til bilens købesum.

Bilen skal indregistreres i ansøgerens navn, uanset om det er en anden, som skal køre bilen.

Der kan også ydes støtte til en brugt bil, hvis bilen tidligere er bevilget med støtte - dvs. handicapbil - og den er under to år gammel, regnet fra bilens første registrering. En ansøger kan ikke pålægges at tage imod en brugt bil.

Hvis ansøger har en indtægt under 239.000 kr., skal halvdelen af lånet tilbagebetales. Hvis indtægten er over 239.000 kr., forhøjes den del af lånet, som skal tilbagebetales, med 20% af den overskydende indkomst.

Lånet afdrages over 96 måneder. Den del af lånet, der ikke skal afdrages nedskrives med 1/96 om måneden. Bilstøtte, der er søgt før 1. januar 2018 afdrages over 72 måneder, og den del af lånet, der ikke skal afdrages, nedskrives med 1/72 om måneden.

Der gives fritagelse for grøn ejer afgift (tidligere vægtafgift) på biler med hvide nummerplader og vægtafgift på biler med gule nummerplader.

Hvis man køber en varevogn på gule plader, fritages man også for den særlige grønne afgift, der er pålagt disse biler.

Der er ikke fritagelse for udligningsafgiften, som er pålagt dieselbiler.

Supplerende lån
Hvis billigst egnet bil ikke kan holdes indenfor lånerammen, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på 201.000 kr. og bilens anskaffelsespris. Der kan f.eks. være behov for en kassevogn/minibus ved brug af el-kørestol.

Familiens sammensætning, f.eks. en stor familie, der ikke kan være med i en almindelig bil, tæller ikke i forhold til valg af billigst egnede bil.

Støtte til særlig indretning af bil
Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, selvom ansøgeren ikke opfylder betingelserne for bilstøtte.

Tilskud kan ydes, hvis:

  • politiet har stillet krav om særlig indretning (skal bevilges) 
  • ansøgerens helbredsmæssige forhold i øvrigt taler for det, f.eks. på grund af smertetilstande eller skånehensyn
  • det letter ansøgerens placering i bilen.
  • indretningen ikke er standardudstyr fra fabrikken
  • ansøgning og bevilling er indgivet før bilen indrettes

Det kan f.eks. være et automatgear/elektronisk styret gear, bremseforstærkning, håndbetjent bremse og andre forhold, der ændres for at sikre en betryggende kørsel.

Der kan ydes tilskud til nødvendige indretninger i en tidligere registreret bil, hvis det skønnes rimeligt under hensyn til bilens stand og alder, udgiften ved indretningen og ansøgerens forhold i øvrigt. Det forudsættes normalt, at den foreslåede løsning er brugbar i en otteårig periode. For ansøgninger før 1.1.2018 er det seks år. 

Tilskud til automatgear (automatisk transmission) bevilges kun til biler, der er under ét år gamle. En borger, der har ret til tilskud til automatgear, får dækket den faktiske udgift hertil, dog maksimalt 27.820 kr. (2022).

Indretning eller ombygning skal foretages på et godkendt værksted.

Køb af bil
Hvis der bevilges lån til køb af bil, skal kommunen udbetale lånet til den bilforhandler, som skal levere bilen.

Slår lånet ikke til, hvis man f.eks. har valgt en anden bil end den anbefalede, må man selv betale resten, og her kan en anden bil indgå i handlen. Hvis der tidligere er bevilget lån til køb af bil, skal den tidligere bil indgå i handlen. Kommunen og borgeren deler det beløb, som den tidligere bil er solgt for, (nettoprovenuet).

Lånet skal, med visse undtagelser, anvendes til køb af fabriksny bil. Der kan ydes støtte til bil, som ansøgeren eller en anden person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Støtten ydes med virkning fra bilens første registrering.

Der findes en hjemmeside, hvor man kan købe og sælge brugte handicapbiler, se www.handicapbiler.dk. Alternativt kan man indrykke en annonce i forskellige handicapforeningers medlemsblade.

Rådgivning om køb og indretning af handicapbiler kan fås hos Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (ptu), www.ptu.dk.
Hjemkommunen kan henvise på eget eller brugerens initiativ, evt. efter anmodning fra læger eller bilinspektører. Alle kan henvises uanset diagnose.

Betaling sker i forhold til de konsulenttimer, der bruges i hvert enkelt tilfælde.

På foreningens hjemmeside www.ptu.dk kan man under „Handicapbiler“ læse pjecen „Før du køber bil“.

Forsikring, reparation og vedligeholdelse
Bilen skal ansvars- og kaskoforsikres. Ejeren skal betale vedligeholdelse, drift og forsikringer. Hjælp til reparation, udskiftning og montering af nødvendig indretning af bilen ydes efter behov. Det kan f.eks. dreje sig om automatgear, drejesæde og lift i minibus.

Genbevilling af bil
Som hovedregel kan der tidligst ydes støtte til udskiftning af bil otte år efter registreringen af en bil, der tidligere er ydet støtte til. Biler bevilget før 1.1.2018 kan udskiftes efter seks år.

Ved genbevilling kan kommunen træffe afgørelse uden, at der indhentes yderligere oplysninger. Proceduren kan anvendes, hvor funktionsnedsættelse og kørselsbehov i al væsentlighed er uændrede siden kommunen sidst traf afgørelse om bilstøtte. Ansøgeren skal underskrive en tro og love-erklæring i forbindelse med ansøgningen.

Afvikling af støtte
Hvis en person ønsker at indfri et lån før 8-års periodens udløb (6-års periodens udløb), skal hele restgælden betales, herunder også en forholdsmæssig del af det afdragsfrie lån.

Ved udskiftning af bilen tager kommunen stilling til eftergivelse af en del af eller hele gælden. Afgørelsen træffes ud fra en økonomisk vurdering af borgerens samlede økonomi. Der kan ikke ydes eftergivelse, hvis bilens samlede salgsværdi dækker restgælden eller pågældende stadig ejer bilen.

Ligeledes tages der stilling til eftergivelse, hvis bilen frakendes f.eks. som følge af ændringer i funktionsnedsættelsen, eller fordi den pågældende flytter til et botilbud eller lignende, hvor kørselsbehovet bliver dækket af botilbuddet.

Dør en person, der har modtaget bilstøtte, forfalder restgælden til betaling.

Kommunen skal orientere Centralregistret for Motorkøretøjer om dødsfaldet samt anmelde evt. restgæld, herunder også den ikke nedskrevne del af evt. afdragsfrit lån, til skifteretten som krav i boet.

Hvis bilens værdi ved salg ikke dækker hele gælden, afskrives den udækkede del af lånet. Udlægges boet til dækning for begravelsesudgifter, kan krav om indfrielse af lånet ikke rejses overfor afdødes efterladte og restgælden må afskrives.

Kommunen skal træffe afgørelse om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån ved manglende betalingsevne på grund af sygdom, arbejdsløshed m.v. Afgørelsen træffes ud fra en vurdering af borgerens samlede økonomi.

Ved genbevilling eller salg af bil vil personen, hvis denne har foretaget merkøb til bilen, få en forholdsmæssig andel af provenuet.

Indhold hentes