Begravelsesopsparing

Sidst redigeret den 12.01.2022

Elysium Begravelsesopsparing
Man kan spare op til sin begravelse eller bisættelse ved at tegne medlemskab i "Elysium Begravelsesopsparing“.

Man kan få en indmeldelsesblanket i bedemandsforretninger, ved henvendelse til foreningen eller man kan downloade blanketten fra foreningens hjemmeside (se nedenfor).

Der skal indbetales min. 500 kr. første gang. Efter 1. indbetaling får man et medlemsbevis. Efterfølgende indbetalinger skal være på mindst 300 kr. Der kan maksimalt indbetales 35.000 kr. på kontoen.

Opsparingen indsættes på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af sociale ydelser. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud.

Ved Elysiums årlige regnskabsafslutning fordeles et evt. overskud som bonus, som beregnes i forhold til størrelsen af det indskudte beløb. Der betales ikke skat af evt. tilskrevet bonus.

Kontoens indestående kan kun udbetales til begravelsesudgifter, herunder bl.a. kaffebord, bespisning af følge, gravsted samt gravsten og vedligeholdelse og kun mod relevant dokumentation i form af regninger.

Medlemskabet kan opsiges, men det indbetalte indskud kan ikke kræves udbetalt. Kontoens indestående vil først blive udbetalt ved éns død i overensstemmelse med foreningens formål. Man kan til enhver tid ophøre med at indbetale på kontoen. Tilskrivning af bonus fortsætter i forhold til allerede indskudte beløb.

Udgør udgifterne til begravelse eller bisættelse et mindre beløb end det opsparede, udbetales restbeløbet ikke til dødsboet. Det overskydende beløb overføres til en fælles konto. En gang om året overdrages denne kontos indestående til almennyttige eller velgørende formål.

Opsparingsforeningen er ikke forpligtet til at underrette pårørende om eksistensen af begravelsesopsparingen. Opsparingen udbetales kun, hvis de pårørende er opmærksomme på medlemskabet. Oplys derfor nærmeste pårørende om evt. medlemskab og opbevar medlemsbeviset sammen med personlige papirer.

Nærmere oplysninger fås hos:

Elysium Begravelsesopsparing
tlf. 45 93 14 11
www.elysium.dk

Begravelse Danmark
Begravelse Danmark er en landsdækkende kæde af begravelsesforretninger, der arrangerer og gennemfører begravelser over hele Danmark. Begravelse Danmark ejes af Begravelseskassen Danmark.

Begravelseskassen Danmark er en selvstændig juridisk forening, som ejes af de personer, der har indgået aftale med Begravelseskassen Danmark om at indbetale et beløb til hel eller delvis dækning af udgifterne i forbindelse med bisættelse/begravelse.

„Begravelseskassen Danmark“ tilbyder to ordninger:

Opsparingsordning:
Er man fyldt 40 år, kan man aftale en opsparingsordning, hvor man kan foretage et eller flere indskud. Indskuddet skal min. udgøre 20 kr. x aktuel alder. Er man f.eks. 65 år, vil indskuddet være 20 kr. x 65 = 1.300 kr.

Der kan højst foretages 10 indskud. Indskuddet opskrives hvert år med 20 kr. med tillæg af en bonus, der fastsættes af Begravelseskassens bestyrelse. Såfremt indskuddet ikke anvendes fuldt ud, vil det overskydende beløb blive refunderet til dødsboet.

Opsparingen har ingen indflydelse på tildeling af sociale ydelser, og der betales ikke skat af den tilskrevne bonus. Et opsparet beløb kan når som helst konverteres til en del af kontantbetalingen for en forudbetalt begravelse som nævnt nedenfor.

Forudbetalt begravelse:
Den anden ordning er en aftale om forudbetalt begravelse, som man på forhånd selv tilrettelægger og betaler for. Man skal være mindst 50 år for at kunne aftale forudbetalt begravelse. Der kan vælges mellem tre forskellige grundydelser/priskategorier, som kan tilpasses individuelle ønsker og behov.

Aftalen kan til hver en tid opsiges, og de pårørende er ikke forpligtet til at bruge en bedemand fra Begravelse Danmark. Ved opsigelse eller brug af anden bedemand vil der ske et fradrag på 5% til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse med aftalen. Kopi af aftalen bør gives til nærmeste pårørende og/eller opbevares på et sted, hvor man er sikker på, at den findes i forbindelse med dødsfald.

Yderligere oplysninger om de to ordninger fås hos:

Begravelse Danmark
tlf. 33 13 75 40
www.begravelsedanmark.dk eller

Begravelseskassen Danmark
tlf. 33 36 49 88
www.forudbetalt.dk

Indhold hentes