Klagemuligheder

Sidst redigeret den 15.01.2024

Klage over jobcentrets afgørelse
Klagen indgives til jobcenteret, som genvurderer afgørelsen. Får klageren fuldt medhold i klagen sendes en ny afgørelse inden fire uger.

Hvis man kun får delvist medhold, eller slet ikke får medhold, skal man svare jobcenteret inden fire uger, hvis man stadig vil klage.

Herefter skal jobcenteret sende klagen til videre behandling i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Der er også mulighed for at klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over jobcenterets sagsbehandling, hvis man ikke mener, at behandlingen af sagen har været i orden i forhold til regler om sagsbehandling, fx forvaltningsloven.

Her skal jobcenteret også genvurdere sagen. Hvis jobcenteret ikke giver fuldt medhold, sender jobcentret klagen videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Klager om jobplan, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud for ledige der modtager dagpenge, afgøres af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i Ankestyrelsen.

Klage over a-kassens afgørelse
A-kassen er 1. klageinstans og skal vurdere klagen. Kun hvis der gives fuld medhold i klagen, kan a-kassen undlade at videresende klagen til næste instans.

Hvis man ikke får fuldt medhold i en klage, skal a-kassen inden 4 uger efter modtagelsen videresende klagen til behandling i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hvis man får delvist medhold i en klage, skal a-kassen træffe en ny afgørelse, som medsendes til Styrelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Center for klager om arbejdsløshedsforsikring tlf. 72 21 74 08.
www.star.dk

Indhold hentes