Den ledige, A-kassen og jobcentret

Sidst redigeret den 10.01.2019

De første 6 måneder
I de første 6 måneders ledighed etableres et samtaleforløb med fokus på konkrete job og jobsøgning. Kontaktforløbets første seks måneder er et intensiveret forløb, som starter med CV-samtalen i a-kassen senest to uger efter den lediges tilmelding som arbejdssøgende.

Ved samtalen skal det sikres, at de oplysninger, som den ledige indlægger i www.jobnet.dk  er fyldestgørende, så a-kassen kan godkende den lediges cv.

Forløbet fortsætter med seks efterfølgende jobsamtaler i jobcenteret, hvoraf en samtale holdes fælles med a-kassen. I den første periode afholder a-kassen endvidere to rådighedssamtaler.

Samarbejdet om det intensiverede kontaktforløb understøttes blandt andet ved, at jobcenter og a-kasse medvirker til at udarbejde den lediges personlige plan, ”Min Plan” og ved de fælles samtaler.

Den ledige skal, som udgangspunkt selv booke jobsamtalerne i jobcenteret samt to rådighedssamtaler i a-kassen.

Efter 6 måneder
Efter de første seks måneders sammenlagt ledighed afholdes mindst fire jobsamtaler hver tredje måned. Hver samtalen afholdes ved personligt fremmøde, men kan dog holdes telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud.

16 måneders samtale
Senest når den ledige har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over de almindelige jobsamtaler, hvor jobcenteret skal tilbyde en intensiveret indsats.

Samtalen skal holdes ved personligt fremmøde (se dog nedenfor).

A-kassen deltager også i denne samtale med mindre den ledige ikke ønsker det.

Den ledige har ikke pligt til at møde til personlige cv- og jobsamtaler eller at deltage i tilbud, hvis det dokumenteres, at den ledige inden for seks uger:
  • skal påbegynde ordinært fuldtidsarbejde
  • skal på barsel
  • skal overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension
  • er omfattet af en arbejdsfordelingsordning
  • eller kan dokumentere at være hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.
Samtalerne kan i stedet ske telefonisk, digitalt eller ved brev.

Jobcenteret

Jobcenterets primære opgaver over for forsikrede ledige er ligeledes at vejlede og formidle arbejde, men derudover også at bevilge aktiviteter.

Tilmelding som arbejdssøgende skal ske online via www.jobnet.dk. Tilmeldingen er først sket, når den er registreret i "det fælles datagrundlag". For at forblive tilmeldt skal medlemmet mindst hver 7. dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte at pågældende er arbejdssøgende. Bekræftelsen foretages elektronisk på "min side" når medlemmet tilgår Jobnet.dk med brugernavn og password.

Jobcenteret udskriver rykkere til - og eventuel senere afmelding af - de medlemmer, som ikke rettidigt bekræfter fortsat at være jobsøgende. Samtidig underrettes a-kasserne elektronisk. Det er også et krav, at medlemmet selv booker de samtaler, som medlemmet har pligt til.

Jobcenteret skal informere og vejlede om mulighederne for at opnå beskæftigelse og uddannelse. Derudover skal der gives vejledning i at indlægge CV i Jobnet.dk, bekræfte tilmelding og om muligheder for at deltage i aktiviteter/tilbud.

Det er jobcenterets opgave at sætte arbejdssøgende i kontakt med arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft. Jobcenteret skal også henvise til ordinære jobordre eller pålægge personen at søge relevante job på jobnet.dk.

Medlemmet skal selv registrere forhold, der indebærer, at medlemmet midlertidigt ikke kan tage et job. Registreringen foretages på ”min side” på www.jobnet.dk.

Tilbud gives i form af information og vejledning i jobcenteret. Jobcenteret udfærdiger "Min Plan" med tilbud om bl.a. vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelser med løntilskud, jobrotationsordninger m.v.

Jobcentret har mulighed for at kombinere de forskellige tilbud, der skal gives ud fra en vurdering af medlemmets mulighed for hurtigst muligt at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Der kan f.eks. gives tilbud om vejledning og opkvalificering forud, under eller efter et forløb med ansættelse med løntilskud.

Jobcenteret skal i en række tilfælde afmelde medlemmet, hvis f.eks. medlemmet ikke bekræfter sin jobsøgning eller er gået i beskæftigelse af mere end 14 dages varighed.

Indhold hentes