Aldersdiskrimination

Sidst redigeret den 09.01.2018

Mange ældre, som stadig er aktive på arbejdsmarkedet, ønsker at arbejde så længe som muligt. Det er derfor bekymrende, at både offentlige og private arbejdsgivere i mindre grad efterspørger ældres arbejdskraft, uanset deres kvalifikationer i øvrigt. Når der sker forskelsbehandling på grund af alder, kaldes det også aldersdiskrimination.

I Danmark er der kun indført lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder ikke kun i forhold til ældre medarbejdere. Alle – unge som ældre – er beskyttet mod forskelsbehandling. Det indebærer, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på alder, når der træffes beslutninger omkring en persons ansættelsesforhold.

Bestemmelser i aftaler, der fastsætter, at medarbejderen skal fratræde, når medarbejderen opnår en bestemt alder, er som udgangspunkt ugyldige.

Findes bestemmelsen i kollektiv overenskomst indgået efter 26.12.2004, er den gyldig frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør.

Bestemmelser i overenskomster indgået før dette tidspunkt er fortsat gyldige, hvis aldersgrænsen er nødvendig og saglig velbegrundet.

Sager om aldersdiskrimination er afgjort af Ligebehandlingsnævnet med positivt resultat for medarbejderne.

Ældre Sagen ønsker, at reglerne om forbud mod aldersdiskrimination ikke udformes eller praktiseres således, at de eksisterende muligheder for at trække sig ud af arbejdsmarkedet, f.eks. på grund af nedslidning, fjernes eller forringes.

Selvom det også af en del a-kasser og af Ældre Sagen anses som aldersdiskriminerende, har det ikke været muligt at få fjernet reglen om, at medlemskab af a-kassen automatisk ophører ved det fyldte 65. år/pensionsalderen.

Der er også eksempler på aldersgrænser for tegning af rejseforsikring, leje af bil, optagelse eller fornyelse af lån, køb af andelsbolig, fortsættelse af ansættelsesforhold eller for besættelse af stillinger eller offentlige ombud.

Indtil der indføres regler om forbud mod aldersdiskrimination på andre områder, må det overvejes, om en sådan diskrimination måske er i strid med andre regler på området f.eks. principperne for god markedsføringsskik, god bankskik eller i strid med en såkaldt ”behandlingsgaranti” for patienter eller lignende.

Da det kan være vanskeligt at vurdere, om der er tale om aldersdiskrimination, kan det være en god ide at få en juridisk vurdering, for at få afklaret problemstillingen.

Indhold hentes