Betaling på plejehjem efter gamle regler

Sidst redigeret den 14.01.2020

På plejehjem opført før 1988 gælder helt andre regler. Beboerne betaler husleje, varme og el, men der betales ikke indskud ved indflytningen.

Man kan ikke søge boligstøtte, men boligudgiften beregnes ud fra den personlige indkomst.

Med hensyn til betaling for mad, vask mm., gælder samme regler, som når man bor i plejebolig. Se afsnit om Betaling i plejeboliger og ældrebolig.

Den del af lejen, som beboeren selv skal betale, beregnes med 10 % af de første 212.000 kr. (2020) af beboerens indtægt og med 20 % af indtægten derover. Beboeren skal dog aldrig betale mere end boligens driftsomkostninger.

Har beboeren indtægter ud over den sociale pension, kan betalingen nedsættes, hvis beboeren har forsørgelsespligt overfor en ægtefælle (eller børn under 18 år), da vilkårene skal svare til tiden, før beboeren flyttede på plejehjem.

Betaling for plejehjemsopholdet kan også nedsættes, hvis beboeren kun har ret til en brøkpension.

Bor et pensionistægtepar begge på plejehjemmet, og modtager de pension som gifte, ydes der en rabat på 25 % for betaling af husleje, varme, el og kost.

Der betales for varme og el efter de budgetterede udgifter. Beboeren skal kun betale for den del af varme og el, der bruges i pågældendes egen bolig med tilhørende fællesarealer.

I de „beskyttede“ boliger, der ikke er omdannet til ældreboliger, beregnes huslejen på samme måde som i plejehjem.

Der er ofte forskellige priser på lejen for de enkelte plejehjem, da den fastsættes på baggrund af boligens budgetterede driftsomkostninger og beboerens indkomst.

Lejerrettigheder
Beboere på plejehjem og beskyttede boliger er ikke omfattet af lejeloven men har visse beboerrettigheder.

Ved anvisning af en bolig på et plejehjem, skal kommunen udlevere et boligdokument. Det skal indeholde oplysning om beboerens rettigheder, betaling for boligen, faciliteter og areal, herunder fællesareal. Der skal også oplyses om udgifter til varme og el, samt på hvilket grundlag udgifterne er fordelt mellem beboerne.

I forbindelse med indflytningen skal kommunen sikre, at der udarbejdes en indflytningsrapport, som beskriver boligens tilstand. Beboeren skal have udleveret en kopi af rapporten.

Betaling for boligen kan forhøjes på grundlag af de budgetterede driftsudgifter. Forhøjelsen skal varsles skriftligt over for den enkelte beboer med to måneders varsel.

Ustøttede private plejeboliger
Nogle af de tidligere institutionspladser på plejehjem eller beskyttede boliger har kommunerne omdannet til „ustøttede private plejeboliger“.

Her gælder lovens maksimum for boligudgift og boligstøtte ikke, når plejeboligen er anvist af kommunen.

Særligt for ustøttede plejeboliger gælder, at der ydes støtte til boligens fulde areal, uanset om boligens bruttoareal overstiger 65 m² for en enlig og 85 m² for en husstand på to personer. Formuen er her uden betydning, når man beregner boligstøtten.

Personer, der bor i en bolig, der omdannes til „ustøttet plejebolig“, ydes en kompensation, så den hidtidige nettohusleje bibeholdes.

Indhold hentes