Ældreråd

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ældrerådet er et folkevalgt, rådgivende brugerorgan i den enkelte kommune, som skal sikre de bedst mulige vilkår for de borgere, der er fyldt 60 år.

Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for rådets virke i samarbejde med Ældrerådet. Opgaverne kan derfor variere lidt fra kommune til kommune.

Ifølge ’Vejledning om Ældreråd’ er formålet med Ældrerådet, at det skal:

  • medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik
  • sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges og
  • sikre at ældre får mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ældrerådene skal derfor høres inden der træffes politiske beslutninger om forhold, der vedrører ældre. Ældrerådene har indflydelse på den lokale ældrepolitik og får en gang om året forelagt kommunens reviderede kvalitetsstandarder for hjemmehjælp m.v. til høring, før de bliver besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Ældrerådene skal derudover høres i sager omkring fremskaffelse af ældreegnede boliger, trafikplanlægning, tilskud til deltagelse i oplysningsforbundenes kurser, sundhedsindsats og motionstilbud. 

Valg til Ældrerådene
Kommunen skal sørge for, at der ved direkte valg etableres mindst ét ældreråd i kommunen.

Enhver, der er fyldt 60 år på valgdagen, har stemmeret og er valgbar. Antallet af medlemmer er mindst fem, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder.

Valgperioden, der bestemmes lokalt, er oftest fire år. Mange steder har man valgt at afholde ældrerådsvalg samme dag som kommunalbestyrelsesvalg.

Der er ingen lovmæssig pligt til at oprette ældreråd i regionerne, men der er i alle fem regioner på frivillig basis nedsat regionsældreråd.

Læs mere i Vejledning om Ældreråd

Kommunernes Landsforening
www.kl.dk

Danske Ældreråd
www.danske-aeldreraad.dk

Indhold hentes