Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Lokalafdelingens nyheder

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Tinglev

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Alle vores arrangementer annonceres i Tinglev Ugeblad og på hjemmesiden ældresagen.dk/tinglev

Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev nederst på siden ved at klikke på ”Tilmeld dig til det lokale nyhedsbrev”, så får du en mail, når der er nye arrangementer og aktiviteter.

Find og følg os på Facebook: Ældre Sagen Tinglev.


Den 4. april har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Hans H. Christensen

Næstformand: Birgit Jessen

Sekretær: Niels Kristensen

Kasserer: Birgit Jessen

Medlem: Annette Jensen, Jutta Hansen, Ilse Rosgaard og Bodil Andersen

Suppleanter: Andreas Brandenhoff og Rohny Petersen

 


Den 16. marts var der frokostjazz med "Æ Jazzknejte" fra Gråsten - en dejlig eftermiddag med sild, snaps og ikke mindst rigtig god jazz

null


Den 10. marts afholdt Ældresagen Tinglev deres årlige generalforsamling. Der var 28 deltagere.

1. Egon Greve blev valgt til dirigent

2. Formand Johannes Christensens årsberetning: blev godkendt.... se nedenfor

3. Regnskab til udtalelse

4. Orientering om bestyrelsens planer og arbejdsopgaver - se hjemmesiden vedr. arrangementer, der nu også vises på facebook og på lokale nyhedsbreve (kræver at du er tilmeldt disse) nederst på hjemmesiden.

5. Indkomne forslag - Ingen

6. Valg - Finn Nielsen (modtager ikke genvalg)

Johannes Christensen (modtager ikke genvalg)

Ilse Rosgaard (modtager genvalg)

Bodil Andersen og Annette Jensen blev valgt

7. Valg af suppleanter for 1 år: Andreas Brandenhoff (modtager genvalg) og  Rohny Petersen

8. Eventuelt

Andreas Brandenhoff har været med i ældresagen i 28 år og gjort et utrætteligt arbejde for sagen. Andreas blev hyldet og blev æresmedlem - så fortjent

null

 

Ældresagen er en landsdækkende organisation, der er underopdelt i distrikter, lokale koordinationsudvalg og lokale afdelinger, hvoraf vores lille afdeling her i Tinglev er én af dem. 

Ældresagen har på landsplan ca. 980.000 medlemmer, og organisationen arbejder med at varetage ældre og sårbares ve og vel, ved at påvirke den landspolitiske ældre- og sundhedspolitik, gennem aktiviteter og arrangementer at tilbyde medlemmerne livskvalitet, sociale relationer og meget mere. 

På landsplan arbejdes der aktuelt med at få strikket det bedst mulige ældre- og sundhedsordninger sammen. Ia det arbejde spiller Ældresagen en stor rolle, når de bistår de politiske forhandlere med analyser og faglige spørgsmål. For Ældresagen er det en sejr, at der overhovedet kommer en ældrereform, men sejrens sødme afhænger jo ikke så lidt af, hvilken effekt reformen får for de ældre og deres pårørende. 

Omkring sundhedsreformen har Ældresagen deltaget i en taskforce med henblik på at påvirke Sundhedsstrukturkommissonen til at komme frem til det bedste resultat set med medlemmernes øjne.  

Endelig har Ældresagen også stor fokus på pensionisternes økonomi. Mange brancher har fået lønforhøjelse de seneste måneder, men der er nok også tid til at kigge på pensionisternes økonomi. 

Vores lokalafdeling her i Tinglev har aktuelt 1487 medlemmer, hvilket er en tilgang på 18 medlemmer, idet vi havde 1469 medlemmer for 1 år siden. 

Bestyrelsen for Tinglev lokalafdeling holder bestyrelsesmøde 1 gang om måneden, hvor vi drøfter/evaluerer afholdte arrangementer, og planlægger kommende aktiviteter og arrangementer. Vi har i det seneste år haft nedsat et aktivitetsudvalg bestående af Niels, Hans og Finn, og de har bestræbt sig på at tilbyde medlemmerne forskellige spændende tiltag, såsom koncerter, foredrag, interessante ture, museumsbesøg, seniormodeopvisning, lottospil mm. Ud over at være med i aktivitetsudvalget, er Niels vores sekretær, Hans vores næstformand, og Finn medlem af koordinationsudvalget. 

Derudover består bestyrelsen af Ilse, der udover også at være med i koordinationsudvalget, sammen med Jutta er vores hårdtarbejdende praktiske medhjælpere, der altid er klar til at tage en tørn med borddækning, opstilling af borde, sidde ved kassen og meget meget mere.  

Jutta har i en årrække også kunnet kontaktes omkring vores besøgstjeneste, når nogen havde behov for at blive hyppigt kontaktet. Denne tjeneste har vi i det forgangne år overdraget til Dansk Røde Kors, der har en veludviklet besøgstjeneste. Dette har vi gjort, da det har været svært for os at rekruttere folk til dette arbejde i vores eget regi. 

Birgit er vores kasserer. Vi har været meget heldige med at få Birgit ind i bestyrelsen for et års tid siden til dette vigtige arbejde. Hun formår på sin rolige og omgængelige væremåde at forklare de økonomiske aspekter, og levere letoverskuelige økonomiske oversigter til bestyrelsen. 

På årsmødet i 2023 valgte vores mangeårige formand Dres at takke af efter 28 år på posten som formand. Vi skylder Dres en kæmpestor TAK for alle hans mange år i Ældresagens tjeneste, og tak for muligheden for at kunne bruge Rebbølcenteret til mange af vores aktiviteter. Når vi når lidt længere frem i dagsordenen, har vi en lille overraskelse til Dres, så det vender vi tilbage til. 

På det digitale område har vi også ”skudt papegøjen” som det hedder. Vi har nemlig fået Bodil ind som webmaster, som det vist hedder på nymoderne sprog. Bodil klarer det utroligste. Hun er den der sørger for plakater, flyers, opdatering af hjemmesiden, oprettelse af vores egen Facebookside, som vi også har fået for nylig, samt meget mere.  

Både Dres og Bodil er suppleanter til bestyrelsen, men deltager til vores store glæde i vores møder i den udstrækning de kan, og de bidrager begge to med en uvurderlig ekspertise og erfaring. 

Som fungerende næstformand valgte undertegnede efter årsmødet i 2023 at acceptere valg til formand i 1 år. Som altid var det svært at rekruttere folk, der ville ind i bestyrelsen, og jeg syntes Dres´ ønske om at stoppe skulle respekteres. Vi havde brug for noget tid til at finde nogen mere langsigtede løsninger i forhold til bestyrelsesarbejdet. Da jeg som nævnt var næstformand var det naturligt, at jeg måtte tage en tørn som formand. 

Opgaverne som formand er mange forskellige. Man deltager i møder på landsplan, distriktsmøder, koordinationsudvalgsmøder og selvfølgelig de ordinære bestyrelsesmøder i lokalafdelingen, hvor jeg hver måned udformer dagsordenen.  Desuden deltager jeg også med mere praktiske opgaver i forbindelse med vores arrangementer. 

Det har været et spændende år med mange gode oplevelser sammen med nogle fantastiske mennesker i vores bestyrelse. Jeg har nu et ønske om at stoppe i bestyrelsen, men vil fremover gerne stadig stille mig til rådighed, når der skal stilles borde op, serveres kaffe eller hvad jeg nu kan bruges til.  

I det forgangne år har vi i Ældresagens lokalafdeling tilbudt rigtig mange forskellige slags arrangementer, der har trukket mange medlemmer til. 

Lad mig nævne vores jazzarrangementer, hvor vi ved den seneste koncert med Kansas City Stompers var over 100 mennesker. For nylig afholdt vi vores årlige lottospil, hvor der også var 100 mennesker mødt op til spil, kaffe og kage. Overskuddet fra vores lottospil går til afholdelse af vores julekomsammen den første søndag i december, hvor der er gratis adgang, og dertil kaffebord. 

Også vores traditionelle grønlangkålsspisning, koncerterne med Vis Vocal, Dyvorayh, seniormodeopvisningerne, samt foredragene med Jørn Buch og afholdelse af sangcafe, der er et samarbejde med Rebbølcenteret, er populære begivenheder. 

Desværre har vi været nødt til at aflyse enkelte planlagte ture, bl. a. til Ribe og Marsktårnet, da der simpelthen ikke var opbakning nok. I onsdags har vi dog haft en tur til Sønderborg Slot, hvor der var 18 tilmeldte, og hvor transporten foregik i egne biler, for at begrænse udgifterne. M.h.t. fremtidige ture har vi drøftet muligheden for at arrangere ture sammen med Ældresagens lokalafdelinger i Lundtoft og Bov. Men det er ikke kommet helt op at køre endnu. 

Ud over ovennævnte tilbyder Ældresagen også petanque, krolf, og bowling samt forskellige kortspil, såfremt dette har interesse. Her kan nævnes, whist, skat og bridge. Derudover har vi et yogahold ledet af Gertrud, og et hold seniordansere ledet af Dorthe Schultz. 

For ca. 1½ år siden indledte Ældresagen i Tinglev et samarbejde med Bolderslev skole om integrering af skolevenner på skolen. En skoleven er en frivilig fra Ældresagen, der bliver tilknyttet en lokal skole eller børnehave, og hvor den frivillige kommer efter aftale, f.eks. 2-4 gange om måneden. Man indgår i et tæt samarbejde med lærere og pædagoger, og hvor børnene er i centrum. Det kan være læse-eller regneopgaver, tage med på en tur, el.lign. For tiden er der 2-3 skolevenner på Bolderslev skole, og det kører rigtig fint. Ældresagen er glade for dette samarbejde. 

Vi har ofte i bestyrelsen drøftet behovet for at iværksætte aktiviteter for mænd, da dette har været et fokuspunkt på landsplan. Vi har dog ikke valgt at iværksætte mandegruppe eller lignende, idet vi er vidende om, at Tinglev Pensionistforening har en velfungerende mandegruppe med 15-18 mænd, der mødes 1 gang om ugen til snak og hyggeligt samvær. I stedet har vi – efter aftale med pensionistforeningen – besluttet at henvise til denne gruppe, såfremt der er mænd der har ønsker om dette. Dette fremgår også af vores hjemmeside. 

Sammen med Tinglev Pensionistforening, Ålandets Seniorklub i Bylderup-Bov og Sozialdienst driver vi et tilbud om indkøbstur til ældre og sårbare medlemmer. Turen afvikles hver onsdag året rundt, og her bliver de tilmeldte afhentet ved deres hjem, og kørt til dagligvarebutikkerne i Tinglev, hvor de kan få handlet ind. Efter et kop kaffe og lidt socialt samvær i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Tinglev, bliver de alle kørt hjem igen. Der er tilknyttet en chauffør og en medhjælper på turene, hvor der er en egenbetaling på 40 kr. pr. person. I 2023 havde vores indkøbstur sin egen lille historie, idet kommunen beskar driften med 20.000 kr., hvorfor vi valgte at ”gå på barrikaderne” og kæmpe for denne – for mange ældre og sårbare – unikke ordning. Det medførte en del medieomtale i aviser og lokal TV, men vi kom styrket ud på den anden side, idet kommunen nu igen financierer ordningen med det som vi har brug for. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK til den erhvervsmand, der på baggrund af sagens omtale, kontaktede os, og insisterede på at donere 20.000,- kr. til ordningen. Som han sagde: ”Vi bliver jo alle ældre engang, og måske får vi også brug for et sådant tilbud. Det vil være os en glæde at kunne hjælpe Jer i denne situation”. Erhvervsmanden har ønsket at være anonym i offentligheden, hvilket naturligvis skal respekteres, men vi kender hans navn, og har udtrykt vores dybeste tak og taknemmelighed. I denne forbindelse skal også rettes en tak til Per Nielsen, der er tovholder i indkøbsordningen. Han gør et fabelagtigt stykke arbejde. 

Afslutningsvis vil jeg gerne appellere til vores medlemmer om fortsat at bruge de tilbud, som vi har i Ældresagen. Gå ind på vores Hjemmeside eller Facebookside, kig i Ugebladet eller plakater der er hængt op, og find de aktiviteter der tiltaler Jer. Vi prøver at arrangere bredt, så der er noget for enhver smag. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle vores fantastiske medlemmer fordi de støtter vores aktiviteter og arrangementer. Uden medlemmer ingen Ældresagen. Også en stor tak til dem der er mødt frem i dag! 

En stor tak skal der også lyde til alle de frivillige, der gør en indsats i det daglige, og tager en tørn hvor der er behov for det. 

Til allersidst vil jeg gerne rette en dybfølt TAK til alle mine kolleger i bestyrelsen. I er hver især mennesker med hjertet på det rette sted, og det har været en fornøjelse at samarbejde med Jer. Jeg havde mine ”bange anelser” omkring formandsskabet, men Jeres støtte og samarbejde har været fantastisk. Det er jeg meget taknemmelig for, og det vil jeg gerne sige Jer hver og én tusind tak for. Jeg ønsker Jer rigtig god vind fremover! 

Tak for ordet!  Johannes F. Christensen