Om lokalafdelingen

Referater fra bestyrelsesmøder. Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Skibby
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

 

Lokalafdelingen for Skibby området

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 4. juni 2019 kl. 10.00 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Referat

Godkendelse af dagsordenen 

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 7. maj 2019
Godkendt

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

 • Danske Vaccinationer har ændret dato for næste vaccination til den 12.

november 2019 kl. 9.30-11.30 på Nyvej.

 • Der har været en artikel i Lokalavisen, omhandlende Omsorgscentret Nordhøj, hvor

personalet og beboere har været med i et projekt for at få nedbragt urinvejsinfektio-

nerne. Det er lykkedes med små midler. Bravo.

 • Frederikssund kommune har indkaldt de frivillige organisationer til et møde den 19. juni kl. 17-19 omhandlende ændring af rammeaftalen i forhold til uddeling af § 18 midler. Gitte deltager.

 • Ældrerådet har udgivet en Årsberetning, denne er tilsendt Ældre Sagens bestyrelsesmedlemmer.

 • Koordinationsudvalget har sendt en udtalelse til kommunen i forhold til værdighedspolitikken.

 • I Skibby lokalbestyrelse mangler vi en koordinator for demensvenner. Pia Højer er interesseret, men vil høre om opgaven, inden hun tager endelig stilling.

 • 25 frivillige ledere er tilmeldt frokosten den 4. juni.

 • Der er eftermiddagshygge i Bibliotekshaven tirsdag den 11. juni kl. 16.

Frede havde ingen kommentarer.

 

 

4.

Økonomi

Benny: Vi har ikke haft specielle udgifter.

 

5.
Social humanitære, alle grene

Gitte:

 • Der holdes sommerfrokost for besøgsvenner, -værter, telefonstjernen og mandagsholdet søndag, den 16. juni 2019.

 • ”Danmark spiser sammen” til efteråret bliver: Onsdag, den 23. oktober 2019 kl. 17.30 i Skuldelev. Søndag, den 27. oktober 2019 kl. 13.00 i Skibby. Onsdag, den 30. oktober 2019 kl. 17.30 i Ferslev.

Elsebeth:

- Mandagsholdet har holdt påske-pinsefrokost. Deltagerne sløjer af.

6.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Kirsten og Lise Lotte har deltaget i et møde for sundhedspolitiske kontaktpersoner i Allerød den 9. maj. Her taltes bl.a. om at holde kommunerne fast i overholdelse af deres kvalitetsstandarder.

 

Formændene fra Ældre Sagen i Frederikssund kommune har holdt møde den 29. maj med socialchef Malene Størup. Der lukkes 7 boliger på Omsorgscentret Tolleruphøj. Man drøftede vagtbemandingen over hele døgnet på Plejehjemmene i kommunen. Bl.a. er der i nattevagten 3 personer på Peders Have og 2 personer på de fire øvrige. Socialchefen fik at vide, at rengøringen er under kritisk blik.

 

Lise Lotte er med i en følgegruppe til det nye friplejehjem Attendo. Har været på besøg, Det ser umiddelbart dejligt ud med gode fællesrum. Centret er ved at blive færdiggjort, og medio juni flytter de første beboere ind. Der er plads til 72 beboere.

7.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

Bladet er i skrivende stund sendt til trykning.

Inge Bay Jørgensen er blevet webmaster på Ældre Sagens lokale hjemmeside.

8.

Evt

Ingen kommentarer.
9.

Næste møde

Tirsdag den 6. august 2019 kl. 9.15

 

 

 

Lokalafdelingen for Skibby området

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 7. maj 2019 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Afbud: Inge Bay Jørgensen.

Lise Høst konsulent fra Ældre Sagen i Snorresgade deltog i mødet.

 

Referat

 

Velkomst til Lise Høst, konsulent i Ældre Sagen.

1.
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra mødet 5. februar, Årsmødet den 9. marts og konstituerende møde den 12. marts 2019
Alle referater godkendes.

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

 • Lene Lindedam og Ældre Sagen i Jægerspris tilbyder en tur til Spreewald til efteråret.

 • Benjamin Feldtsen, Danske vaccinationer, har meddelt at influenzavaccination til efteråret er tirsdag, den 8. oktober 2019 på Nyvej.

 • Vores medlemsblad er ved at blive tilrettet. Start- og slutdatoer for aktiviteterne bedes tilsendes Kirsten Nørskov.

 • Jette Roed Rasmussen har fået afslag på tilskud til yogakursus. Kirsten Nørskov har tilsendt afslaget til Jette.

 • Lokaler, som er søgt til vores aktiviteter, er godkendt. ”Den grønne folder” er ved at skal udarbejdes.

 • Der har været konstituerende møde i KOU, ingen ændringer, bortset fra at Ældre Sagen i Jægerspris har fået ny formand, som er Micheal Søgaard Larsen, da den tidligere formand er fratrådt.

 • Frokost med de frivillige ledere den 4. juni kl. 12.00.

 • Vita Christensen ophører som frivillig leder for linedance, vil gerne fortsætte som hjælper. Gruppen omkring linedance vil selv finde en afløser for Vita.

 • Vores lokalafdeling har indberettet til Aktiv fritid. Det er en folder som Frederikssund Kommune udgiver.

 • Demensvenner har fået tildelt kr. 35.000 fra Odd Fellow Ordenen i forbindelse med Ordenens 200 års stiftelsesdag.

 • Nogle medlemmer oplever, at de ikke ved hvordan, og hvad en ulykkesforsikring dækker. Codan tilbyder et informationsmøde derom. Forslaget er evt. at arrangere dette i samarbejde med brugerrådet og De danske seniorer.

 • Ældre Sagen og Danske patienter har fokus på en sag om en borger fra Halsnæs, som indlægges og udskrives meget ofte, uden der sker bedring med borgeren. Lise Lotte fra Ældrerådet vil undersøge sagen.

Frede orienterede:

 • Den sidste annonce er på plads til medlemsbladet.

 •  

4.

Økonomi

Benny orienterede.

 • Økonomien ser rimelig ud, men vi skal passe på ikke at få større udgifter.

 • Regnskabet underskrives d.d. af formanden og kassereren.

 •  

5.

Evaluering af årsmødet m.v.

Deltagelsen til Årsmødet i år var ikke så stor som tidligere år, derfor vil vi ændre dagen til næste år fra lørdag til fredag. Næste Årsmøde bliver derfor fredag den 6. marts 2020. Kim Nielsen vil spille igen der.

6.

Turen til Fyn i foråret

Lene Lindedam deltager som turleder for Ældre Sagen i Skibby på turen til Fyn den 21.-24. maj 2019 arrangeret i samarbejde med Ældre Sagen i Jægerspris.

7.

Søndagscafeen

Elsebeth fortæller, at deltagelsen af borgere ”udefra” er dalende, i forhold til borgere fra Omsorgscentret Nordhøj, derfor er der færre betalende gæster. Borgerne fra Nordhøj er blevet dårligere, og skal have mere hjælp. Der er ikke personale med til at hjælpe disse borgere, og borgerne udefra får ikke noget ud af cafebesøget pga mere uro.

Lise Høst foreslår, at skille søndagscafeen, så de udefra kommende borgere kan have cafe i dagligstuen på Nyvej, og borgerne på Nordhøj fortsætter på Plejecentret. Elsebeth vil tale med personalet på Nordhøj om udfordringerne og vores nye tiltag. Vil prøve det af i 2020. To cafemøder for de udefra kommende borgere, og to cafemøder for plejecentrets borgere.

8.

Lokale nyhedsbreve

Ældre Sagen i Snorresgade tilbyder, at vi på en enkelt måde kan sende nyhedsbreve til vores medlemmer via e-mail.

Vi vil afprøve dette, Kirsten Nørskov vil være tovholder.

Vores tidligere hjemmeside skal nedlægges og Ældre Sagens skabelon til hjemmeside skal anvendes.

9.

Social humanitære, alle grene

Gitte orienterede:

 • ”Danmark spiser sammen” er i gang.

 • Sommerfrokost for besøgsvenner og -værter bliver en dag i juni måned. Karen

Nielsen underholder.

 

Der ønskes flere hjælpere til aktiviteten ”motion i eget hjem”

10.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Kirsten:

 • Orienterede fra møder i distriktsbestyrelsen den 21. februar og 15. marts, og Sundhedsreformen blev berørt og Kai Nørrung fortalte om PIO, patient inddragelses organisationen.

 • Været til cafemøde den 26. februar om handleplan for værdighedspolitikken i Frederikssund kommune.

 • Den 26. marts var der konstituerende møde i Koordinationsudvalget.

 • Den 28. marts var der en temadag ”Pårørende- den usynlige hær”.

Det er svært at se i politikkerne om Frederikssund Kommune har en sådan pårørendepolitik. Malene Størup, sundhedschef spørges derom til næste møde.

 • Været til halvårsmøde den 5. april for formændene for lokalbestyrelserne, koordinatorerne, distriktsbestyrelsen og kasserer i distrikt 9, hvor der var valg til distriktsbestyrelsen. Igen blev problematikken omkring ”Det sker” rejst. Redaktionen blev spurgt, hvorfor der stadig er hængepartier. Redaktøren forsøger at løse udfordringerne, der er omkring ”Det sker”.

 • Paneldebatmøde den 9. april i Frederikssund med folketingskandidater fra Frederikssundområdet. Karsten Roed påpegede mangel på personale i vagterne på plejecentrene.

 • Møde med styregruppen den 24. april mellem Ældreorganisationerne i Frederikssund. Her blev ildebranden på Tolleruphøj omtalt. Kommunen har fokus på sikkerhedsforanstaltninger omkring brandsikkerheden på Omsorgscentrene i kommunen.

Inge har været til møde i et ad hoc udvalg under Ældre Sagen i Snorresgade den 3. maj. Dette handler om ”en værdig afslutning på livet”. En spændende dag med gode oplæg. Der skal laves en stikprøveundersøgelse af kommunens tilbud for en værdig afslutning på livet til næste møde, som er den 15. august.

11.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

 • Status på bladet. Kirsten har talt med John om stoffet til bladet, der kommer nogle ændringer om mødedatoer for 2020.

 • Vores egen hjemmeside skal nedlægges. Vi har fået besked på fra hovedkontoret at bruge Ældre Sagens egen skabelon.

 • IT: John har foreslået oprettelse af et hold ”Lav din egen hjemmeside”. Pga manglende interesse oprettes dette ikke, men integreres i den almindelige IT hjælp i IT cafeen.

 

12.

Eventuelt

Lise Høst spurgte, om vi har påtænkt at anvende bookingsystemet. Det har vi ikke på nuværende tidspunkt.

13.

Næste møde

Den 4. juni 2019 kl. 10 -11 i lokale 3 på Nyvej.

Kl. 12 frokost med de frivillige ledere.