Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Formandens beretning for 2023

Ældre Sagens lokalafdelinger står klar.

 I år har Ældre Sagen haft stærkt fokus på at styrke den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats i lokalafdelingerne. Den dystre baggrund er, at mange kommuner har sparet voldsomt på ældreområdet i deres budgetforlig for 2023. Desuden har vi i de første 9 måneder af 2023 oplevet, at mange kommuner har genåbnet årets budget. Der kommer yderligere besparelser på ældreområdet i 2024 – oven i de besparelser, der allerede er vedtaget for 2023. På tilsvarende vis er der også markante besparelser på sundhedsområdet i de 5 regioner, som rammer det ældremedicinske område.

Disse besparelser går ud over ældre, som har allermest brug for støtte og hjælp til at kunne leve en værdig og tryg tilværelse.

Nyt plejecenter.

Skanderborg kommune har endelig i 2023, vedtaget hvad der skal ske på plejecenterfronten her i Galten, efter den første plan gik i vasken, grundet et planlagt projekt, der ikke kunne realiseres til den planlagte pris.

Enden på visen er blevet, at der skal etableres 60 pladser i Galten og 60 pladser i Låsby, som administrativt skal have sæde her i Galten.

Den løsning, ser vi her i lokalafdelingen, som en god løsning, som et alternativ til et stort plejecenter med 120 pladser, placeret på en mark mellem Galten og Låsby.

Initiativet i Låsby til at etablere et friplejehjem der, ser vi nu som skrinlagt, efter denne byrådsbeslutning.

Hvis den nye ældrelov bliver vedtaget som skitseret, ser det dog ud til, at den giver mulighed for at etablere lokalplejecentre, hvilket vel bare er et nyt ord for friplejehjem, hvor der vælges en bestyrelse med økonomisk kompetence, og kompetence til ansættelse af ledelse og personale. Dog med krav om samme kvalitetsramme som kommunale plejecentre.

Vi håber på at blive inddraget i processen via informationsmøder, så vi kan få mulighed for at give vores besyv med.

Det første informations-/borgermøde blev holdt den 29/2, dels i Skovby og dels i Låsby. Vi var til i Skovby, hvor vi fik forevist en plan for plejecentret i Galten.

Der bygges på den gamle rådhusgrund og der hvor Bøgehaven ligger, der bygges i 3 etager, når det nye er bygget, nedrives det nuværende Tjørnehaven, og her etableres 120 p-pladser.

Der er ikke besluttet noget, der er ikke tegnet noget, men nu går processen i gang med tegning og udbud m.m. I hele processen indgår 2 offentlige høringer mere, hvor vi får mulighed for at indsende kommentarer til byggeriet.

Hele projektet forventes at stå indflytningsklar i 2028.

På mødet i Skovby, spurgte vi til etablering af lokalplejecenter. Borgmesteren svarede, at det selvfølgelig ville indgå i kommunens overvejelser.

Flere frivillige er en nødvendighed.

 Rekruttering af nye frivillige er lige nu en af de største udfordringer for frivilligorganisationer, og i særdeleshed også her i Ældre Sagen.

Derfor har vi særligt fokus på, hvordan vi kan invitere flere frivillige med i Ældre Sagen.

Her i vores lokalafdeling har vi pt 47 frivillige, men vi kan godt bruge flere. Lige pt mangler vi en tryghedsopkalder og besøgsvenner, vi må ofte henvise til Røde Kors. Vi vil også gerne have forslag til IT-kurser. Here afholdes der løbende i forår og efterår nogle kurser. Og alle er velkomne til at byde ind med et emne.

Vi kunne også have aktiviteter, der alene har fokus på mandegrupper. Men i så fald har vi brug for nye frivillige, der vil løfte den opgave.

Jeg vil gerne appellere til at man tilmelder sig vores lokale nyhedsbrev, det gør man via vores hjemmeside, hvor man finder et link, brevet udkommer efter behov. Her annonceres vores arrangementer og nye tiltag.

Da vi ikke, på grund af databeskyttelsesforordningen, har adgang til jeres mailadresser, kan vi ikke henvende os til jer digitalt, selvom I måske, ved indmeldelsen har oplyst jeres mailadresse.

Det betyder også, at det velkomstbrev vi udsender til nye medlemmer hver måned, ikke kan sendes digitalt, men derfor sendes som brev med Post Nord til minimum 25 kr. pr. brev.

Det har vi i bestyrelsen besluttet at fortsætte med af 2 årsager.

 1. Vi ser det som god medlemspleje.
 2. På delegeretmødet i 2022, besluttede man at hæve kontingentandelen til lokalafdelingerne med 10 kr. pr. medlem, det giver os en merindtægt på over 20.000 kr. om året, det synes vi skal komme medlemmerne til gode.

Demensvenlige lokalafdelinger.

 Ældre Sagens lokalafdelinger arbejder i stigende grad med demensvenlighed og tilbyder aktiviteter målrettet mennesker med demens og pårørende.

Her I vores lokalafdeling tilbyder vi en pårørendecafe en gang om måneden i Skovby sognehus, hvor Elsebeth Jørgensen og hendes team, inviterer indenfor til foredrag, billedvisning, sang og musik, eller bare en snak mellem pårørende. Cafeen startede som en demenscafe, men over tid blev det til en pårørendecafe for pårørende hvis samlever/ægtefælle eller anden, har en lidelse.

Som en demensansvarlig lokalafdeling, er vi i samarbejde med Biohuset og Tjørnehavens oplevelsesmedarbejdere, begyndt at invitere til erindringsbio.

Det er Dansk Filminstitut, som udgiver nogle filmpakker af 2 film af ca. 15 min. Varighed. Filmene er fra begivenheder, som foregår 1950-erne – f.eks. en film om Kong Frederik d. 9. hverdag, eller baderegler ved Vesterhavet med Dirch Passer.

Initiativet har også haft mediernes bevågenhed. Således har der været artikel i Ældre Sagens blad Aktiv, og TV2-Østjylland har sendt en reportage.

Det har vist sig at være en stor succes, vi har haft 2 bio-dage i 2023, og er i gang med at planlægge en ny 24. april 2024.

Ældre Sagens landspolitiske påvirkning.

 Får vi snart en ældrelov?

 Det står skrevet i regeringsgrundlaget, at den nuværende regering vil fremsætte forslag til en ny ældrelov, som også den tidligere regering havde på sit program.

 Før sommerferien 2023 nedsatte ældreminister Mette Kierkegaard et dialogforum med blandt andre Ældre Sagen.

 Ambitionen med dette forum var ifølge ministeren, at det skulle give inspiration til en kommende lov.

 Ældre Sagens administrerende direktør Bjarne Hastrup, tilkendegav på første møde i dette forum, at tiden til snak er forbi, og bad om akut hjælp.

 3 måneder efter udløste dette en milliard kroner til kommuner og regioner. Ældre Sagen forventer at der nu skal sættes gang i de grundlæggende forandringer af ældreplejen, som vi har talt om i flere år.

 Ældre Sagen har tidligere til ministeren fremsendt vores forslag til indhold af en kommende lov:

 · Den skal sikre kontinuitet i hverdagen, så den enkelte hjemmehjælpsmodtager og plejehjemsbeboer møder langt færre forskellige hjælpere.

 · Der skal være et princip om selvvisitation. Når den enkelte svækkede ældre i samråd med egen læge finder det nødvendigt med hjælp, kommer hjælpen øjeblikkeligt.

 · Pårørende skal hjælpes bedre i dagligdagen, og krav om samarbejde skal være en del af lovgivningen.

 · Der skal være en tæt sammenhæng mellem sundhedsvæsen og ældrepleje. Mange hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere har ofte kontakt til sundhedsvæsnet, så det er nødvendigt at koordinere mellem egen læge, hospital og kommunal ældrepleje.

 Ældre Sagen forventer en ambitiøs ny ældrelov, der skal skabe grundlag for de mange forbedringer, som også regeringen og ministeren peger på er nødvendige i fremtiden.

Regeringen har så her i januar, fremlagt en skitse til en ny ældrelov, som så skal forhandles på plads i folketinget, så den kan virke fra 2025, og være fuldt implementeret i 2027.

Skitsen beskriver bl.a. en større medbestemmelse for den enkelte borger i forhold til hjemmepleje, landets 98 kommuner skal ikke længere selv føre tilsyn med plejecentrene, men tilsynet skal foregå fra centralt hold. Der skal, som før nævnt være mulighed for at oprette lokale plejecentre.

Ældre Sagen vil selvfølgelig følge sagen tæt, og blande sig i den udstrækning det er muligt i forhold til Ældre Sagens vedtægter.

Udfordringer i det digitale Danmark.

 Ældre Sagen offentliggjorde i marts 2023 en stor undersøgelse om befolkningens oplevelser og udfordringer i et digitalt samfund.

 Undersøgelsen viste, at digitaliseringen påvirker alle mennesker og alle aspekter af vores liv.

 Op mod 35 pct. af befolkningen er udfordret af det digitale, og konsekvenserne er både vidtrækkende og dybdegående for den enkelte.

 Undersøgelsen viser, at det at være udfordret af det digitale handler om meget andet end blot alder, for eksempel har også uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og helbredstilstand en betydning.

 Undersøgelsen viser også, at dét at være udfordret af det digitale, har konsekvenser for blandt andet medborgerskabet og sammenhængskraften.

 Ældre Sagen kæmper for, at der skal være plads til alle i vores samfund uanset den enkeltes digitale evner og færdigheder.

 Blandt de temaer, som fylder mest i det politiske arbejde,

 er det digitale borgerskab,

 når kontakten til myndigheder bliver digital,

 bevarelsen af kontanter som betalingsmiddel,

 digital svindel, hvor vi ser en stigning i kriminaliteten rettet mod ældre,

 samt hvilken indflydelse de digitale løsninger vil have på at være patient i fremtidens sundhedsvæsen.

Modregningen i folkepensionen afskaffet.

 I 2022 blev der indgået en politisk aftale om at afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i pensionen. Aftalen havde to elementer:

 · Afskaffelse af modregningen af en ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt i pensionistens egen pension efter forslag fra Ældre Sagen (folkepension, førtidspension og seniorpension)

  · Afskaffelse af modregning af en folkepensionists egen arbejdsindtægt i grundbeløbet og pensionstillægget. Afskaffelsen af modregningen af ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt blev vedtaget i 2022.

 Den nye SVM-regering tøvede først med at bekræfte, at modregningen af egen arbejdsindkomst også ville blive ophævet, men efter pres fra bl.a. Ældre Sagen blev forslaget fremsat og vedtaget.

 Dog så sent, at der i 2023 fortsat har været modregnet hvilket man først kompenseres for i 2024.

Medlemstallet stiger igen.

 Efter nogle år med en svag vækst i medlemstallet – først under Corona og dernæst i en situation præget af krig, inflation, energikrise og generel bekymring om økonomien - er vi i 2023 igen tilbage i en mere positiv udvikling. Både i forhold til afgang og i forhold til hvervning af nye medlemmer forventer vi at få mindst 80.000 nye medlemmer i løbet af året, hvilket bringer os tilbage i nærheden af niveauerne, vi så før Corona. Medlemstallet på landsplan er nu 975.000.

Her i Skanderborg kommune har vi rundet de 10.400 medlemmer, og her i lokalafdelingen kan vi glæde os over, at vi har været ude med blomster til medlem nr. 2000. Lige nu har vi 2064 medlemmer.

Lokale visioner for 2024

I 2024 ser vi frem til at fortsætte det gode samarbejde vi har med Tjørnehavens Aktivitetsråd, Tjørnehavens Oplevelsesmedarbejdere, Røde Kors Galten, Biohuset, Sognegården i Galten og Sognehuset i Skovby, og ikke mindst alle lokale virksomheder, der giver rabat til vores medlemmer.

I takt med at vi får flere medlemmer, får vi jo også flere penge at gøre godt med, i form af større kontingentandel. Dem vil vi bestræbe os på at bruge, dels på vores frivillige for deres indsats, og dels på vores medlemmer i al almindelighed. Vi vil også gerne støtte lokale arrangementer, som f.eks. arrangementet med Keld og Hilda Heick, som vi støtter sammen med Aktivitetsrådet og Røde Kors Galten.

Vi viste her i februar filmen Farvel uden Tak, som var et gratis tilbud kun for medlemmer, ellers er det jo kun Årsmødet, som kun er gratis og kun for medlemmer.

Siden efteråret 2023 har vi åbnet op for online-booking til vores arrangementer, det har faktisk været en stor succes, ca. 95% af alle tilmeldinger er sket online.

Hvordan får vi de sidste 5% med?

Vi ved der findes ca. 250.000 danskere, som ikke er, eller vil være digitale, der er sikkert et stort mørketal, nogen af dem bor her i 8464, dem skal vi stadig kunne servicere.

Vi vil også lægge os i selen for at invitere til arrangementer med tilhørende traktementer, hvori det afspejler sig, at vi har flere penge at gøre med.

Afslutningsvis vil jeg sige en stor tak til alle vores frivillige for deres indsats, og en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen.

Også en stor tak til alle vores medlemmer for den opbakning, vi får til alle vores faste aktiviteter og til vores arrangementer. Tak skal I have.

Tak for ordet.

Hent som pdf-fil

 

 

 

Sidst opdateret 12.03.2024

 • Per Beck Sørensen

  • Medlem af koordinationsudvalget
  • Besøgsven
  • Demensvenlig Lokalafdeling ansvarlig
  • Formand i lokalafdelingen
  • Hjælpende hånd
  • Lokalt blad distribution
  • Lokalt blad redaktion
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • PR og kommunikation
  • Socialt arbejde generelt

  Mobil
  24660510