Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Referat af borgmester Thomas Lykke Pedersens indlæg i Herreværelset den 1. november 2019 samt svar på skriftlige spørgsmål sendt til borgmesteren forud for mødet i Herreværelset

Nedenfor er et kort referat af Thomas Lykkes indlæg om kommunens tilstand og tiltage de kommende år. Efter referatet er spørgsmålene, der var fremsendt til thomas forud for mødet med angivelse af hans svar under hvert spørgsmål.
Jeg har ikke refereret spørgsmål og svar, der blev stillet direkte til Thomas på mødet. Der var desværre ikke mere plads i min 'hukommer'.
Både referat og svar på spørgsmål er anført i 'grove' hovedtræk.

Referat af indlæg fra Thomas Lykke Pedersen

Så havde Herreværelset igen besøg af borgmester Thomas Lykke Pedersen, der jo traditionen tro kommer en gang om året og fortæller lidt om kommunens tilstand og de tiltag mv., der sker her i kommunen.

Indledningsvis kunne Thomas fortælle, at det går helt forrygende godt her i kommunen (det er hans eget udsagn) – men noget tyder da også på det.

Budgettet for 2020 og reelt de næste 4 år blev godkendt af 26 ud af 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen mandag den 28. oktober 2019. Og det viser bl.a. et driftsoverskud på 150 mio. kr.

Der er i budgettet taget højde for, at vi fremover bliver flere ældre her i kommunen og der er derfor afsat 47 mio. kr. mere over de næste 4 år til ældreområdet, bl.a. til hjemmeplejen og plejehjem.

Der er ligeledes afsat ca. 430 mio. kr. over de næste 4 år til anlægsarbejder, der f.eks. kunne være svømmehal (her er afsat 85 mio kr., men om det bliver til noget vides ikke, da der pt ikke er flertal i byrådet for at bygge en svømmehal), gymnastikhus, boliger, sundhedshuse, vedligeholdelse af skoler og veje mm.

Der er endvidere planer om at lave en strandpark ved Nivå Havn samt et svømmeområde i Esrum Sø.

Der er også planer om, at der via gode investorer, på Cirkelhusgrunden skal opføres et hotel og nogle 'giga-forretninger', som f.eks. IKEA, El-giganten eller lign.

Den generelle økonomi i kommunen er også ganske god. Kassebeholdningen er på 100 mio. kr., hvilket er ganske godt, da den for ca. 3-4 år siden ’kun’ var på 15 mio. kr. Men selv om der skulle komme flere kroner i kassen er der en begrænsning på, hvor mange penge kommune må bruge på service og anlæg, da det jo som bekendt er et loft her for aftalt mellem KL og Staten og ved en overtrædelse her af vil kommunen blive 'straffet' med mindre tilskud fra Staten.

Men der lurer jo altid et spøgelse rundt om hjørnet. Der skal jo snart vedtages en ny udligningsreform, hvor 'rige' kommuner giver lidt til de mere 'fattige' kommuner - hvordan det så vurderes, hvem der er rig og hvem der er fattig. Men Thomas kunne fortælle, at vi her i kommunen kunne risikere at skulle betale 12-53 mio. kr. til udligningsreformen, alt afhængig af, hvordan den bliver 'skruet' sammen. Så det kan jo tære lidt på den gode økonomi.

Kommunens 'gamle' gæld er afviklet helt i 2024 og vi vil herefter være den ’kun’ 4. kommune, der er helt gældsfri – faktisk godt gået.

Så ik' så ringe endda ifølge Thomas.

 

Herefter de skriftlige spørgsmål og svar her på.

 

Spørgsmål 1:

Hvad er status vedr. det produktionskøkken, som er etableret i lokalerne i det tidl. Lokalcenter i Kokkedal (Drosselvænget 106) i strid med lokalplanen?

Vi er en del beboere i de omliggende grundejerforeninger, som er generet af madlugt i kvarteret, også selvom brugerne af produktionskøkkenet har slukket for det i øvrigt nyetablerede udsugningsanlæg.

Svar: Ejeren af produktionskøkkenet har fået et påbud fra kommunen om at stoppe og kommunen har derefter anmeldt sagen til Nordsjællands Politi, som nu har 'aben' med at stoppe produktionen.

 

Spørgsmål 2:

På mødet sidste år stillede et medlem/deltager som en af de sidste et spørgsmål, som borgmesteren naturligvis ikke kunne besvare, da han ikke havde fået det på forhånd, men Thomas Lykke lovede at sende et svar til Herreværelset (nyhedsbrevet), som dog aldrig er modtaget.

Så derfor gentages spørgsmålet fra mødet i 2018 her nedenfor:

I 2018 er alle husejere afkrævet betaling af Fredensborg Forsyning for bl.a. 8 afhentninger af papiraffald.

Midt på året besluttede forsyning – begrundet med behovet , at reducere antal afhentninger til 6.

Spørgsmålet var så om husejerne ville blive krediteret 2 afhentninger, som var betalt, men ikke ville blive leveret af forsyningen.

Og spørgsmålet fra 2018 følges så videre op med nedenstående spørgsmål:

Hvorfor har Fredensborg Forsyning ikke i overensstemmelse med almindelige købe- og formueretlige regler refunderet betalingen for de 2 afhentninger, som forsyningen - trods modtaget betaling -ikke har udført?

Der kan ikke henvises til prisstigning – skulle i så fald være forud varslet. Når begrundelsen alene var, at der ikke var affald nok, så har forsyningen jo taget penge for ingenting.

Vil husejerne så derfor få penge tilbage?

Svar: Nej - kort og kontant.

 

Spørgsmål 3:

"Naturhængslet" (træbroen fra åen til institutionerne ) i Kokkedal er svær for ældre og svagtseende at færdes på, da der er mange niveauforskydninger, som ikke er afmærkede med gul maling/tape, som f.eks. på gangbroerne over skinnerne på stationen. Trinene har ikke samme højde overalt, hvilket også gør det sværere for ældre at færdes på Naturhegnet.  Alt går ud i et

Vil kommunen snarest sørge for afmærkning af det første trin i opadgående/sidste trin i nedadgående retning på hvert niveau???  Og i givet fald, hvornår ???

Svar: Nej, da det netop er planlagt og udviklet som en 'naturudfordring', der skal give brugerne en speciel oplevelse.

 

Spørgsmål 4:

Hvorfor er der så få bænke, borde og affaldsspande i skovene omkring Humlebæk/Nivå skovene. Spørgeren går tur der hver dag og mangler disse faciliteter.

Og supplerende et spørgsmål vedr. affaldsspande stillet fra andre medlemmer. Der er alt for meget svineri på og ved stisystemerne i kommunen. Kunne kommunen ikke opsætte flere affaldsspande på strategiske steder langs stisystemerne, så både skolebørn og hundeluftere kunne komme af med deres affald i stedet for bare at smide det langs deres rute.

Svar: Hvis der er et ønsket behov for flere borde og bænke rundt om i kommunen, vil Thomas gerne have konkrete forslag til, hvor det så skulle være. Du kan evt. sende forslag til Thomas på borgmester@fredensborg.dk.

Mht. affaldskurve langs stisystemerne ville Thomas tage med i sine overvejelser at få sat nogen op, hvor der færdes mange og det kunne konkret være f.eks. ved Langebjergskolen i Humlebæk.

 

Spørgsmål 5:

Der har gennem de sidste år været adskillige spørgsmål omkring indkøbsmulighederne her i Kommunen. Her tænkes på bl.a. Fredensborg Bymidte, Humlebæk Centret og Nivå Centret.

Du har hver gang fortalt, at der var noget 'på tegnebrættet', men det ser nu ikke helt sådan ud, når man besøger de områder.

Så er der noget nyt og mere positivt om udviklingen af centrene og Fredensborg Bymidte denne gang.

Svar: Købmændenes Investeringsfond vil foretage renovering og ombygning af Nivå centret. Planen er, at der bl.a. skal være 2 supermarkeder (REMA1000 og vist nok Netto) og hvad der ellers kommer vides ikke pt. Det er ligeledes planen, at der anlægges boliger over butikkerne. Men hvornår det går i gang og hvornår det står færdigt svæver lidt hen i det uvisse, da Købmændenes Investeringsfond ganske vist har mange penge, men tilsyneladende også rigelig god tid til at starte og fuldføre projektet.

Der forventes en lokalplan for udvikling og ombygning af Humlebæk Centret i foråret 2020 og her er planen også, at der skal anlægges boliger over butikkerne i centret.

I Fredensborg Bymidte er det planen at flytte Biblioteket fra 1. sal til stueetage og som en del heraf også at etablere en cafe. På førstesalen skal der så være et sundhedshus. Om det så hjælper på handlen i Bymidten får indtil videre stå uklart.

 

Spørgsmål 6:

Vi bliver jo flere og flere ældre i kommunen, så budgettet på det område bør jo logisk afspejle det.

Men hvordan ser det ud. Kan du kort opridse hovedpunkterne i budgettet for ældreområdet?

Er budgettet for 2020 forøget eller formindsket i forhold til de foregående år ? Og hvad kommer det til at betyde ?

Svar: Spørgsmålet er besvaret i Thomas's indlæg og beskrevet i ovenstående referat.

 

Spørgsmål 7:

Vedr. Kulturhuset i Den Gl. Biograf i Fredensborg.

For ca. et år siden fik Kulturhuset ny bestyrelse – den 5. på fem år.

Kulturhuset Den Gl. Biograf betjener en række foreninger i Fredensborg vedr. kulturelle arrangementer, gymnastik, øvelokale m.v. Ældre Sagen er en af foreningerne.

Bestyrelsen i Kulturhuset arrangerer i løbet af året selvstændigt en række kulturelle arrangementer ( teater, koncerter, foredrag, udstillinger m.v.) til glæde for byens borgere.

Alle disse aktiviteter sker på grundlag af et budget og plan aftalt med kommunen.

Nu er der – tilsyneladende – opstået et alvorligt problem, idet kommunen ønsker at køre en meget stram styring af alle aktiviteter, der ikke levner Kulturhusets bestyrelse meget rum til selvstændig varetagelse af aktiviteterne.

En af besværlighederne er, at kommunen ønsker, at Kulturhusets bestyrelse  - og dermed brugerne – skal anvende et af kommunen valgt bookingsystem.

Bestyrelsen i Kulturhuset arbejder frivilligt og uden betaling og ønsker naturligvis, at have indflydelse på, hvad der sker.

Den bebudede stramning fra kommunens side levner således ikke megen plads til samarbejde .

Spørgsmålet er:   hvorfor nu det?

Svar: Da det er kommunens bygning, der kan lånes til forskellige formål, mener Thomas, at det også vil være mest korrekt og hensigtsmæssigt, at booking af lokaler foregår via kommunens bookingsystem.

I den efterfølgende debat her om viste det sig også, at det nok mere var det meget besværlige bookingsystem kommunen har, der var det egentlige problem. Thomas lovede at se på en evt. opgradering eller udskiftning af bookingsystemet.

 

Spørgsmål 8:

Jeg forstår at kommunen snart er gældfri. Kan du forklare lidt nærmere hvad det betyder. Hvad er restgælden så nu og hvornår er den betalt.

 

Er den gæld vi "arvede" afviklet men erstattet af nye lån ? eller er det en kombination ?

 

Hvad med kassekredit ?

 

Svar: Spørgsmålet er besvaret i Thomas's indlæg, jf. referat af hans indlæg før spørgsmålene.

 

 

Opfølgning på nogle spørgsmål fra sidste års møde:

På mødet den 2. november sidste år, hvor Thomas også velvilligt svarede på spørgsmål fra medlemmerne, var der nogle spørgsmål, som måske lige trænger til en statusafpudsning. Så de er listet her nedenfor.

 

A) Er der kommet en løsning for klubberne i Nivå Havn? Er de alle overtaget mod kompensation af kommunen og er broerne udbedret og i givet fald, hvem har betalt det ?

Svar: Alle klubhuse er overtaget af kommunen. Broerne vil i løbet af de næste 2-3 år blive udbedret, 2 af dem her i foråret, hvilket betales af kommunen. De øvrige broer vil senere blive udbedret og en del af betalingen herfor vil bl.a. ske via forhøjelse af afgift for bådplads.

 

B) Er problemerne med utilpassede unges færden og hashrygning i Nivå Centret løst og/eller er problemerne bare flyttet til andre lokaliteter i kommunen. Eller spurgt på en anden måde. Hvad gør kommune og SSP for at minimere de unges dårlige adfærd samt brug og salg af narko.

Svar: Politi og SSP patruljererhyppigt ved Nivå Centret og Thomas mente problemet var under kontrol der. Om det så havde 'flyttet' sig til andre områder i kommunen vidste han ikke konkret.

 

C) Er hjemmeplejen her i kommunen blevet styrket?

Ifølge dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget d. 9. oktober 2018 brugte Fredensborg Kommune 15 % mindre pr. 65+ årig end gennemsnittet i Danmark.

Er der sket ændringer i forhold her til og hvordan går det med rekrutteringen af medarbejdere til området ?

Svar: Er væsentligt forbedret og vil blive bedre med den budgetudvidelse på 47 mio. kr. over de næste 4 år, som Thomas fortalte om i sit indlæg.

 

D) Der var sidste år et spørgsmål omkring Kalvehaven vedr. klokkestablen og rækværket mod Gl. Strandvej.

Er der siden sket forbedringer på klokkestablen og rækværket eller forfalder det bare?

Svar: Udover at Thomas vidste, at et råddent træ vil blive udskiftet med et nyt, kunne han ikke svare yderligere på spørgsmålet.

 

E) Hvad er status for affaldssortering i kommunen.

Går kommunen stadig solo eller sammen med andre kommuner? Hvilke overvejelser er der gjort for etablering af affaldssortering? og hvad er økonomien her i?

Svar: Kommunen er gået sammen med Allerød, Rudersdal og Hørsholm Kommuner om affaldssortering. Hvad det konkret går ud på, fortalte Thomas ikke, men henviste til, at der sikkert snart bliver sendt noget information ud til alle husstande i kommunen - så må vi jo se, hvad det går ud på.

 

 

Sidst opdateret 08.02.2024