Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Formanden har ordet

Nyt fra bestyrelsen (ved formanden)

Årsberetning 2023

Kære Årsmøde, så er der endnu gået et år, vi har i bestyrelsen besluttet at holde årsmødet på en anden måde, vi har ændret fra søndag eftermiddag til en sen eftermiddag på en hverdag. Vi vil se om vi kan få flere til at komme til årsmødet, som vi synes er en vigtig del af lokalafdelingen her i Brøndby. Det er her at bestyrelse og medlemmer kan møde hinanden og udveksle ideer og meninger.

Kort om ældresagens opbygning: Medlemmerne, lokalafdelinger, delegeretforsamlingen, landsbestyrelse, direktion, sekretariatet.
Der er på landsplan 971.000 medlemmer 20.000 frivillige, 215 lokalafdelinger, 10 distrikter, 224 delegerede, 9 landsbestyrelsesmedlemmer, 1 administrerende direktør, 163 medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger). Sidstnævnte er sekretariatet, det hører hjemme i Snorresgade, her kan vi hente hjælp til de spørgsmål vi måtte have, vi kan få kurser og ikke mindst vores medlemmer kan henvende sig det med forskellige spørgsmål.
Vi er inddelt i 10 distrikter, vi hører til i D 10, Hvor vi formænd mødes til fælles sparring, noget nyt er vores kasserer også mødes til sparring, der udover mødes aktivitetslederne til sparring. 
Jeg var til delegeretmøde i november 2023, det er det hvor alle formænd og landsbestyrelsen mødes. Det er et 2 dages møde hvor der drøftes ældresagen nu og i fremtiden.
Der sidder 9 i landsbestyrelsen, D 10 fik valgt 2 i landsbestyrelsen:  Susanne Andersen København og Steen Ledsager Glostrup.
Her i Brøndby har vi nu 5170 Medlemmer og 119 frivillige.

Jeg vil sige en stor tak til alle vores frivillige for jeres store indsats! I er af stor betydning for vores lokalafdeling, I er med til at sikre aktiviteterne i vores lokalafdeling.
Også en tak til vores bestyrelse for et godt konstruktivt samarbejde og tak for nytænkning og at I vil springe ud i – og løse opgaverne. 
Og selvfølgelig også en stor tak til jer medlemmer for at støtte en rigtig vigtig sag.
Jeg vil her også benytte lejligheden til at takke Brøndby Kommune for at vi kan låne lokaler og god økonomisk støtte til vores aktiviteter.

Året der er gået:
Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder.
2 møder med vores aktivitetsledere som før hed kontaktpersoner/tovholdere.
Oktober; møde med nye medlemmer fremmødet var ikke så godt, så vi skal i gang med at drøfte hvilken form der skal være fremover. Vi vil gerne have gode ideer fra salen.
Vi har I samarbejde med Brøndby kommune afholdt Danmark Spiser Sammen (DSS) i uge 17 og uge 45. 
Vi har afholdt vaccinationer sammen med Danske lægers Vaccinations service. Det blev et lidt rodet forløb, da der ikke fra arrangørernes side blev meldt ordentligt ud om, at det alene drejede sig om vaccinationer i forbindelse med et forskningsprojekt. Vi overvejer, om dette samarbejde skal fortsætte ved fremtidige vaccinationer.

Så til der mere sjove:
Den 22 og 23 maj tog en vi bustur til Maribo med en overnatning. der var en rigtig dejlig tur med forskellige oplevelser. Denne tur blev arrangeret af vares mangeårige arrangør Birthe Olsen som desværre ikke længere er blandt os.
Vi afholdt frivillig fest den 24. maj i Brøndhallen. Det var, som sædvanlig, en super fest.
Vi har også afholdt en fest for vores frivillige i Kirkebjergsalen i november, denne fest dog med en lille brugerbetaling.
Vi tog til Nyvang den 29. november med en fuld bus af glade deltagere – de var en vellykket opstart på julen.

Vores aktivitetsledere har afholdt:
Arrangementsudvalget har afviklet arrangementer i Kostalden, oftest bestående af frokost med underholdning og foredrag. Og endags- udflugter.
Tryghedsopkaldere, og dem der bliver ringet op, holdt en frokost på aktikok den 18. september hvor dem der ringer og dem der bliver ringet til, kunne møde hinanden og få en snak.
Den 27. oktober mødtes besøgsvenner og besøgsværter til frokost på Engtoftegaard, hvor de mødtes og fik en snak.
Pusterummet tog på deres årlige bustur til Arbejdermuseet.
Der har været afholdt et møde med vores socialhumanitære ledere. 

Vi har sidste år holdt en del møder med Brøndby Kommune om vores aktivitetssamarbejde og fælles annoncering.
Vi er tæt på at opnå en fælles aftale.

Vi har deltaget i kommunale budgetmøder, herunder mødet i Brønden, hvorefter vi sendte en bekymringsmail om de påtænkte besparelser.
Derudover har vi holdt møder med socialdirektøren og ældrechefen om den nuværende og fremtidige ældrepolitik i Brøndby.  

Møllehuset er blevet til et brugerstyret hus, det blev besluttet i 2022. Vi har i hele 2023 været repræsenteret i en arbejdsgruppe hvor vi har arbejdet bredt på projektet at skabe rammerne i processen fra kommunalt hus til brugerstyret hus. Vores repræsentanter var Kjeld Bregenhof og Tine Jargin.

Hvad har vi så af aktiviteter i vores lokalafdeling: 
Bestyrelsen, kontoret, Webmaster, hjemmesiden, hjælpende hånd, it-hjælp, nyhedsbrev.
Socialhumanitær: Afskedsgruppe, besøgsvenner, demensaflastere, Cafe Pusterummet, tryghedsopkaldere, seniorvejleder, bisidder, ledsagerordning, IT-vejledning, vågere, stolegymnastik, ældrepolitisk gruppe.
Aktiviteter: Billard, bridge, L`hombre, petanque, whist, frimærker og postkort, slægtsforskning, stavgang og gåture, krolf og håndarbejdsklub.
Arrangement: Arrangementsudvalg, banko, foredrag, frokost med forskellige temaer, køkkenholdet, ture og rejser.
Som sagt, vi har mange aktiviteter! Og vi vil gerne have flere til. Det kræver frivillige, så vi håber at der er nogle af jer her i salen, som kunne tænke sig at være frivillig og være en del af fællesskabet. Der ligger nogle flyers på bordene som I er velkommen at udfylde, har I en helt ny aktivitet som du eller I brænder for er I velkomne til at komme med den og vi støtter gerne op for at få nye aktiviteter i gang.  

Nyhedsbrev, vi sender Nyhedsbrevet ud efter behov med oplysninger om arrangementer eller anden nyttig information.
Husk at få jer tilmeldt, hvis I ikke allerede er det.
Til noget helt andet: Vi har i år indført Booking. Nu kan man hjemmefra bestille og betale et arrangement på vores hjemmeside. Hvis man ikke kan det, er man selvfølgelig altid velkommen til at komme på kontoret og få hjælp til booking og betaling, eller man kan få hjælp over telefonen. 

Facebook: Vi er nu igen kommet på Facebook. Vores side er mest beregnet på oplysninger af kommende arrangementer, eller beskrivelse af overståede arrangementer. Meningen med Facebook er at få relevante beskeder hurtigt ud. Der ligger flyers på bordene om vores Facebookside.

Til slut vil jeg takke alle for et forrygende og aktivt come-back efter Coronanedlukningerne og sige at jeg og bestyrelsen også i dette år vil arbejde utrætteligt for Ældre Sagens motto: Et godt liv – hele livet!
Dette var beretningen, som jeg herved overlader til årsmødet til videre behandling.

Fremtidig virke
Vores nuværende fokuspunkter i lokalafdelingen er:
Mere synliggørelse af Ældresagen i Brøndby
Evt. nedsættelse af et PR-udvalg.
I år vil vi selv finde deltagere til Danmark Spiser Sammen i uge 17 via vores netværk
Der er en arbejdsgruppe der i gang med at starte en sorg-og livsmodsgruppe.
Ældrepolitik

 

Årsberetning 2022 for Ældre Sagen Brøndby

Ved Bente Lund

Vi har 4976 medlemmer, vi været over 5000 i år. Men dette tal vil altid svinge, vi har mange medlemmer i vores lokalafdeling.
Vi har 139 frivillige. En stor ”Tak” til de frivillige, som er i vores forening. Uden dem havde vi ingen forening. 

Vi har en del tilbud inden for det socialhumanitære, aktiviteter og arrangementer.
Vi er placeret lidt rundt i kommunen. Vi er på Hermosagaard i kostalden, Marinegaarden, Brønden, Kilden og Brøndby Strand Kirke. Vi har ikke lokaler i stuehuset på Hermosagaard lige for tiden, på grund af der bor flygtninge. 

Vi har i dette år satset på synliggørelse af ÆS, Vores hjemmeside er blevet ændret, der er flere aktuelle indslag. Vi har vores nyhedsbrev, hvor vi sender aktuelle nyheder ud til medlemmerne. Jeg vil her opfordre at så mange som muligt tilmelder sig det.
Vi har fået optaget film der omhandlende vores aktiviteter, det er blevet til 2 film, vi ville gerne haft alle vores aktiviteter med men dette kunne ikke lade gøre på grund af tiden.  Filmene kan ses på vores hjemmeside.
Vi har haft ugentlige annoncer i FB, som har omhandlet vores aktiviteter og efterlysning af frivillige.
Det var ikke alle i bestyrelsen der var enige om dette tiltag men de tog det til efterretning. Før annoncerede vi ad hoc, men jeg mener det er vigtigt, at vi viser os ud ad til, og på den måde fortæller jer som medlemmer, hvad det sker, og vi er så aktuelle som muligt, samt at vi er synlige. 
Vi arbejder fortsat på synliggørelse af ÆS Brøndby.

Vi har holdt frivillig fest, som er der, hvor vi siger en tak til vores frivillige, Den blev afholdt i restauranten i Brøndby Hallen. Vi har haft aktiviteter som foredrag, frokoster og underholdning. Vi har været på en 2- dagstur til Svendborg. vi har haft en ekstra tur til Knuthenborg safaripark,  på grund af vi skal bruge af vores store egenkapital, som så på den måde kommer medlemmerne til gode. Vi har fortsat en stor egenkapital det vil vi arbejdere videre med. Vi skal ikke bare bruge penge, men vi skal sikre, at det giver mening og kommer medlemmerne til gode.

Ældrepolitisk Har vi en ældrepolitisk gruppe, som kigger på ældrepolitikken her i kommunen. Gruppen har været på besøg på Ældrecenteret Nygårds Plads, der blev fortalt om stedet og dagligdagen og hvilke arbejdsopgaver der er på Nygårds Plads. Til sidst var der en rundvisning, hvor der blev vist rundt og vi fik talt med personale og beboer.
Der ud over har der været afholdt møder med socialudvalgsformanden.
Nogle fra bestyrelsen og ældrepolitisk gruppe har holdt møde med borgmester, Socialudvalgsformand, socialdirektør og ældrechef direktør for kultur og idræt og 5 fra ÆS  hvor vi fik drøftet kommunens seniorpolitik, vi fik nævnt at især besparelserne på Cafeerne og Møllehuset er vi meget bekymret for.
På kommunalbestyrelsen den 1. februar 23 kunne vi se, at det bar frugt. Glenten får lov til at fortsætte.
 
Med hensyn til Møllehuset er vi med i en arbejdsgruppe, hvor man skal planlægge det nye Møllehus. Det bliver ændret til frivillighus uden kommunale ansatte.

Den 9. marts. Deltog vi i et dialogmøde med kommunen, politiker, seniorråd og andre ældre foreninger, hvor vi diskuterede den nye seniorpolitik i kommunen. Vi blev hørt, vores forslag og ideer blev noteret.
Der er blevet aftalt, at vi holder flere møder med borgmesteren og vi vil også holde møder med de andre partier i KB som f.eks debat møder en form for borgermøder. 
Vi vil have indflydelse på ældre politikken i Brøndby 
Det næste vi skal tage fat på er Ældreloven som regeringen er ved at arbejde på.  

Netværket, hvor vi samarbejder med Frivilligkonsulenterne fra kommunen, kirkerne og pensionisthusene.
Vi har deltaget Danmark spiser sammen som blev afholdt flere steder i kommunen. vi har givet økonomisk støtte til Brøndby Strand Kirke således at der kunne holdes juleaften for ensomme og særlig udsatte den 24. december. Der var 63 tilstede.

Vi afholder ikke vaccinationer for influenza, det er regionen der har overtaget dette. 

Den 27. februar fik vi besøg af vores ældre minister Mette Kierkgaard  og Bjarne Hastrup. Det foregik i Kilden. Ministeren ville høre om det at være frivillig i Ældre Sagen. Vi fik en god snak og derefter deltog ministeren og Bjarne Hastrup i stolemotion. De fik varmen og syntes at det var et helt fint tilbud.

Den 10. marts deltog ca. 40 af vores frivillige i foreningsfesten som kommunen afholdte i Brøndby Hallen. 

Vi har afholdt 11 bestyrelses møder. Næsten hele bestyrelsen har været på bestyrelses kursus, her fik vi styr på en del, som vi har arbejdet med. Tak for samarbejdet i bestyrelsen. 

Med hensyn til vores økonomi skal nævnes, at vi nyder godt af kommunens økonomiske håndsrækning samt at vi kan låne lokaler i kommunen uden regning. Tak til kommunen for det.

Vi har været heldige af få økonomiske midler fra puljen af sårbarmidler. Dem har vi brugt til Tryghedsopkalderne, der fik frokost i Brøndby havn. Pusterummet var på skovtur, Stolemotionen var på Cafe Nielsen til frokost, Besøgsvenner og værter julefrokost i restauranten i Brøndby hallen. Midlerne skulle bruges til at få erhverslivet i gang igen efter coronaen og sikre at svage borgere fik en oplevelse.

I starten af beretningen nævnte jeg antal af vores frivillige. Tallet er noget mindre end sidste år. Grunden hertil er,  at vi har haft nogle af kommunens frivillige forsikret hos os og det er ikke korrekt. De der er frivillige under kommunen skal være forsikret hos kommunen. Og vores frivillige er forsikret hos os. Kommunen og ÆS er ved at få afstemt det frivillige område. Hvem udfører hvilke opgaver og hvordan. Det er vigtigt at dette område er nøje aftalt. 
Endnu en tak til vores medlemmer, vores tovholder, vores frivillige, alle jer er med til at dette kan lade sig gøre. 

Dette var beretningen, som jeg herved overlader til årsmødet til videre behandling.


 

Årsberetning 2021 for ældre sagen brøndby

Ligesom sidste års beretning, vil jeg heller ikke kunne undgå at komme ind på Corona i denne årsberetning. 

Starten af 2021 havde vi forskellige former for nedlukning, som gav os problemer med at gennemføre flere af vores aktiviteter. Kommunen havde, i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne lukket de lokaler som er stillet til vores rådighed.

Efter den store nedlukning i 2020 var vi flere, der var meget nervøse for vores frivillige. Var alle kommet godt igennem? Var alle klar til at tage endnu en tørn?  Det blev heldigvis bragt til skamme med vores nervøsitet, da så godt som alle var kommet helskindet igennem 2020 og var klar til atter at tage en tørn.

Jeg vil endnu engang sige en stor tak til alle vores trofaste frivillige. Mange tak!

Da det ikke var muligt at holde den sædvanlige frivilligfest i 2020, som skulle være takken for de utallige frivillige indsatser i året 2019, måtte der nytænkes.

Hovedkontoret ville give et tilskud, hvis vi vil give en jule-/nytårsgave til de frivillige. Vi besluttede i bestyrelsen, at det var en selvfølge, at der skulle takkes på en eller anden måde. Vi valgte derfor at tredoble tilskuddet og bestilte en gaveæske i Super Brugsen. Super Brugsen syntes så godt om ideen, at de valgte at give et tilskud i form af mindre fortjeneste på de solgte varer i gaveæsken. Når vi senere kommer til punktet regnskab vil I kunne se, at vi har brugt et meget større beløb på gaver mm. end normalt. Det er på grund af denne gaveæske, som i øvrigt blev vel modtaget af alle 😊

Medlemsantallet af Ældre Sagen Brøndby var ved 2021’s begyndelse 4.748 og ved årets afslutning 4.918. Ret flot stigning i 2021 alt taget i betragtning.

Vores yngste medlem er i øvrigt 24 år og vores ældste er 101 år. Vi blev lidt færre frivillige i 2021.  Der er 169 frivillige pr. 31. december 2021. Vores ældste frivillige er 92 år og yngste frivillige er 36 år. Nå ja, på landsplan er vi 925.000 medlemmer og 22.000 frivillige i Ældre Sagens 215 lokalafdelinger.

Jeg vil gerne opfordrer alle der har en time, eller måske lidt mere tid til overs, at stille den til Ældre Sagens rådighed som frivillig, vi kan altid bruge flere frivillige!

Jeg vil her prøve at komme rundt om nogle af vores mange aktiviteter, måske det vil tænde én eller anden til at deltage i en af aktiviteterne. 

Spilleafdelingen” omfatter efterhånden bridge, l’hombre, som i øvrigt ønsker flere spillere, vi har whist, petanque, krolf, bowling og billard. Vi har flere forskellige gå-hold, både i eget regi og i kommunalt samarbejde. Hver anden torsdag kan man få sin lyst styret med frimærker, postkort og apotekskuverter, to slægtsforskerhold. Det har vi også! Som noget nyt er der startet en sy/strikkeklub op.

For seniorer med brug for støtte og hjælp, har foreningen fortsat senior-vejledning og bisiddere og vores frivillige opererer også på de tre plejecentre i kommunen som vågere, kørestolsskubbere og som opbakning til forskellige aktiviteter, så som erindringsdans, banko og fredagsbar mm.

En lidt skjult aktivitet – ledsageordningen – lever lidt stille, men tro mig: Alle de seniorer, der får hjælp til besøg hos læge, hospital mm., er umådelig glade for den hjælp, der tilbydes.

Demens er en sygdom, som rammer bredt. Demensaflastning og vores demenscafé Pusterummet, er derfor også højt værdsat. Vi forsøgte at starte petanque for hjemmeboende demens med pårørende op, det gik i stå men vi prøver igen i 2022.

Samarbejdet med kommunen fortsætter ufortrødent i Frivillignetværket, hvor også kirkerne mfl. er med. Desuden samarbejdes med kommunens trivselsguide, som ofte kan pege på seniorer med behov, som vi i Ældre Sagen kan hjælpe til en bedre tredje alder.

Vi er også i tæt samarbejde med Seniorrådet og vi trækker på samme hammel til glæde og gavn for alle kommunens seniorer.

Vi har løbende deltaget i møder med i forbindelse med planlægning af det nye ældrecenter i Vesterled som desværre er udsat i endnu et år. Vi er stadig i programfasen og vi fornemmer heldigvis, at vi bliver hørt.

Ligeledes har vores Ældre-og Sundhedspolitiske udvalg holdt politikerne i ørerne gennem hele året.

Vi er fortsat med i Danmark spiser sammen – både i foråret og i efteråret. Som noget nyt har vi samarbejde med Brøndby Strand Kirke afholdt juleaften. Ja, I hørte rigtigt, det blev afholdt d. 24. december kl. 17:00-21:00 med alt som en juleaften byder; med hygge, stemning, mad, sang og gaver.

Bestyrelsen har i 2021 forsøgt at planlægge og afholde diverse møder med tovholdere mm. Det lykkedes faktisk. Og så fik vi fik heldigvis afholdt den altid dejlige frivilligfest i august. Det var en herlig og hyggelig aften.

Normalt afholder vi ti bestyrelsesmøder om året. Det blev desværre kun muligt at afvikle fem i 2021. Men heldigvis har vi en beredskabsplan for sådanne situationer, så hyppig mail- og telefonkorrespondance og ”juntastyre” blev endnu engang sat i værk.

Lokalafdelingens økonomi vil fremgå af dagsordenens pkt. 3, her skal blot nævnes, at foreningen – i lighed med andre foreninger i kommunen – nyder godt af kommunens økonomiske håndsrækning og kommunens ægte interesse for et sundt foreningsliv i Brøndby. Dog har vi måtte tilbagebetale tilskud, som vi ikke har brugt på grund af nedlukningen i 2021.

Til slut skal der, som altid, lyde en meget stor tak til vores trofaste medlemmer og vores helt igennem fantastiske frivillige. En særlig tak til vores ca. 40 tovholdere, som bestyrelsen er helt afhængige- og meget stolte af. Til sidst en stor tak fra mig til bestyrelsen for et godt og altid konstruktivt og hyggeligt samarbejde.

Bestyrelsen og de to yderst aktive suppleanter har i igennem 2021 stort set kunnet gennemføre de opgaver, der var planlagt. Til gengæld er der igen i 2021 brugt meget tid på information, forsøg på samlet overblik over situationen, og overvejelser over mulighederne for at holde lokalforeningen kørende og aktiv.

Dette var ordene, så hermed overlader jeg beretningen til årsmødets videre behandling.


Nytårsgave 2021

Ældre Sagen Brøndby har efter aftale med Brøndby Kommune fået stillet ’Stuehuset’ på Hermosagård i Brøndbyvester til rådighed til medlemmernes brug.

Huset indeholder fem møderum i varierende størrelse og et mindre velassorteret køkken med kaffe- og opvaskemaskine, samt toiletter.
Der er allerede brugere af huset nogle dage i ugen, men der er stadig mulighed for at der kan være aktivitet i huset, derfor denne information.

Bestyrelsen har valgt en ’vicevært’ for Stuehuset, og alle er velkomne til at kontakte fungerende vicevært Torben Nielsenfølgende mail    
Huset kan udover en fast aktivitet også bruges som et mødested til såvel afholdelse af møde, som til en social sammenkomst af frivillige fra en aktivitet, der normalt foregår udenfor huset.

Lige nu er huset, som alle andre steder underlagt den kommunale Corona restriktion, hvorfor vi vil vente med generelt at åbne for brugen af huset til efter den 15. januar 2021, hvis det til den tid igen er tilladt at bruge huset. 

Adressen på Hermosagård er Bygaden 82 i Brøndbyvester og busstop er ved ’Brøndbyhallen’.

Vi håber mange har lyst til at benytte denne mulighed for at kunne samles i et hyggeligt socialt miljø, kontakt blot ’viceværten’, for at aftale et tidspunkt for din gruppes brug af huset.

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer et GODT NYTÅR 2021.


Vi mangler både frivillige og tovholdere

Vi har haft god tilstrømning til de fleste af vores arrangementer, også ganske dejligt. Men, vi mangler frivillige på flere af vores aktiviteter og vi mangler tovholdere et par steder.

Er det ikke klynk? Tjo, men det er blot en konstatering af, at vi meget gerne vil række ud til de, der trænger og behøver det allermest.


Meld dig og gør en forskel

Overvej om der mon ikke er et lille hjørne, hvor lige netop DU vil kunne gøre en forskel? Hvad med at blive besøgsven, ledsager eller våger? Og er det mon ikke i 2019, at du måske bør overveje at kigge ind i Kostalden for at høre en af museumsinspektørerne fra Forstadsmuseet?

Vi har SÅ meget på paletten her i Brøndby. Det er lavet for DIN skyld og det venter kun på DIN hjælp. Brug det nu, meld dig!

Bestyrelsen er til for medlemmerne, og vi er ikke bange for at prøve noget nyt, så frem med jeres forslag.


How!

Har du/I husket at tilmelde dig lokalafdelingens Nyhedsbrev?

Nyhedsbrevet kommer, når vi har interessant nyt, tilbud og vigtig information til mere end vore 4.950 medlemmer. Man tilmelder sig på forsiden af vores hjemmeside, eller på foreningens ditto. Hvis det driller, så send formanden en mail, så sørger han for, at man bliver tilmeldt.

Sidst opdateret 20.03.2024

  • Bente Lund Hansen

    • Formand / Socialhumanitær koordinator / Ældrepolitiske gruppe

    Mobil
    24419453