Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Lokalafdelings vedtægter

Vedtægter for lokalafdelinger og Ko udvalg

§ 8 Lokalafdelinger

8.1 Ældre Sagens lokalafdelinger er Ældre Sagens lokale repræsentation og varetager i hele lokalområdet de opgaver, der er nævnt i formålsparagraffen, jf.§ 2.

8.2 Lokalbestyrelsens opgave er at fremme Ældre Sagens formål, bl.a. ved: • at arrangere medlemsaktiviteter og -arrangementer • at forestå en social-humanitær indsats • at tale ældres sag overfor kommunen og andre myndigheder gennem en ældre- og sundhedspolitisk indsats • at forestå pressekontakt og kommunikation • at fremme frivilliges trivsel. Jf. dog § 8.4.

8.3 Hver enkelt lokalafdeling tilstræbes holdt indenfor en efter lokale forhold naturlig geografisk opdeling. Alle lokalafdelinger skal ligge indenfor en kommunes geografiske område. Hver lokalafdeling ledes af en medlemsvalgt lokalbestyrelse.

8.4 I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end én lokalafdeling, nedsættes et koordinationsudvalg, hvor lokalafdelingerne i kommunen samarbejder om den ældre- og sundhedspolitiske indsats overfor kommunen, andre myndigheder og samarbejdsparter. Udvalget kan tildeles andre opgaver. Jf. § 11

8.5 Beslutning om oprettelse af, ændring i eller ophævelse af en lokalafdeling træffes af landsbestyrelsen efter indstilling fra de berørte lokalbestyrelser.

8.6 Lokalafdelingerne benævnes som Ældre Sagen, lokalafdeling (lokalområde). I kommuner, hvor Ældre Sagen kun har én lokalafdeling, er benævnelsen Ældre Sagen i (kommunenavn). For lokalafdelinger på en ø er benævnelsen på. 84 ÆLDRE SAGENS HÅNDBOG FOR BESTYRELSER OG FRIVILLIGLEDERE 2020

Vedtægt § 9 Lokalafdelingernes årsmøder

9.1 På årsmødet vælges en lokalbestyrelse.

9.2 Lokalbestyrelsen består af et ulige antal på mindst fem medlemmer afhængig af lokalbestyrelsens afgørelse. Valgbare og stemmeberettigede er Ældre Sagens medlemmer med bopæl i kommunen. Valget, der sker på årsmødet, jf. § 9.5, gælder for to år ad gangen. Afgivelse af stemme kræver personligt fremmøde, der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

9.3 Et medlem, der ophører med at være medlem af Ældre Sagen, eller som ikke opfylder bopælskravet, kan ikke være medlem af lokalbestyrelsen. Landsbestyrelsen kan, efter indstilling fra de involverede lokalafdelinger, give dispensation for bopælskravet.

9.4 Hvert år vælges et antal suppleanter med virkning for et år. Antallet besluttes af den enkelte lokalbestyrelse ud fra deres behov. Suppleanterne nummereres efter stemmetal eller som aftalt mellem suppleanterne på årsmødet. Ved et lokalbestyrelsesmedlems afgang eller vedvarende forfald i en valgperiode, indtræder suppleanterne i rækkefølge efter stemmetal eller som aftalt som medlem af lokalbestyrelsen indtil næste årsmøde.

9.5 Ældre Sagens medlemmer inden for den enkelte kommunes område indkaldes til årsmøde, der skal afholdes i marts måned. Indkaldelsen sker, efter aftale med lokalbestyrelserne, ved sekretariatets foranstaltning.

9.6 Efter forslag fra medlemmerne i lokalafdelingen kan der vedtages udtalelser til brug for lokalbestyrelsesarbejdet jf. § 9.8.5.

9.7 Ved flere lokalafdelinger inden for samme kommune, er det op til lokalbestyrelserne at sikre medlemmernes mulighed for indflydelse. Dog kan et medlem kun deltage med stemmeret i én lokalafdelings årsmøde.

9.8 Sekretariatet udsender indkaldelse med angivelse af tid, sted og dagsorden til medlemmerne senest tre uger før mødet. Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalbestyrelsens/koord inationsudvalgets virksomhed, til godkendelse

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet

6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år

7. Valg af suppleanter for et år

8. Eventuelt.

9.9 Ved første valg til en ny lokalbestyrelse finder bestemmelserne i §§ 9.2 og 9.8 anvendelse med fornødne tilpasninger omkring valgperioder, således at et antal medlemmer, der udgør lige under halvdelen af bestyrelsen ved første valg til en ny lokalbestyrelse, allerede afgår efter 1 år. 9.10 Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes: • hvis en lokalbestyrelse har vedtaget at træde tilbage • hvis en lokalbestyrelse har fået færre end tre medlemmer og opbrugt sine suppleanter • hvis en lokalbestyrelse i øvrigt er ophørt med at fungere. Indkaldelse sker ved landsbestyrelsens foranstaltning. Ved mødet afholdes valg af ny lokalbestyrelse og af suppleanter, idet samtlige mandater anses for at være bortfaldet. I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 9.2 og 9.8 anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§10 Lokalbestyrelsernes konstituering

10.1 Den nyvalgte lokalbestyrelse indkaldes til konstituerende møde ved den hidtidige lokalbestyrelses foranstaltning inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal omfatte: • Valg af mødeleder • Konstatering af lokalbestyrelsens sammensætning ÆLDRE SAGENS HÅNDBOG FOR BESTYRELSER OG FRIVILLIGLEDERE 2020 85 Vedtægt • Orientering om lokalbestyrelsens virksomhed, regnskab og fremtidige virke • Eventuelle forslag • Valg af formand • Valg af næstformand (-formænd). Der vælges én næstformand. Derudover kan den enkelte lokalbestyrelse beslutte at vælge et antal næstformænd ud fra deres behov. • Valg af kasserer • Valg af sekretær • Valg af kontaktpersoner for nedsatte udvalg • Evt. valg af repræsentant(er) til koordinationsudvalget samt suppleanter • Valg af lokalbestyrelsens suppleant til delegeretforsamlingen • Eventuelt.

10.2 Kasserer, sekretær og kontaktpersoner kan udpeges blandt Ældre Sagens øvrige medlemmer i lokalområdet og deltager da, uden stemmeret, i lokalbestyrelsens møder

10.3 Samtlige valg, også eventuelle suppleringsvalg, har virkning frem til det konstituerende møde det følgende år. Valgene meddeles straks til Ældre Sagens sekretariat.

10.4 Hvis en kasserer i en lokalbestyrelse vælges til Ældre Sagens landsbestyrelse, skal lokalbestyrelsen senest på førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig med ny kasserer. Formand eller næstformand kan ikke varetage hvervet som kasserer. Kasserer-, formands- og næstformandspost må ikke varetages af personer, der er nært beslægtede fx ved ægteskab, samboende eller på anden vis, således at der er tale om et økonomisk interessefællesskab.

10.5 Hvor forholdene taler for det, kan lokalbestyrelsen nedsætte udvalg, der på lokalbestyrelsens vegne, og under ansvar for denne, varetager bestemte opgaver til formå- lets fremme i lokalafdelingen.

10.6 Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§11 Koordinationsudvalg

11.1 Koordinationsudvalget er Ældre Sagens lokalpolitiske repræsentation og skal varetage: • den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats, herunder pressekontakt • kontakten til de lokale myndigheder Lokalbestyrelserne kan tildele udvalget andre fællesopgaver inden for foreningens formål.

11.2 Koordinationsudvalget består af mindst to repræsentanter fra hver lokalafdeling, hvoraf den ene repræsentant skal være medlem af lokalbestyrelsen. De udpegede repræsentanter for lokalbestyrelserne mødes umiddelbart efter de lokale årsmøder. Udvalget konstituerer sig og beslutter udvalgets opgaver, jf. §

11.1. Formanden skal dog være lokalbestyrelsesmedlem fra en af udvalgets lokalafdelinger. Valgene har virkning for et år og meddeles til Ældre Sagens sekretariat.

11.3 Udvalgets formand er ordførende for Ældre Sagen i kommunen og repræsenterer Ældre Sagen i lokalpolitiske forhold, jf. § 11.1.

11.4 Koordinationsudvalget benævnes som Ældre Sagen i (kommunenavn).

11.5 Hver lokalbestyrelse har én stemme i koordinationsudvalget. Ved stemmelighed træffes afgørelse af landsbestyrelsen.

11.6 Koordinationsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, der på udvalgets vegne og under ansvar for dette, varetager konkrete opgaver. Arbejdsgruppens medlemmer behøver ikke at være medlem af en lokalbestyrelse, men skal være medlem af Ældre Sagen. Ved nedsættelse af arbejdsgrupper angives kommissorium og tidsbegrænsning for gruppens aktiviteter.

11.7 Koordinationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

11.8 Koordinationsudvalget indsender to gange årligt fordelingsnøgle over, hvorledes lo- 86 ÆLDRE SAGENS HÅNDBOG FOR BESTYRELSER OG FRIVILLIGLEDERE 2020 Vedtægt kalafdelingernes kontingentandel skal fordeles i overensstemmelse med de af landsbestyrelsen fastsatte retningslinjer, jf. § 14. Ved uenighed forelægges spørgsmålet for landsbestyrelsen.

Sidst opdateret 17.08.2022