Bestyrelsens Beretning ved Årsmødet 19. august 2021

Vi har afholdt vores forsinkede årsmøde den 19. august i Salten Borgerhus hvor vi valgte gamle som nye bestyrelsesmedlemmer.
De valgte til bestyrelsen blev:
Barthe Risom Holst.
Aase Tange Mark.
Jens Martin Jensen.
Jens Mark.
De valgte som suppleanter til bestyrelsen blev:
Leif Thøgersen.
Karen Bolvig.
Lissy Vang.
Karen Bech Petersen.

                        Årsmøde Salten Borgerhus d. 19. august 2021.
                               Ældre Sagen Lokalbestyrelsen i Them
                                             Bestyrelsens Beretning.

Der har været afholdt 7 lokalbestyrelses møder i 2020, dette grundet nedlukningen af alt, pga. Corona.
Samt 4 lokalbestyrelsesmøder i 2021.

På Landsplan har Ældre Sagen nu over godt 900.000 medlemmer
og mere end 20.000 frivillige personer.

Ældre Sagen i hele Silkeborg Kommune, tæller pr. januar 2021,
15.562 medlemmer.
I Them lokalafdeling er vi 1291 medlemmer.
Der er stor tilgang af nye medlemmer årligt, men desværre også et stort frafald, så vi ligger så godt som på et meget stabilt medlemstal.
I Them er vi ca. 50 frivillige.


Ældre Sagens overordnede fokus er:

At den enkelte har ” Et godt liv – hele livet, med en aktiv og meningsfuld hverdag – uanset alder”,
og at ÆS bliver opfattet som en folkelig bevægelse, der har nærvær, indsigt og handlekraft.

Dette udmøntes blandt andet gennem handlen i de fire lokalbestyrelser i Silkeborg Kommune, hvor målet også i år har været bekæmpe ensomhed.
Som et led i ”Flere ind i fællesskabet”, har vi her i ÆS Them udarbejdet vort netværkskort, et kort over de relationer og samarbejdspartnere vi har. Dette har alle andre i Fællesskabet ligeledes gjort.

De fire lokalbestyrelser er Ældre Sagen i Silkeborg, Them, Gjern og Kjellerup, som samarbejder i Koordinationsudvalget, KOU.
KOU består af de 4 formænd, og en formand for KOU, næstformænd kan også deltage i møderne.
I KOU afholdes møder 4-6 gange årligt. I indeværende år er det kun blevet til to møder i 2020 og et i 2021.
Desværre er den nuværende formand for KOU trådt tilbage på grund af sygdom og der har samtidig væres formandsskift både i Gjern og Kjellerup.

Vi har et godt samarbejde med Seniorrådet.
Jens Martin Jensen fra Them ÆS-bestyrelsen, er suppleant i Seniorrådet.

Generelt er vi en meget aktiv bestyrelse i Them:

Dette har så i år været mest skrivebordsarbejde, ved mailen m.m. at vi har været aktive, dette for at holde styr på alle de forskellige meldinger om forholdsregler ved Corona nedlukningerne, så bestyrelsens medlemmer og frivillige har kunnet navigere.

Et enkelt Dialogmøde med Landsledelsen blev det til i september 2020

Enkelte Distrikts møder i Ældre Sagens Distrikt 3 i Århus blev det også til hvor en ny ledelse blev valgt på Årsmødet.

Årets Delegeret møde i Nyborg, Ældre Sagens årlige generalforsamling, den 24.-25. november blev først kortet ned til et dagsmøde, senere aflyst Nu er det sat til den 17. august 2021.

Vi er en demensvenlig lokalbestyrelse hvor Barthe Risom Holst er udpeget til at være Demensansvarlig i Lokalbestyrelsen i Them ÆS.
Der har været udbudt kurser vedr. som Barthe har deltaget i.
Kurset i at tackle hverdagen som pårørende, har været udbudt, her er enkelte kurser aflyst.
Men det første kursus i år starter igen 24. august.

Frivilligt socialt arbejde er ikke gratis.

Kontingentandelen som automatisk tildeles Lokalbestyrelsen fra Ældre Sagen centralt…. Er ca. kr. 48.000 årligt….
og 140 kr. pr frivillig, kr. 7.000
i indeværende år fik vi yderlige 50 kr. pr frivillig til en julegave kr. 2.500


Der blev søgt om § 18 midler,
og i 2020 blev der bevilget kr. 7.500
I år har ingen af ÆS-bestyrelserne i Silkeborg kommune fået del i §18 midlerne, det er ikke tydeligt hvorfor?

Ligeledes blev der søgt om penge i Ældre Sagens ”Danmark spiser sammen” pulje, der blev bevilget kr. 10.000 til uge 17-arrangementer og kr. 5.000, til Brunch arrangementet når 2 bliver til 1, i november måned
Desværre måtte vi aflyse alle arrangementerne pga. Corona.
Pengene er derfor ikke udløst.

Der blev søgt og bevilget kr.: 7.609,16 kr. i Isobro puljen,
de er investeret i et højtaleranlæg.

Der blev søgt Sommerpakke beløb på 7.500 kr.
De var øremærket til at give en gratis oplevelse til ældre borgere over 65 år. Vi besluttede at bruge midler fra egen kasse og sende 40 personer gratis på Juletur til Humlemagasinet på Fyn den 26. november med Ans Busser.
Den tur måtte også aflyses, så pengene blev ikke udløst.

Vi har igen i indeværende periode fået doneret 15.000 kr. fra ikke navngivne donorer… det varmer!!

Lokale forbrug:

Vi holder vore arrangementer i Bjørnekilde Underværket i Vrads, på Jens Bæks Gård i Bryrup, på Toftebjerg Bibliotek og Medborgerhus hvor lokalerne er gratis og i Salten Borgerhus hvor vi betaler husleje.
Her har der alle steder været en stor forståelse for, at vi har booket og så igen måttet aflyse….

På Jens Bæk Gård i Bryrup mødes deltagerne i Hygge Cafeen,
hver den første mandag i måneden.
Cafeen er åben for alle, og ledes af Barthe Risom Holst og Aase Tange Mark.
Det er lykkes at afholde en enkelt Hyggecafe i 2020 oven i købet hyggecafeens 10 års fødselsdag.
Men reduceringen til 10 -5 deltagere, sprit, mundbind og handsker, gjorde det umuligt at fortsætte.
Men her i 2021 ser det ud til at vi kan fortsætte, og har allerede afholdt en eftermiddag den 2. august med underholdning.

Bjørnekilde Underværket i Vrads, har der været forsøgsvis åbnet op af nogle gange, sidst hvor deltagerantallet blev minimeret til 10. Arrangementet så blev afholdt hver onsdag med skiftevis den ene- og den gruppe.
Her i 2021 kører det som normalt igen hver anden uge og der har været stor tilslutning.

På Toftebjerg Bibliotek og Medborgerhus
har vi afholdt vi Bestyrelsesmøder med god afstand i Multirummet, Pirat Whist er afholdt ligeledes i flere lokaler med afstand,

Nålefesten for frivillige
og deres besøgsmodtager blev afholdt, 10 frivillige stod til at modtage 5, 10 og en enkelt en 20 år nål.

Julemiddagen for frivillige
måtte udskydes og det er stadigvæk på ubestemt tid, vi har til gengæld i år, så kørt ud med julegaver til den enkelte frivillige. En stor paraply med ÆS-logo, en kuglepen med vort logo, en håndsprit, en flaske vin alt samlet i en mulepose med print, Ældre Sagen i Them, samt en Mayland kalender doneret af Bygma.

I det hele taget lægger vi vægt på at gøre en indsats for at takke vore frivillige, det, uanset Corona situationen, vi sætter meget stor pris på det arbejde I lægger i ÆS.

Vi tilbyder stadigvæk ÆS kurser så den garvede eller den nye frivillige bliver klædt godt på til frivilligrollen, enkelte kurser er afholdt trods Corona.

Udflugterne i bus arrangeret af Mogens Steen Hansen bød på:

En dagstur til Mors
måtte aflyses i 2020. Den er nu afholdt den 10. august med 40 deltagere.

En løvfaldstur i september
til Klostermølle i egne biler måtte aflyses i 2020.

Juleturen til Humlemagasinet 26. november 2020,
måtte også aflyses.

Fester har det også været småt med i år.

Det årlige Dilettant stykke, med Salten dilettanterne
nåede vi at deltage i, inden landet lukkede ned den 12. marts.
Det var så sidste gang at det sker i Salten, da det ikke er muligt af finde dilettanter som vil tage over.

Høstfesten
i september blev aflyst på grund af afstandskravet.

Kjørmensgilde 2. februar 2021
måtte ligeledes aflyses.

Til vore arrangementer
har vi i meget god tid booket både kokke til madlavning og musik.
Der har været en fantastisk forståelse for, at vi har måttet aflyse.
Tak til dem alle.

Vore faste aktiviteter som:

Besøgsvennetjenesten
under Aase Tange Mark fungerer rigtig godt med over 32. besøgsvenner og tilfredse besøgsmodtagere.
Vi kan dog altid bruge flere frivillige til at indgå i besøgsvennetjenesten, heldigvis får vi meget ofte henvendelse centralt fra, om frivillige som gerne vil bistå her i området!
Til jul valgte vi at køre ud med en juledekoration til vore besøgsmodtagere. De har holdt pænt til, at besøgsvennerne har måttet tænke kreativt for at klare kontakten.

Demensvenlig lokalbestyrelse
under Barthe Risom Holst, som ved henvendelse svarer på de spørgsmål som rejser sig, når man er pårørende til en som har hjælp og støtte behov.
Her har der kunnet opretholdes samtaler med ramte familier.

”Vågetjenesten M/K” og ”Gå-med-Ven”
fungerer ligeledes under Karen Bolvig ledelse, efterspørgslen har så ikke været stor i indeværende periode 2020.
Men her i 2021 er der igen aktivitet.

I Vågetjenesten
er der frivillige, som er parate til at hjælpe og tilbyde støtte og aflastning til alvorligt syge og døende og deres pårørende med brug af værnemidler efter forskrifterne.
Vågetjenesten er gratis.

En ”Gå med ven”, tilbyder ledsagelse, når en enlig skal på sygehuset eller til lægen.

Bisiddertjeneste og seniorvejledning er blevet
varetaget af Bente Noesgaard. Hun er nu gået af på grund af sygdom, Så vi leder efter en afløser.

Dette er et tilbud om at blive støttet med vejledning, i sine rettigheder som borger.
Dette er foregået ved telefonisk kontakt i perioden.

Lektiecafeen
Lisbeth Hessellund og hendes hjælpere på Frisholm Skole, afholder lektiecafe hver onsdag eftermiddag.

Pirat whist
Spilles på Medborgerhuset i Them under ledelse af Leif Gamborg. Her har man i perioden haft mulighed for at lave små grupper i hvert sit rum.

Bevægelse stående og siddende i Vrads, Bjørnekilde Underværket
ved Ruth Petersen onsdage i lige uger.
Har været sat i stå, men er igen i gang.

Vore 2. frivillige Handy-mænd,
Jens Martin Jensen i Them og Torben Nielsen i Bryrup, påtager sig at hjælpe ældre med småting ”i nødens Stund”.
Jens Martin ønsker dog at drosle ned, så vi leder efter en afløser.

Synlighed og PR.

Som noget nyt her 2020
sender vi et frankeret velkomstbrev til nye medlemmer af ÆS i Them.
Vi håber at vi med dette tiltag får givet udtryk for, at vi er glade for at de støtter den gode sag her i Them. Dette har vi også gjort i 2021.
Vi har fået mange nye medlemmer, par og enlige, som vi har sendt personligt velkomst brev til.

Vort digitale månedlige Nyhedsbrev har været livlinen til de medlemmer som er koblet på brevet, i denne periode.
Nyhedsbrevet har også stået stille for en stund, da der ikke har været noget at orientere om. Men det går i gang igen her efter årsmødet.

Vi bestræber os ligeledes på at være synlige i dagspressen.
Vi har brugt at annoncere for at informere, men også for at støtte Den Lokale Avis, som læses af medlemmer som ikke er på nettet og derfor vigtigt at bevare.

Tak til Aase Tange Mark for indsatsen med at gøre ÆS i Them synlig i dagspressen lokalt med små indlæg, når det er lykkes os at mødes med medlemmer.

Vort Årsprogram har vi måttet droppe i indeværende periode. Vi kunne have udarbejdet det, men da det lå i kortene, at vi måtte aflyse alt, valgte vi at udsætte til næste år.
Heldigvis har vi haft Det Sker og vores hjemmeside, hvor vi har annonceret.

Afslutningsvis:

Stor tak til alle som har deltaget i arrangementer vi på trods fik afviklet.
Det giver bestyrelsen lyst og energi til at blive ved med at lægge kræfter i både aktuelle og nye aktiviteter som forhåbentlig bliver mulige i 2021-2022

Stor tak til alle vore frivillige, for det store arbejde I hver især har udført i året som er gået.

En særlig tak til Lokalbestyrelsen
for det gode samarbejde vi har haft i bestyrelsen her i 2020-2021
I har holdt ud selvom vi ikke har haft mulighed for at ses ret ofte.

August 2021
Det var beretningen på vegne af den samlede lokalbestyrelse Ældre Sagen i Them.
Margrethe Schaarup / Barthe Risom Holst                                                                                                                                                                                       

Sidst opdateret 03.09.2021