Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmødet 2022

Årsmødet afholdes onsdag, den 9. marts kl. 14.00

Arkiv fotonull

    

Årsmøde i Ældre Sagen onsdag den 9. marts kl. 14.00, i selskabslokalerne Ved Pavillonen, Tvær Allé, Dørene åbnes kl. 13.30.

Tilmeldingen er slut.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi glæder os til at byde Alice Morsbøl fra Ringsted kommune velkommen.
Alice Morsbøl har ledelsesansvaret for centeret, der løfter kommunens opgaver i forhold til ældre, sundhed, voksenhandicap og socialpsykiatri.
Alice Morsbøll taler over emnet:”Strategiplan for værdig ældrepleje i Ringsted”.

Gratis adgang og kaffebord.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Ældresagens vedtægter §§ 8, 9, 10 omhandlende lokalafdelinger. 
 
§ 8. Lokalafdelinger 
  
8.1 Hver enkel lokalafdeling tilstræbes holdt  inden for en efter lokale forhold naturlig geografisk opdeling. Alle lokalafdelinger skal ligge inden for en kommunes geografiske område. Hver lokalafdeling ledes af en medlemsvalgt lokalbestyrelse. 
  
8.2 I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end en lokalafdeling, nedsættes et koordinationsudvalg jf. § 11.  
 
8.3 Lokalbestyrelsens arbejdsopgaver er, gennem medlemsaktiviteter, netværksarbejde (social-humanitært), ældre- og sundhedspolitiske initiativer over for kommunen, pressekontakter og på anden måde at virke til fremme af Ældre Sagens formål i lokalområdet, jf. dog § 11.1. 
  
8.4 Oprettelse af nye lokalafdelinger skal fortrinsvis ske i februar/marts.   

8.5 Beslutning om etablering af, ændring i eller ophævelse af en lokalafdeling træffes af landsbestyrelsen, med respekt for de retningslinjer, der måtte være fastsat af delegeretforsamlingen. 

8.6 Lokalafdelingerne benævnes som Ældre Sagen, lokalafdeling (lokalområde). I kommuner, hvor Ældre Sagen kun har én lokalafdeling, er benævnelsen Ældre Sagen i (kommunenavn). For lokalafdelinger på en ø er benævnelsen på.
 
§ 9. Lokalafdelingernes årsmøder 
  
9.1 På årsmødet vælges en lokalbestyrelse.   

9.2 Lokalbestyrelsen består af fem, syv eller ni medlemmer afhængig af lokalbestyrelsens afgørelse. Valgbare og stemmeberettigede er Ældre Sagens medlemmer med bopæl i kommunen.  Valget, der sker på årsmødet, jf. § 9.5, gælder for to år ad gangen.  Afgivelse af stemme kræver personligt fremmøde, der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. 
  
9.3 Et medlem, der ophører med at være medlem af Ældre Sagen, eller som ikke opfylder bopælskravet, kan ikke være medlem af lokalbestyrelsen.  Landsbestyrelsen kan give dispensation for bopælskravet.  
 
9.4 Hvert år vælges et antal suppleanter med virkning for et år. Antallet besluttes af den enkelte lokalbestyrelse ud fra deres behov. Ved et lokalbestyrelsesmedlems afgang eller vedvarende forfald i en valgperiode indtræder den suppleant, der har opnået flest stemmer eller som har vundet lodtrækningen, som medlem af lokalbestyrelsen indtil næste årsmøde.   
 
Ældresagens vedtægter §§ 8, 9, 10 omhandlende lokalafdelinger. 
  
9.5 Ældre Sagens medlemmer inden for den enkelte kommunes område indkaldes til årsmøde, der skal afholdes i marts måned.  Indkaldelsen sker, efter aftale med lokalbestyrelserne, ved sekretariatets foranstaltning. 
  
9.6 Efter forslag fra medlemmerne i lokalafdelingen kan der vedtages vejledende udtalelser til brug for lokalbestyrelsesarbejdet jf. § 9.8.5.   

9.7 Ved flere lokalafdelinger inden for samme kommune, er det op til lokalbestyrelserne at sikre medlemmernes mulighed for indflydelse.  
 
9.8 Sekretariatet udsender indkaldelse med angivelse af tid, sted og dagsorden til medlemmerne senest tre uger før mødet.  Dagsordenen skal omfatte: 
• Valg af dirigent. 
• Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse. 
• Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse. 
• Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke. 
• Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet. 
• Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år. 
• Valg af suppleanter for et år. 
• Eventuelt. 
  
9.9 Ved første valg til en ny lokalbestyrelse finder bestemmelserne i §§ 9.2 og 9.8 anvendelse med fornødne tillempninger omkring valgperioder, således at valgperioden er et år for halvdelen af lokalbestyrelsens medlemmer.   

9.10 Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes: 
• hvis en lokalbestyrelse har vedtaget at træde tilbage, 
• hvis en lokalbestyrelse har fået færre end tre medlemmer og opbrugt sine suppleanter, 
• hvis en lokalbestyrelse i øvrigt er ophørt med at fungere. Indkaldelse sker ved landsbestyrelsens foranstaltning. Ved mødet afholdes valg af ny lokalbestyrelse og af suppleanter, idet samtlige mandater anses for at være bortfaldet. I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 9.2 og 9.8 anvendelse med de fornødne tillempninger.  
 
 Ældresagens vedtægter §§ 8, 9, 10 omhandlende lokalafdelinger.
 
§10. Lokalbestyrelsernes konstituering
   
10.1 Den nyvalgte lokalbestyrelse indkaldes til konstituerende møde ved den hidtidige lokalbestyrelses foranstaltning inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal omfatte: 
• Valg af mødeleder. 
• Konstatering af lokalbestyrelsens sammensætning. 
• Orientering om lokalbestyrelsens virksomhed, regnskab og fremtidige virke. 
• Eventuelle forslag. 
• Valg af formand. 
• Valg af næstformand (-formænd). Der vælges én 1. næstformand. Derudover kan den enkelte lokalbestyrelse beslutte at vælge et antal næstformænd ud fra deres behov.   
• Valg af kasserer.   
• Valg af sekretær.   
• Valg af lokalkontaktpersoner for nedsatte lokaludvalg.   
• Evt. valg af repræsentant(er) til koordinationsudvalget samt suppleanter.   
• Valg af lokalbestyrelsens suppleant til delegeretforsamlingen.   
• Eventuelt.   

10.2 Kasserer, sekretær, evt. yderligere medlemmer til koordinationsudvalget og lokalkontaktpersoner kan udpeges blandt Ældre Sagens øvrige medlemmer i lokalområdet og deltager da uden stemmeret i lokalbestyrelsens møder. 
  
10.3 Samtlige valg, også eventuelle suppleringsvalg, har virkning frem til det konstituerende møde det følgende år. Valgene meddeles straks til Ældre Sagens sekretariat.   

10.4 Hvis en kasserer i en lokalbestyrelse vælges til Ældre Sagens landsbestyrelse, skal lokalbestyrelsen senest på førstkommende årsmøde konstituere sig med ny kasserer. Det er endvidere uforeneligt at hvervet både som kasserer og formand varetages af samme person. Hvervet som kasserer og formand må heller ikke varetages af personer, der er nært beslægtede fx ved ægteskab, samboende eller på anden vis, således at der er tale om et økonomisk interessefællesskab.  
 
10.5 Hvor forholdene taler for det, kan lokalbestyrelsen nedsætte lokaludvalg, der på lokalbestyrelsens vegne, og under ansvar for denne, varetager bestemte opgaver til formålets fremme i lokalafdelingen. 
  
10.6 Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.   

 

 

Sidst opdateret 05.11.2022