Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Herlev
Om lokalafdelingen

        Herlev Lokalafdeling


Referat fra Årsmødet fredag den 11. marts 2022 kl. 15.00 i Herlev Teaterbio

Formanden Hannah Kildahl bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde hvorefter Herlev Seniorkor sang et potpourri over wienersange. Der blev gjort opmærksom på Seniorkorets jubilæumskoncert d. 22. april.

Formanden sagde mindeord over Orla Andersen, æresmedlem af Ældre Sagen Herlev og bad om et øjebliks stilhed for at mindes ham. Derefter blev der budt velkommen til Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen, som gav sit syn på Herlev og Herlevs ældre.

Borgmesteren indledte med at konstatere, at Corona havde tage de to bedste år af vores liv. At nu troede vi, at det var slut, men så kom krigen med Ruslands invasion af Ukraine. Han bad om at vi hold fast i vores fællesskab. Flere ukrainske flygtninge vil komme til Herlev, og få brug for vores mange foreninger. Forvaltningen er i gang med at planlægge modtagelsen og ældre personer vil kommunen sende i Ældre Sagens retning. Foreløbig er planen, at vi samlet i kommunen vil skulle tage imod 100 flygtninge.

Han vendte tilbage til Corona situationen, hvor han påpegede, at rigtig mange har været påvirket. Ældre på plejehjem og hospitaler har ikke kunnet få besøg, et stort tab for rigtigt mange mennesker. Derfor skulle vi nu få gang i foreningslivet, og få alle gode kræfter tilbage til fællesskabet. Det er især vigtig nu, hvor antallet af ældre over 80 år stiger med 14% hen mod 2025. Ser vi længere frem mod 2030, vil andelen stige med 30%. Herlev kommune har derfor besluttet i samarbejde med Pension Danmark at bygge fremtidens plejecenter - Hammergården, som der har været mange artikler om i Herlev Bladet. Vores nuværende plejecentre er spredt rundt i kommunen, de er utidssvarende og lever ikke op til nutidens standard. Hammergården vil stå færdig i 2025 med indflytning først i 2026.

Fremover vil der være kamp om medarbejderne. Herlev kommune gør meget for at fastholde vores medarbejdere. Vi investerer i kompetenceudvikling og gode faglige arbejdsforhold. Vi udvikler på vores hjemmepleje og ønsker en anden tilgang til borgerne. I stedet for at fortælle borgen hvad han har ret til, vil vi spørge om: Hvad har du behov for. Vi søger dialog om hvordan vi får løst dagens opgaver. Vi har fokus på at styrke vores tilbud til demensramte.

Sidst afsluttede Borgmesteren med at det glædede ham, at vi i Herlev kommune havde fået Koordineringsudvalget i gang, hvor Ældrerådet sammen med ældre-/pensionistforeningerne, heriblandt Ældre Sagen, skulle udvikle vores by til glæde og gavn for vores ældre. Han roste Ældre Sagens palette af tilbud, og det frivillige arbejde, som mange ildsjæle lægger for dagen. Ældre Sagens aktiviteter spreder glæde. Vi er i stort underskud på vores glædes- og le konti, lad os sammen i fællesskab få det ændret.

Derefter blev der stillet spørgsmål til Borgmesteren:

 1. Hvordan kommer jeg i betragtning til seniorbolig i Hammergården?
  1. Det er ikke fastlagt endnu, da det er Pension Danmark, der er bygherre. Men når vi når længere i processen vil der komme information om dette.
 2. Hvornår kommer der Flexbus i Herlev?
  1. Herlev er ikke medlem. Dette skyldes, at der en ulighed i forhold til betalingen for sygehuskommuner, som vi jo er. Kører man fra Herlev, så er det Herlev kommune, der skal betale turen ud af Herlev. Tænk på alle de transporter fra Herlev sygehus, som der dagligt foretages med Flextrafik. Vores økonomi vil ikke kunne bære dette. Vi arbejder på at få det ændret, men som det fungerer nu, kan vi desværre ikke tilbyde Flextrafik.
 3. 5C busser, synes at der er for mange busser der kører i halen af hinanden.
  1. Vores 5C buslinie er meget populær, det er nordeuropas mest brugte buslinie. Den er billig og meget populær. Det at de kører i halen på hinanden skyldes anlæg af letbanen. I øjeblikket er der meget trængsel på Ringvejen, som kan skyldes forsinkelser og at i derfor oplever at busserne kører i halen af hinanden.

Herefter gik vi til den udsendte dagsorden.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen foreslog Henning Broman, formand for Ældre Sagen i Ballerup.

  Henning Broman blev valgt. Han konkluderede at indkaldelsen til Årsmødet var efter forskrifterne og dermed lovlig indkaldt.

   

 2. Årsberetning for 2021 for Ældre Sagen Herlev Lokalbestyrelse v/Hannah Kildahl

  Hvad er Ældre Sagen egentlig for en størrelse? Ældre Sagen er en medlemsstyret almennyttig og socialhumanitær forening. Vi er uafhængige og neutrale i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende – og bygger på værdierne: Nærvær, Indsigt og Handlekraft.

  Ældre Sagens mission er ”Et godt liv hele livet” – og foreningens arbejde hviler på to ben:

  • Det ene ben er på landsplan med det ældrepolitiske arbejde i fht. politikernes lovgivning på ældreområdet og gennemførelse af beslutninger med betydning for ældre i samfundet generelt.

    

  • Det andet ben er lokalt, hvor Lokalbestyrelsens opgave er at fremme Ældre Sagens formål ved bl.a.
   • At arrangere medlemsaktiviteter og -arrangementer
   • At forestå en social-humanitær indsats
   • At tale ældres sag overfor kommunen og andre myndigheder gennem ældre- og sundhedspolitisk indsats
   • At fremme frivilliges trivsel
   • At forestå pressekontakt og kommunikation

    

   Det gør vi dels gennem de mange aktiviteter, som drives af frivillige, og som får Ældre Sagen til at leve tæt på medlemmerne – og dels ved at lokalbestyrelsen også arbejder med at følge op på vores lokale kommunalpolitikeres beslutninger og forvaltningens udførelse af love, regler m.v.

  Medlemstal

  På landsplan havde Ældre Sagen 915.000 medlemmer ved udgangen af 2021 – det svarer til at hver 6. borger i Danmark er medlem. Af alle danskere over 65 år er 60 % medlem af Ældre sagen.

   

  Men her i Herlev er det hele 70,4 % af alle Herlev-borgere over 65 år, som er medlemmer af Ældre Sagen. Dvs. at vi har 10 % flere ”voksne” medlemmer end der er på landsplan.

   

  Og kigger vi kun på tallene for Herlevitter over 70 år, er det 8 ud af 10 som er medlemmer af Ældre Sagen. Ved udgangen af 2021 havde vi 4.878 medlemmer og dags dato har r vi 4.907 medlemmer 😊.

   

  På landsplan er der 21.000 frivillige i Ældre Sagen og i Herlev har vi i øjeblikket 130 registreret som frivillige. Det er bl.a. som aktivitetsledere/-medhjælpere, besøgsvenner, brevduer, eller som deltagere i forskellige arbejdsgrupper. De frivillige er fundamentet for vores høje aktivitetsniveau.

  Derfor inviterer vi her i Herlev en gang om året alle vores frivillige med ledsager til en middag i Medborgerhuset - når det kan lade sig gøre og det kunne det heldigvis i november 2021. Frivilligmiddagen blev en hyggelig aften med glade deltagere og god mad. Det planlægger vi med at gennemføre igen i år.

   

  I flg. reglerne skal I høre om Lokalbestyrelsens virke i det forgangne år – og det fortæller vi også gerne om, men først lidt om bestyrelsen: Som bekendt blev Årsmødet i 2021 udskudt fra marts til september – så derfor blev den nye bestyrelse først konstitueret i starten af oktober i denne konstellation: 

  Jeg fortsatte som formand, Kirsten Glaring blev ny næstformand efter Frede Ravn, Finn Lyngvig fortsatte som kasserer, Lis Mønsted blev ny sekretær efter Gerda Olsen, og med de fire bestyrelsesmedlemmer Steffen Olsen, Kirsten Pedersen, Frimann Wroblewski og Jørgen Mulbjerg – og med tre suppleanter Hanne Koch, Birgit Graversen og Lis Mønsted.

  Der har ikke været ændringer i bestyrelsen siden konstitueringen.

   

  Det har været meget tankevækkende at se tilbage på 2021 for at kunne lave beretningen over lokalbestyrelsens virksomhed, som det hedder. Vi startede 2021 i den store nedlukning med stramme restriktioner og bittesmå ”sociale bobler” for at holde smitten nede. Det var mens vaccinerne ankom til landet og systematisk blev rullet ud med to stik til de sårbare forrest i køen og derefter tilbudt alle landets voksne – med de ældste først. Hold da fast, hvor oversigterne med hvornår de forskellige aldersgrupper kunne forvente at booke vaccination, blev tjekket. Der var længsel efter at kunne blotte skulderen til det første stik.

  Bestyrelsen sendte nyhedsbreve ud og lavede også en større annonce i Herlev Bladet i februar med en peptalk om, at vi alle skulle holde ud og bevare troen på, at det nok skulle blive godt igen og at vi ville genåbne vores aktiviteter, så snart det blev muligt. Tænk, det er kun et år siden (1. marts) at forsamlingsforbuddet blev hævet fra 5 personer til 25 udendørs! Men allerede tre dage efter var petanque-holdet i gang igen med det friske udendørsliv, for glæden var stor over at vi igen måtte mødes mere end fem personer. Få dage senere kom de andre udendørs aktiviteter som walk-and-talk, fodbold og krolf også i gang igen – og der blev hurtigt arrangeret længere gåture i Dyrehaven, rundt om Damhus Engen og -søen, i Nørreskoven og ved Lyngby sø. Naturen i selskab med andre var populært efter måneders isolation.

  21. april blev forsamlingsforbuddet hævet fra 25 til 50 personer og så måtte de +70 årige også dyrke indendørs idræt igen. Fra starten af maj blev der løbende givet små åbninger, så vi gradvist kunne begynde at komme mere ud af huset til fælles oplevelser og udendørs samvær med hinanden.  

   

  Glæden over vaccinationerne har været umådeligt stor – og interessen for at få de mange stærkt savnede forskellige aktiviteter tilbage på sporet har også været meget stor. Vi har sat aktiviteterne i gang, når myndighederne lempede på restriktionerne og det har kunne gøres forsvarligt i fht. afstand, håndsprit, mundbind m.v. for det skal nemlig være trygt at deltage i Ældre sagens aktiviteter.

   

  Endnu et pandemi-år gjorde vores mødeaktiviteter anderledes end det normale for vores lokalafdeling, men sådan må det være, når alt andet i DK også skulle gøres anderledes. Bestyrelsen hyggede sig med ganske meget telefonisk og skriftlig bestyrelsesbehandling gennem første kvartal, og vi nåede da også at holde 8 bestyrelsesmøder fra slutningen af april til årets udgang.

   

  Da livet i DK blevet normaliseret henover sommeren, oplevede vi i august-september-oktober en sand ketchupflaske-effekt af aktiviteter. Alle de aflyste aktiviteter, møder og forsamlinger med repræsentanter fra andre dele af Ældre Sagen, med landsbestyrelsen og direktør Bjarne Hastrup stod i kø for at blive afholdt. Der var Delegeretforsamling i august for året 2019 og igen i slutningen af november for året 2020. På Delegeretforsamlingen mødes formænd for alle Ældre Sagens 215 lokalafdelinger med landsledelsen og repræsentanter fra sekretariatet i Snorresgade for at godkende regnskab og budget for det kommende år og ikke mindst drøfte landsledelsens aktiviteter og strategi for Ældre Sagen.

   

  Der har også været to møder i Distrikt 10, som er stedet hvor vi udveksler erfaringer, udfordringer og ideer på tværs af Ældre Sagens lokalbestyrelser i hovedstadsregionen. Det er inspirerende at høre, hvordan andre lokalafdelinger arbejder med opgaverne.

   

  Et gammelt ordsprog siger ”En svale alene gør ingen sommer” - og det passer også for os i Ældre Sagen Herlev. For bestyrelsen arbejder jo ikke alene for, at vi kan tilbyde så mange aktiviteter til vores medlemmer (og indimellem også for de sidste 30 % over 65 år, der endnu ikke er vores medlemmer). Vi har en engageret og aktiv Arrangementsgruppe, som bestræber sig på at lave et bredt varieret tilbud til vore medlemmer. Arrangementsgruppens frivillige har forskellig baggrund og forskellige interesser, og netop derfor kan vi tilbyde en bred vifte af tilbud til vores medlemmer.

   

  Arrangementsgruppen i 2021 bestod af: Jette Kristensen, Kaj Dybdal, Eva Dybdal, Gerda Olsen, Birgit Graversen, Lis Mønsted og Hanne Koch.

   

  På et normalt år har vi 50 til små 100 enkeltstående arrangementer – de spænder over besøg på kultursteder, historiske steder, museer, virksomheder, foredrag, koncertarrangementer, oplevelsesture i Danmark, et højskoleophold og to-tre udenlandsrejser. Men også i 2021 blev mange af vores arrangementer ændret.

   

  Nogle af vores årligt tilbagevendende arrangementer udgik eller blev ændret for at få aktiviteterne tilpasset til de løbende ændringer i landets genåbning. Men så fik vi i stedet gennemført rigtigt mange nye gåture udover de traditionelle Sommergåture, Nytårsgåturen, Søndersø rundt, Forår i Dyrehaven, Brunst i Dyrehaven, Svampeturen og vinsmagningen i oktober – foruden et vinsmagningskursus i juni måned i Medborgerhuset, fordi mødesalen på Herlev Gl. Skole var testcenter til gavn for os alle.

   

  Arrangementsgruppen suppleres af Rejsegruppen, som i 2021 bestod af Finn Lyngvig, Birgit Graversen, Kirsten Kanstrup Sørensen og undertegnede. Sidst på året kom også Niels Brønholt med i gruppen med et særligt klimavenligt kulturrejseforslag, som dog først kan nydes i den kommende sommer.

  I 2021 besluttede Rejsegruppen at udskyde de annoncerede udlandsrejser til i år. Både fordi turhjælperne og vores ellers rejselystne medlemmer var lidt tilbageholdne med at rejse til udlandet sidste sommer og fordi genåbningen i de udvalgte lande foregik i forskelligt tempo.

  Men højskole-turen til Odder Højskole sidst i juni måned lykkedes det at gennemføre og vi fik sendt 72 forventningsfulde medlemmer af sted til Odder i en dobbeltdækkerbus fra Herlev Stationsplads.

   

  En stor del af vores frivillige lægger også en stor indsats med at stå for de faste aktiviteter - ca. 30 pr. uge. De foregår som hovedregel på hverdage i tidsrummet fra september til juni – hvis det er muligt for restriktioner, som kunne handle om  hvor mange vi måtte være eller en begrænsning i brug af kommunale lokaler.
  I de faste aktiviteter er der noget for både for krop og hjerne, for vi tilbyder badminton, billard, bowling, cykelture, motionscykling, fodbold, krolf, petanque, stolemotion, walk and talk, bridge, whist, engelsk, litteraturkredse, maledage, korsang, syng med, seniordans, squaredans, stavgang og formiddagsfilm. Der var meget på pause under myndighedernes restriktioner - og meget at glæde sig over, da det blev muligt at starte på enkelte aktiviteter igen – selvom det for nogle af aktiviteternes vedkommende har taget lang tid at komme op i omdrejninger igen. Tab ikke modet kære aktivitetsledere – resten af samfundet har også oplevet noget træghed i opstartsforløbet.   

   

  Hvor mødes vi så til vores aktiviteter? Det gør vi Foreningshuset i Hjortespring og andre kommunale lokaler, som vi har adgang til at bruge. Foreningshuset er forsat rammen om mange af vores aktiviteter og vi er meget glade for, at vi har det. Det er en stor hjælp i det daglige arbejde for aktivitetslederne, at der er et fast sted, hvor der også kan opbevares lidt materialer fra gang til gang. Vi er heldige at have rådighed over Foreningshuset til en stor del af de faste aktiviteter på ugens hverdage - f.eks. til bridge, engelsk, stole-gymnastik, squaredans og korprøver – det er blevet udnyttet i fuldt omfang fra starten af september.

  Herlev kommune stiller sine mange forskellige lokaler gratis til rådighed til alle foreningernes aktiviteter - når corona-restriktionerne altså ikke lige sætter en stopper for at bruge dem. Stor tak til kommunen for det – for sådan er det ikke i alle kommuner, har jeg erfaret.

   

  Vi var tilstede i Herlev Festuge med en bod og et telt i Bygaden, hvor vi fredag og lørdag serverede kaffe/te med kage til – med musikunderholdning til. Teltet var godt besøgt – vejret var med os og det var de mange glade besøgende til Festugen også. Det virkede som om, at muligheden for at kunne mødes til Herlev Festuges mange fine aktiviteter var noget, som Herlevitter i alle aldre havde trængt til.

   

  Måske husker nogen af jer, at det var en opfordring fra en af jer årsmødedeltagere på forrige årsmøde som førte til, at Ældre Sagen gik ind i at blive en af de pensionistforeninger, som står for sommer-søndagscafeen i Hjulmandens Hus. Det tog bestyrelsen på sig og vi har været glade for at gå med i arbejdet - for det er et meget fint mødested for Herlevs borgere og vi vil gerne understøtte muligheden for at bevare det som en lokal attraktion. Herlev Kommune ejer huset og står for driften af det med Bo Zabel som engageret ankermand - og fra vores side er Jørgen Mulbjerg blevet næstformand i husets bestyrelse. I løbet af sommersæsonen blev det til seks åbningsdage som Ældre Sagen stod for. Hjulmandens Hus-aktiviteterne har gjort truppen af frivillige rigtigt gode til storproduktion af lagkager, bolle smøring og servering af hele café-sortimentet med et smil, glimt i øjnene og af og til også lidt dansespjæt i benene. Vi har haft en fest sammen om det – og heldigvis var vejret med os - for så er det unægteligt sjovere at lave udendørs café.

  Vi stod også for Cafeen til juletræstændingen og den 1. søndag i advent – det var heldigvis som indendørs arrangementer med en mere julet menu for både børn og voksne. Vi har haft mere end 600 voksne gæster fordelt på vores seks åbningsdage fra 9. maj til 1. september plus de to adventsdage.

   

  Så skal I også have en status på vores IT aktiviteter

   

   

  I første halvdel af 2021 blev alle planlagte it-kurser aflyst, og den åbne mandags it-hjælp i Medborgerhuset var heller ikke muligt at gennemføre.
  Hjemmebesøg måtte ikke ske i de første 4 måneder, så telefonhjælp var eneste mulighed, men heldigvis lykkedes det alligevel at hjælpe rigtig mange.

  Fra maj var hjemmebesøg igen mulige, og i september og resten af året var der normal-åbent igen for hjælpen i Medborgerhuset og som hjemmebesøg.

  De egentlige kurser i efteråret blev aflyst på grund af for få tilmeldinger, men individuel hjælp var der stadig behov for. Især med overgangen fra NEM-ID til MIT-ID, som jo blev udrullet senere, end vi havde forventet. Det er nok derfor, at henvendelserne om det først rigtig tog til i starten af 2022.

  IT-gruppen kan se, at behovet for it-hjælp ændrer sig hele tiden. Der er tilsyneladende meget større efterspørgsel efter individuel hjælp end efter egentlige kurser. Men er der et eller andet, som I kunne tænke jer, IT-gruppen skulle tage fat i, så vil vi meget gerne høre fra jer.

  På de viste skemaer kan I se hvilke af aktiviteterne, det er lykkedes at gennemføre og i hvilket omfang - sammenlignet med 2020, der var det første år med nedlukninger og med ”normal-året” 2019. Trods den lange nedlukning sidste forår og en meget gradueret genåbning henover sommeren, har vi alligevel nået flotte 10.814 voksne deltagerdage. Hvis vi fordelte det antal over alle årets dage, svarer det til 30 deltagere pr. dag hver eneste dag hele året igennem 😊.

   

  IT-gruppen består af Kirsten Pedersen, Frimann Wroblewski, Per Odgaard, Birgit Hjælmsø, Irene Rosenwanger og Kaare Christiansen.

   

  Ældre- og Sundhedspolitikken i 2021

  Som jeg sagde i begyndelsen af denne beretning er Ældre Sagen ikke partipolitisk, men ældrepolitisk. Derfor prøver lokalbestyrelsen aktivt på at påvirke de beslutninger, som Herlev Kommune vedtager på det ældrepolitiske område. Det gør vi ved kommunikation direkte med borgmesteren, med formanden for Sundheds- og Voksenudvalget Gitte Bomholt og med Ældrerådet, som har den formelle høringsret i fht. kommunalbestyrelsens beslutninger på ældreområdet.

   

  I august havde jeg fornøjelsen af et møde med borgmesteren og Tine Larting, som er centerchef for Sundhed og Voksne, om at få styrket Koordineringsudvalget. Det er nemlig tænkt som et samarbejdsorgan for alle Herlevs ældre-/pensionistforeninger og Ældrerådet.

  Det er derfor glædeligt, at Koordineringsudvalget i oktober kom godt i gang igen med en beslutning om kvartalsvise møder, hvor også centerchef Tine Larting deltager i en del af mødet.

  De deltagende ældre- og pensionistforeninger har besluttet, at der på hvert møde skal drøftes et særligt tema f.eks. Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og personlig hjælp, Budgettet for ældreområdet skal drøftes på mødet både i maj og til september. Derudover får vi hver gang også en status på Hammergården, vores nye ældre-/sundhedshus og plejecenter som tidligere har heddet Persillehaven og Krogestykket 33. Det drøftes imellem os alle og med forvaltningen, der understøtter Koordineringsudvalget administrativt.

   

  Det forventes, at i 2025 vil der i Herlev være 14 % flere over 80 år end vi var i 2020. Derfor var det opløftende, at borgmesteren i juni måned lykkedes med at samle hele kommunalbestyrelsen om en politisk budgetaftale, som skal styrke ældreplejen i Herlev Kommune fra nu i år og frem til og med 2025. Det betyder, at når der gradvist bliver flere ældre i Herlev i de kommende år, så vil budgettet på ældreområdet også blive udvidet.

  Ældre Sagen har haft mulighed for at komme med ideer og indspil til planlægningen af Hammergården. Men frem til sundhedshuset og plejecentret skal stå færdigt i 2025 følger vi også op på, om Herlevs ældre borgere oplever forbedringer på ældreområdet i tiden frem til Hammergården står færdig.

   

  Til den årlige influenza-vaccination i oktober var der igen stor tilslutning. De tre dage vi arrangerer i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service.  953 Herlev borgere over 60 år valgte at lade sig influenza-vaccinere i vores regi sidste oktober. Det er glædeligt for Ældre Sagen får 10 kr. pr vaccination til vores lokale arbejde. Derfor opfordrer vi også til, at I benytter denne service, når det bliver aktuelt igen i år – formentligt i oktober.

   

  Det var jo valgår i 2021 så den 1. november holdt vi et Kommunalvalg-møde i Medborgerhuset i samarbejde med Danske Handicaporganisationer. Det var glædeligt, at alle opstillingsberettigede partier stillede med en repræsentant. De havde forlods fået et par spørgsmål, de skulle kunne svare på – foruden at svare på spørgsmål fra det spørgelystne publikum på ca. 120 personer. Ordstyrer var redaktør Mette Lyhne fra Herlev Bladet, der ugen efter også havde en lille artikel med billede fra mødet.

   

  Det social-humanitære arbejde – aktivitetsledere er Gerda Olsen og Egon Pedersen

  I 2021 havde vi 10 besøgsvenner. I normale tider besøger hver besøgsven ca. en gang ugentlig en person (besøgsvært), som har udtrykt ønske om det. Besøgsven og vært aftaler, hvad de gerne vil bruge tiden til sammen, snakke over en kop kaffe, gå en lille tur eller andet – men ikke praktisk arbejde.

  Under nedlukningerne har besøgsvenner og værter kunnet ringe sammen, men det kan være svært, hvis en af parterne hører mindre godt. Der kan den fysiske samtale understøtte opfattelsen af det sagte.

  Vi har indgået et samarbejde med Røde Kors og Lindehøj kirke, så hvis den ene mangler besøgsvenner, kan den anden måske hjælpe. Vi har også i et enkelt tilfælde kunnet hjælpe hinanden med besøgsvenner på tværs af lokalafdelingerne.

   

   

  Ældre Sagen oprettede i 2020 på landsplan Ældretelefonen, hvor man kunne få en telefonisk samtalepartner, når fysiske møder ikke kunne lade sig gøre. Det kører via Ældre Sagens landssekretariat i Snorresgade, hvor frivillige sørger for, at henvendelserne bliver match’et med hinanden. Det er vi her lokalt i Herlev ikke involveret i, men det er fortsat muligt at få en telefonven, hvis man ønsker det. Læs mere om det på Ældre Sagens hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig, hvis du ønsker at blive eller få en telefonven.

   

  Vi har fortsat en kontaktperson for demensområdet - Hanne Koch. Hanne kan man kan henvende sig til, hvis man ønsker rådgivning. Den demensansvarlige har ansvar for koordinationen mellem Ældre Sagen, kommunen og aktiviteter for demente og deres pårørende. Vi har droppet at lave flere cafearrangementer, hvor der også var forevisning af gamle film rettet mod demente og/eller pårørende. De tilbagemeldinger, der er kommet, er, at det er ikke rigtige form for tilbud til denne gruppe. Der efterspørges aflastning i hjemmet til den pårørende eller en gå-ven til den demente.

  Kommunen har fået en ny ansvarlig for Demensområdet og hende har Hanne Koch aftalt at mødes med senere på måneden. Vi har brug for et overblik over kommunens aktiviteter, for så vil vi se på hvilke andre aktiviteter vi skal tilbyde – eller om der er andre frivillige grupper i Herlev, som vi kunne samarbejde med eller henvise til.

   

  Vi har lokalt i ÆS Herlev en bisidderordning, hvis man har brug for en neutral tilhører til en lægesamtale, et møde med kommunen eller banken eller andet. Tøv ikke med at kontakte bisidderordningen – Kirsten Kanstrup Sørensen er kontaktpersonen og hun vælger den rette bisidder for at hver enkelt, der henvender sig, får god hjælp.

  Vi vil også gøre opmærksom på Ældre Sagens rådgivning. Det er muligt telefonisk at få rådgivning om alt fra pensionsspørgsmål eller gæld over demens til håndtering af dødsfald f.eks. i fht. Skifteretten. Rådgivningen er gratis, uvildig og anonym – og den er åben alle ugens hverdage. I rådgivningen sidder der jurister, økonomer, socialrådgivere og demensrådgivere.

   

  I 2021 deltog vi atter i Herlev Kommunes planlægning og gennemførelse af pensionistskovturen, som løb af stablen i slutningen af august til stor glæde for deltagerne. Det arbejde går vi også ind til med glæde igen i år – vi har nemlig lavet en undergruppe af Festudvalget til kun at håndtere skovturene.

  I august deltog vi igen i Kommunens årlige ”75 års inspirationsdag”, hvor der er mulighed for at tale med os om vores forskellige tilbud og aktiviteter.

   

  Den 4. oktober fik vi endelig gennemført et gratis koncertarrangementet i Medborgerhuset med violinisten og entertaineren Kim Sjøgren. Det skulle have været afholdt i november 2020 for det var kommet i stand som et resultat af regeringens sommer-ældrepakke fra 2020. Som så meget andet blev koncerten udskudt, da DK begyndte at lukke ned op mod den første jul i pandemien.

  Så Kim Sjøgren havde været længe ventet og der var stuvende fuldt i Medborgerhuset til den gennemmusikalske og underholdende eftermiddag. Vi havde 140 tilmeldte, men desværre var der enkelte tilmeldte, som ikke dukkede op – og det var ret kedeligt, for vi havde en lang venteliste af interesserede. Så selvom et arrangement er gratis – så meld afbud, hvis du bliver forhindret – og gør det gerne i god tid, så andre kan få glæde af at deltage.

   

  Lørdag d. 20. november inviterede vi Herlev-borgere over 65 år til fællesspisning i Foreningshuset under overskriften ”Måske alene, men lad os spise sammen”. Det indgik som en del af ”Danmark spiser sammen”-ugen, der støttes af ”Folkebevægelsen mod ensomhed”. Det var en succes og vi serverede smørrebrød og kaffe for 53 – og det var glædeligt, at vi så en del mennesker, som vi ikke tidligere har mødt til vores arrangementer.

   

  I efteråret 2021 blev Ældre Sagen ”bestøvet” af midler fra regeringen for at vi skulle skabe oplevelser for sårbare ældre og ældre, som har følt sig særligt isoleret under nedlukningen og som trods genåbningen savner fællesoplevelser sammen med andre mennesker.

  Pengene skal komme så mange mennesker som muligt til gode – både medlemmer og ikke-medlemmer – og så de skal også sætte lidt gang i oplevelsesindustrien. Altså sådan en slags “Two for the price of one”. Pengene skal bruges inden 1. juli i år – og vi i Ældre Sagen Herlev Lokalafdeling vil kunne råde over 102.000 kr.

  Vi havde planlagt, at pengene skulle have været brugt i december 2021 og midt i januar 2022 ved at lave fællesspisning og underholdning for brugerne af Aktivitetscentret i Sennepshaven, Birkely og Lærken, hvor særligt sårbare borgere henvises til – og i januar til et åbent arrangement i Medborgerhuset, hvor 160 ældre Herlevborgere kunne få en god frokostmiddag og derefter underholdning af Keld og Hilda Heick. Men alt blev sat på hold, da Omikron-varianten fik myndighederne til at genindføre restriktioner.

   

  Kort om vores økonomi – for regnskabet gennemgår vores kasserer lige om lidt

  Vi kom ud af 2021 med et overskud på 61.695 kr. efter samlede indtægter på 525.149 kr. og efter fradrag af samlede udgifter på 463.454 kr. Resultatet er 20.491 kr. større end 2020.

   

   

  Hvordan informerer vi jer medlemmer og omverdenen?

  To gange om året (i juni og december) udgiver vi lokalafdelingens blad, hvor alle aktiviteter og arrangementer beskrives. Det er et flot blad og mange af vores medlemmer er engageret i bladet: Arrangementsgruppen, Rejsegruppen, skribenterne, bestyrelsen, annoncetegnerne, brevduerne og ikke mindst vores layouter og redaktør Mogens Petersen. Tak til jer alle – og også tak til vores annoncører for det gode samarbejde. Støt vores annoncører for de støtter os - annonceindtægten bidrager væsentligt til lokalafdelingens økonomi og brevduerne sikrer, at bladet når ned i det enkelte medlems postkasse.

   

  Så udsender vi lokale Nyhedsbreve via mail

  I 2021 blev det til 15 nyhedsbreve. I nyhedsbrevene har vi mulighed for at give besked om eventuelle ændringer i det udsendte program og besked om nye tilbud og arrangementer. Heldigvis er mere end 1.100 tilmeldt dette og når vi ved, at en del af de tilmeldte deler mailadresse med deres partner, kan vi glæde os over, at vi nok når ud til omkring en tredjedel af vores medlemmer med disse nyhedsbreve. Men vi vil meget gerne have endnu flere til at tilmelde sig, for det er helt uvurderligt at kunne give hurtigt besked om ændringer eller om nye tilbud – for dem får vi jo løbende en del af. Så vi anbefaler stærkt, at du tilmelder dig, hvis du ikke allerede er det. Tilmelding sker via vores hjemmeside. Hvis du vil have hjælp til det så kontakt vores IT-gruppe i åbningstiden.

   

   

  Vi har gennem året også brugt annoncer i Herlev Bladet for at komme ud med særlige budskaber, som ikke kunne rummes i den lille spalte med info fra seniorgrupper/-foreninger (Hold ud – Kom og vær med – Årsmødet – KV21 valgmødet – Fællesspisning DK spiser sammen). Vi har også haft god kontakt med journalisterne på bladet for at prøve at få artikler skrevet om vores stofområde – og vi har kommentere på politiske beslutninger. Vi har en god kontakt til redaktør Mette Lyhne, som bl.a. styrede det fælles valgmøde. Selvom prisen for annoncerne ikke er billig, har vi valgt at bruge Herlev Bladet, fordi det når ud til alle husstande i byen – hver uge.   

   

  I 2021 var meget anderledes – og derfor har vi også valgt at gøre det anderledes med hædringen af årets frivillig – vi har nemlig valgt at hædre to personer

  Per Odgaard har været It-hjælper i 6 år – både med de åbne dage med IT-hjælp i Medborgerhuset og ved de utallige hjemmebesøg, hvor han med en engels tålmodighed hjælper medlemmer, som sidder fast med i brugen af deres tablet/pc eller mobiltelefons måde at virke - eller netop ikke virke på – og hvordan man får det hele til ”tale sammen” og fungere som det gjorde i går før det gik i udu for en.
  Selv med et dårligt ben har du været der for at hjælpe. Det blev ikke til så meget udgående hjælp men kun telefonisk – hvilket kan være en ret så krævende opgave. Men du er god til at tolke supportbehovet, når vores medlemmer har svært ved at forstå IT-sproget. Og jeg har hørt at her på det sidste er du begyndt at give et nap med hos ÆS i Ballerup med at hjælpe i deres IT-café. Stor tak for indsats og for din interesse for at hjælpe vildfarne sjæle med at få teknikken under kontrol.

   

  Kaj Dybdal kom ind i bestyrelsen som suppleant for rigtigt mange år siden – og som suppleant foretrak han at være gennem årene indtil han stoppede i bestyrelsen i september sidste år. Men for næsten lige så mange år siden kom han med i Arrangementsgruppen. Der har han haft en anden vinkel på hvilke tilbud vi skulle have for at de også blev interessante for vores mange mandlige medlemmer. Og i Arrangementsgruppen er han fortsat aktiv – tak for det. Kaj gør ikke meget væsen af sig, han befinder sig bedst sådan lidt i baggrunden – men tag ikke fejl han er en kæmpe støtte for det arbejde, som Ældre Sagens frivillige og bestyrelsen gør. Ikke kun med meget praktisk arbejde til arrangementer, men også aktivt i fht. til Herlev borgere – uanset hvor i byen og i hvilken anledning han stiller op for at hjælpe. Du er en mand af få ord, men når du vælger at kommentere noget, så er din vinkel altid glasklar og lige på kornet. Du er meget værdsat også som samtalepartner. Stor tak for din særlige indsats gennem mange år.

   

                                                                                                                          

  Afslutning

  Formanden takkede alle vores frivillige. I yder en stor indsats, og uden jer vil det slet ikke være muligt at gennemføre alle vores aktiviteter. Tusind tak. Bestyrelsen fortjener også stor tak. Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.

   

  Dirigenten spurgte om der var spørgsmål fra salen til beretningen, Det var der ikke, hvorefter han indstillede beretningen til godkendelse. Beretningen blev godkendt.

   

   

 3. Uddeling af årsnåle

  25-års nålen – 4 stk.

  15-års nål – 2 stk.

  10-års nål – 4 stk.

  Birthe Schwartz

  Egon Christiansen

  Inge Klein

  Jørgen Schwartz

  Gerda Olsen

  Inger Margrethe Kristensen

  Bodil Ladewig Hansen

  Eva Bramsen

  Kate Hjortholm

  Ole Hjortholm

   

   

 4. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse v/kasserer Finn Lyngvig

  Finn startede med at beklage, at han ikke havde uddelingskopier af regnskabet, da han i går havde konstateret, at der var fejl i det fra hovedkontoret. Interesserede kunne henvende sig til ham efterfølgende og få det tilsendt. Den præsentation, som han nu ville gennemgå, var korrekt.

  Finn gennemgik derefter en 5 års oversigt over antal medlemmer og frivillige. Medlemstallet var steget i 5 årsperioden fra 4473 i 2017 til 4878 ved årsskiftet 2021/22. Frivillige var svingende hen over perioden fra 124 i 2017 til 127 ved årsskiftet 2021/22.

  Resultatopgørelsen viste, at vi har et overskud på 61.695 kr. mod sidste år 2020 på 41.204kr. Herefter blev vi informeret om de enkelte poster.

  Regnskabet blev taget til efterretning.

   

 5. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke v/Hannah Kildahl

  Jeg har været lidt inde på dele af det under beretningen, for Ældre Sagens målsætning er, at alle ældre skal have mulighed for et godt liv – hele livet. Det arbejder vi også på, er muligt her i Herlev. Dels ved at tilbyde mange forskelligartede gode oplevelser og varme fællesskaber og dels ved at følge op på, om intentionerne i den nye tværpolitiske kommunale aftale for Ældreområdet 2022-2025 bliver ført ud i livet.

  Ældre- og Sundhedspolitisk arbejde og Social-humanitært arbejde nævnes her sammen – for de lapper jo en del indover hinanden. Det fandt vi også ud af under nedlukningens forskellige faser, hvor sociale arrangementer ikke måtte gennemføres, men kurser med fagligt indhold godt måtte, for de smittede åbenbart mindre. Så det var godt at vi også havde et vinsmagningskursus på planen.

  Vi i Ældre Sagen ser frem til samarbejdet med Herlevs nyvalgte Ældreråd og de øvrige ældre-/pensionistforeninger. For sammen har vi en højere stemme og flere øjne og ører – og kan inspirere hinanden. Og vi værdsætter, at Forvaltningen understøtter samarbejdet i Koordineringsudvalget.

  Vi presser fortsat på for at få kommunen til at sørge for senioregnede boliger og inden for trafikområdet er en form for mere fleksibel flextur stadig aktuelt – måske en ny definition på, hvordan man kan opnå mulighed for flextrafik.

  Vi vil fortsat udvikle Besøgsven-ordningen i det omfang, vi kan finde egnede besøgsvenner og – værter. For det skal give værdi for begge parter at mødes. Vi vil fortsætte med at skabe mulighed for, at ældre kan mødes til samvær og gerne med mulighed for fællesspisninger af forskellig karakter:

  • Et netop afholdt ”Gule ærter med det hele” - hvor vores madlavningshold lavede det hele fra bunden. Der blev lynhurtigt fuldt hus på tilmeldingerne – 65 personer spiste dejlig veltillavet mad sammen.
  • En Danmark Spiser Sammen frokost både i april og igen til november og gerne i Foreningshuset
  • I maj en Frokostmiddag i Medborgerhuset med underholdning af Keld og Hilda, og
  • I løbet af foråret, når restriktionerne på Aktivitetscentre gør det muligt, så serveres frokost med musikalsk underholdning for de sårbare brugere. Her får vi brug for, at kommunens ansatte hjælper med transporten af deltagerne. Disse frokostarrangementer annonceres ikke åbent, for det bliver kun for de visiterede brugere af de nævnte aktivitetscentre.

  Vi samarbejder med en lokal velgørende fond – Eva og Kai Dige Bachs lille velgørende fond - for at finde ”cykel-kaptajner” som vil være med til at hjælpe folk med at lære at køre en duo el-cykel (altså en cykel for to personer ved siden af hinanden) som fonden vil udlåne gratis til glæde for Herlevs ældre. Spændende om forårsvejret lokker et par cykelentusiaster frem til at være med til at hjælpe projektet på vej – eller måske til at køre en tur med en god vend eller slægtning, der er blevet for usikker til selv at cykle ud.

  I maj tilbyder vi alle vores aktivitetsledere i et kort kursus, hvor man lærer eller genopfrisker lidt førstehjælp og ikke mindst bliver tryg ved den meget enkle brug af en hjertestarter. Dem findes der mange af dem rundt om i Herlev – og det er godt, for det kan alle aldersgrupper få gavn af - har vi alle kunnet glæde os over at opleve med fodboldspilleren Christian Eriksen.

  Også i år vil vi være med til at planlægge kommunens Pensionistskovture og henover sommeren vil vi igen stå for cafeen i Hjulmandens Hus på udvalgte datoer - ligesom vi også vil være at finde i teltet til Herlev Festuge. Vi håber på lige så fint vejr som disse dage havde i 2021.

  I det kommende år vil vi også arbejde videre med at finde frem til flere ældre, der oplever ensomhed og sårbarhed. Der kommer en national ensomhedsstrategi ”Sammen mod ensomhed”, som vi skal være med til at omsætte til gode vedkommende aktiviteter i Herlev.

  Vi udvider løbende vores store arrangementsprogram med nye spændende aktiviteter til gavn for det aktive pensionistliv. Der er så meget mere brug for fællesskabet end nogensinde før.

 6. Indkomne forslag

  Der er ikke indsendt nogen forslag.

 7. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år

  På valg er Hannah Kildahl og Frimann Wroblewski – begge villige til genvalg. Begge blev valgt.

  På valg er også Steffen Olsen og Finn Lyngvig, som ikke ønsker genvalg. I stedet opstiller Lotte Leonhard og Lis Mønsted. Begge blev valgt.

  Formanden takkede de afgående medlemmer for det store arbejde, de begge har ydet for Ældre Sagen Herlev og tak for at begge at være fantastiske samarbejdspartnere i bestyrelsen. Steffen har stået for cykelture og Herlev Rundt (og det fortsætter han heldigvis med) og for at være koordinator for aktivitetslederne og har også stået for lokalebookningerne til vores forskellige aktiviteter. Ligesom Steffen også har givet en hånd med i rigtigt mange andre aktiviteter. STOR tak for det.
  Finn har taget en kæmpetørn som lokalforeningens kasserer i mere end 12 år – der er godt nok mange bilag, der har været under hans kyndige blik i årenes løb. Også tak for fine drøftelser undervejs om principper for, hvordan vi anvender midlerne på reglementeret og retfærdig vis - det er ikke alle lokalafdelinger forundt at have en statsautoriseret revisor som kasserer.  En varm tak for indsatsen i bestyrelsen, i Rejsegruppen og ikke mindst for indsatsen med ”gule ærter” arrangementet gennem årene.

 8. Valg af suppleanter for ét år
  Hanne Koch, Birgit Graversen genopstiller og som ny suppleant foreslås Flemming Nielsen. Alle blev valgt.

   

 9. Eventuelt
  Steffen Olsens opgaver som koordinator for aktivitetslederne overgår i den kommende tid til Kirsten Glaring. Tag godt imod hende – for hun er ny i klassen.

Formanden takkede dirigenten, der takkede salen for god ro og orden. 

Tak for i dag og kom godt hjem. Der blev serveret sandwich og øl/sodavand efterfølgende.

Referent 11.03.2022: Næstformand Kirsten Glaring
Kommenteret 13.03.2022: Formand Hannah Kildahl