Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Herlev
Om lokalafdelingen

ÅRSMØDE ÆLDRESAGEN, HERLEV LOKALAFDELING

lørdag den 2. marts 2019 kl. 14.00  i Herlev Teaterbio, Herlev Bygade 30
Herlev seniorkor åbner årsmødet med en række dejlige sange,

hvorefter der er et indlæg ved borgmester Thomas Gyldal Petersen.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. beretning af lokalbestyrelsens virksomhed, til godkendelse

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet

6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:

a. Gerda Olsen

b. Frede Ravn

c. Kirsten Pedersen

Alle ­er ­villige ­til­ genvalg

7. Valg af suppleanter for ét år. På valg er:

a. Kaj Dybdal

b. Frimann Wroblewski

c. Hanne Koch

Alle ­er ­villige ­til ­genvalg

8. Eventuelt, herunder uddeling af årsnåle

Alle medlemmer af Ældresagen har adgang til årsmødet, men kun medlemmer bosiddende i Herlev har stemmeret. Gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen.

Foreningen byder på en sandwich samt øl/vand fra kl. 13.00

Vi håber at se mange af vore medlemmer på dagen.

 

REFERAT AF ÅRSMØDET 3. MARTS 2018

Inden årsmødet underholdt Seniorkoret under ledelse af Per Rathje med sange af Mozart og Leonard Cohen efterfulgt af en 1500-tals ”dansedrikke”vise, to dejlige danske forårssange, og Seniorkoret afsluttede med et Giro 413 potpourri. 

Kirsten K takkede koret for de smukke sange og forsatte med at byde borgmester Thomas Gyldal Petersen og de 101 fremmødte medlemmer velkomne til årsmødet.
Thomas takkede for indbydelsen til årsmødet og fortsatte med en tak for sangene.
Letbanen er nu vedtaget, og alle kommuner, regionen og staten har godkendt økonomien. Den kommunale udligning er et andet emne, der drøftes i øjeblikket, men Herlev håber på ikke at blive ramt af regeringens planer. Vi krydser også fingre for, at der i forbindelse med overenskomstforhandlinger ikke bliver en langvarig konflikt.
Herlev Kommune er inde i en god periode med beskæftigelsen og med en sund økonomi. Serviceniveauet i kommunen fastholdes og udvikles, trods at vi bliver flere borgere, nye institutioner skal bygges og skolerne ombygges. Der sættes flere penge af til demensområdet og ekstra plejehjemspladser. Forvaltningen er i gang med at finde ud af, hvordan ældreplejen – også plejehjemsboligerne – skal udvikles. Der skal også bygges flere seniorboliger, så der skabes nye fællesskaber. Er det muligt at skabe plads i parcelhusområderne til boligfællesskaber? spurgte borgmesteren. Bymidten bliver ombygget, men i noget mindre målestok. Det er også stadig uvist om Rådhuset bliver hvor det ligger nu; det hele afhænger af økonomien. Der skal især bygges nye boliger til familier, men også til ældre, der ønsker at flytte til noget mindre.
Thomas afsluttede med at takke Ældre Sagen for det store arbejde.
Kirsten K takkede Thomas for orienteringen om kommunen lige nu, og gik derefter over til dagsordenens første punkt:
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingens virksomhed
3. Forelæggelse af lokalafdelingens regnskab
4. Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke
5. Indkomne forslag
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år
7. Valg af suppleanter for 1 år
8. Eventuelt - herunder uddeling af årsnåle

Pkt. 1:
Peter Holm blev forslået og valgt med applaus. Han konstaterede efterfølgende, at årsmødet var indkaldt i tide og beslutningsdygtigt. Han gav ordet til Kirsten Kanstrup Sørensen, der fremlagde bestyrelsens årsberetning.
Pkt. 2:
Årsberetning
Lokalbestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling. Jeg fortsatte som formand for Herlev lokalafdeling, Orla Andersen som 1.næstformand, Frede Ravn som 2. næstformand, Finn Lyngvig kasserer, Gerda Olsen sekretær og socialhumanitær kontaktperson, herunder ansvarlig for besøgsvenner, Kirsten Pedersen webmaster og IT-ansvarlig, Steffen Olsen kontaktperson til aktivitetslederne, Kaj Dybdal (suppleant), Per Nilsson (suppleant) samt ældre- og sundhedspolitisk kontaktperson og Frimann Wroblewski (suppleant). Der har ikke været ændringer i bestyrelsen i løbet af året.
Bestyrelsen har holdt 11 lokalbestyrelsesmøder, et hver måned undtagen i juli måned.
Medlemmer
Ældre Sagens samlede medlemstal for hele landet udgjorde ved udgangen af 2017 godt 800.000 medlemmer. Mere end hver anden dansker over 65 år og hver tredje over 50 år er medlem af Ældre Sagen. Pr. 31. december 2017 er der i Herlev 4474 medlemmer, dvs. at omtrent 61 % af borgerne over 60 år er medlem. Der er kommet 344 nye medlemmer i 2017. De fleste af de nye medlemmer er over 60 år, men der er knap 100 under 60. Dejligt at se.
Foreningshuset
Nu er foreningshuset så endelig blevet indviet og taget i brug. Vi har været involveret i møder med kommunen herom sammen med andre foreninger. Desværre er der nogle begrænsninger for anvendelse af huset, f.eks. er gulvet ikke velegnet til seniordans, og der er ikke plads til mere end ca. 50 i alt. Jeg håber dog, at vi kan flytte nogle af vore aktiviteter til huset.
Ældre- og Sundhedspolitik
Ældre Sagens ældrepolitik er, som I ved, ikke-partipolitisk, og det, vi i lokalbestyrelsen beskæftiger os med, er at påvirke de beslutninger, som Herlev Kommune vedtager samt at være lydhør over for vore ældre medborgere, som har brug for hjælp, det være sig – hjemmehjælp – genoptræning – udskrivning fra hospital og lign. I oktober afholdt vi i samarbejde med Danske Handicapforeninger et vælgermøde, hvor ca. 100 borgere mødte op. Vi foreslog bl.a. at Herlev Kommune tilslutter sig flextrafik, som vil betyde, at ældre for en billig penge kan komme til og fra sin bopæl. Vi forespurgte ligeledes, om partierne ville prioritere bygning af flere ældre- og seniorboliger, og det er glædeligt, at kommunen har vedtaget i Budgetaftalen for 2018 at udarbejde en Udviklingsplan for flere seniorboliger. Det er vigtigt, at vi får henvendelser om eventuelle problemer, så vi har mulighed for at gribe ind. Vi afholder møder med repræsentanter fra andre lokalbestyrelser i hovedstadsregionen, distrikt 10, hvor vi udveksler erfaringer, problemer og andet, samt afholder temadage 1-2 gange om året. Jeg vil også henlede opmærksomheden på Ældre Sagens rådgivning. De gennemfører telefoniske rådgivninger om alt fra gæld over demens til dødsfald og pension. Rådgivningen er åben alle ugens hverdage. I 2017 blev der givet over 36.000 rådgivninger.
Der har i Herlev i løbet af året været afholdt 1 møde med Borgmesteren samt 1 møde i koordinationsgruppen, der består af ældrechefen, repræsentanter for Ældrerådet samt repræsentanter fra de øvrige seniorgrupper i Herlev. Disse møder har bl.a. handlet om et nyt foreningshus, orientering om kommunens skovtur og gensidig information om Ældrerådets og seniorklubbernes aktiviteter.
Vi har også samarbejdet med Ældrerådet om temadage i Herlev. Vi deltog endvidere i Herlev Kommunes planlægning af pensionistskovturen i 2017 sammen med Ældrerådet og Herlev Visevenner. Alle var tilfredse med arrangementet, og vi deltager også i dette års planlægning.
Vi har i år foretaget 884 vaccinationer i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Ældresagen får 10,00 kr. pr vaccination. Vi vil derfor gerne opfordre jer til, at I benytter denne service, også i år.

Social-humanitært
Vi har i øjeblikket 14 besøgsvenner. Disse besøger ca. en gang ugentlig en person (besøgsvært), som har udtrykt ønske om det. Besøgsven og vært aftaler, hvad de gerne vil bruge tiden til sammen, snakke over en kop kaffe, gå en lille tur eller andet.
Besøgsvenner kan ikke påtage sig arbejdsrelaterede opgaver eller f.eks. indkøb.
Vi har indgået et samarbejde med Røde Kors og Lindehøj kirke, så hvis den ene mangler besøgsvenner, kan den anden måske hjælpe.

Økonomi
Vi kom ud af 2017 med et overskud på 40.920 kr. efter samlede indtægter på 747.075 kr. og efter fradrag af samlede udgifter på 706.155 kr. Resultatet er væsentlig bedre end 2016, hvor overskuddet var på 6.170 kr. Det skyldes især, at vi i 2016 har indkøbt poloshirts og muleposer. Vores kasserer vil senere gennemgå regnskabet.
Aktiviteter og arrangementer i det forløbne år
Vi er startet med at udsende et elektronisk nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden. Her igennem har vi mulighed for at formidle nye tilbud og arrangementer. Vi vil anbefale, at du tilmelder dig dette. Dette gøres via vores hjemmeside.
Arrangementsgruppen bestræber sig på at lave varierede tilbud til vore medlemmer.
Arrangementsgruppen: Jette Kristensen, Birgit Graversen, Erling Mortensen, Kaj Dybdal, Eva Dybdal. Repræsentant for bestyrelsen: Gerda Olsen.
En gruppe, hvor medlemmerne har forskellig baggrund og interesser, og det skulle gerne vise sig i vore arrangementer.
Vi har vore årligt tilbagevendende arrangementer:
Sommergåture, Modeopvisninger, Vinsmagning, ”Gule Ærter”, Matine og Nytårsfest, ligesom vi hvert år deltager med et kaffetelt med musik fra de Samspilsramte på Herlev Festuge.
I 2017 har vi haft en ”Orientering om Farvel til Klippekortet”, været på besøg i:
Absalon (tidligere Absalon Kirke), Det Ny teater, Københavns Hovedbanegård, Københavns Rådhus, Frederiksberg Slot, Den Indonesiske Ambassade, Operaen, Odd Fellow Palæet, Erichsens Palæ, Lauritz.com, Klunkehjemmet, Foredrag med Anne Helene Jensen.
Bustur til Hundested Havn og Bustur til Samsø.
Til en del af vore arrangementer har der været meget stor interesse. Vi prøver så vidt muligt at gentage turen/arrangementet.
Rejsegruppen har også i år været aktive for at arrangere nogle spændende ture. Der har været rejser til Sydfrankrig, Kroatien, busrejse i grænselandet samt Jaruplund højskole. Turen til Holland blev aflyst grundet for få tilmeldinger.
To gange om året udgiver vi vores lokalblad, hvor alle aktiviteter og arrangementer omtales. Mange af vores medlemmer er engageret i bladet: arrangementsgruppen, rejsegruppen, skribenterne, bestyrelsen, annoncetegnerne, brevduerne og ikke mindst vores layouter og redaktør. Vi skal også takke vores annoncører for det gode samarbejde; annonceindtægten bidrager væsentligt til lokalafdelingens økonomi.
Vi har jo selvfølgelig også alle vore faste aktiviteter med stor opbakning. Der har ikke været nogen nye aktiviteter i den forgangne sæson.
På de viste skemaer kan man se, at nogle af aktiviteterne er gået frem, mens andre er gået tilbage.
Som sædvanlig deltog vi også sidste år i Herlev festuge. Det er blevet en fast tradition, som vi gerne vil fortsætte med.

IT aktiviteter
Der har i 2017 været tilbudt 2 PC-kurser for let øvede, 2 kurser i IPad, 1 kursus i køb på nettet, 2 kursus i EBoks m.m., 1 kursus i skyen, 1 kursus i mailsystemer og kalender, 1 kursus i applikationer (apps) og 1 billedbehandlingsskursus. Desuden har der været tilbudt ugentlig it- hjælp fra september til maj samt hjemmebesøg efter behov. Der har i 2017 været 53 hjemmebesøg. Behovet for it-hjælp/undervisning er løbende under forandring. Den udvikling har vi til fælles med alle de andre lokalafdelinger. Vi prøver at tilpasse os udviklingen, som vi erfarer, der kan være brug for under it-hjælp.
Årets frivillig
Vi har i øjeblikket 124 registreret som frivillige. I hele landet er der mere end 19.000 frivillige.
Vi vil i dag hædre en af disse frivillige, som har været frivillig siden 2005. Hun har været og er meget aktiv i mange af vores gåture, walk and talk, Søndersø rundt, Besøg i Dyrehaven forår og efterår, samt altid villig til at give en hånd f.eks. ved Herlev festuge og søndagshyggen. Hun er kort og godt en meget hjælpsom person og altid i godt humør
Årets frivillige er Jutta Brast.
Afslutning
Jeg vil gerne takke alle vore frivillige. I yder en stor indsats, og uden jer kunne vi slet ikke gennemføre alle vore aktiviteter. Tusind tak.
5

Bestyrelsen fortjener en ekstra stor tak. I er der altid og støtter op, hjælper og tager over, når det er nødvendigt.
Dirigenten opfordrede forsamlingen til at komme med kommentarer. Der blev rejst spørgsmål om deltagerantallet i bridge. Det mindre antal skyldtes færre spilledage både på tirsdags- og onsdagsholdet.
Der var ingen yderligere bemærkninger fra salen.
Beretningen blev godkendt.
Pkt. 3:
Regnskabet blev fremlagt til orientering af kasserer, Finn Lyngvig.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. Men det blev nævnt, at der fremover nu er afsat 50 kr/deltager til afslutningerne i de faste aktiviteter.
Pkt. 4:
Fremtidigt virke
Vi skal i gang med at bruge det nye foreningshus. Det er anvendeligt til mange ting, men vi er som bekendt ikke alene om at bruge det. Alle foreninger i Herlev kan booke det. Vi får lov til at lave bookninger til faste aktiviteter for et år af gangen. Vi har sendt ansøgninger ind til kommunen, men kender endnu ikke resultatet. Efter aftale med kommunen har vi åbent hus hver onsdag mellem kl. 10 – 12 så hvis I ikke endnu har set det, så kig forbi. Vi holder desuden et åbent hus arrangement lørdag den 24. marts kl 10 – 12, hvor vi vil have kaffe på kanden. Har du lyst at deltage i vagtplanen, så lad os det vide.
Tricktyveri.
Som opfølgning på vores kampagne om tricktyveri vil vi lave et arrangement i Herlev Skole den 19. april kl. 13, hvor tricktyven Sunny Cagara vil vise, hvordan en tricktyv arbejder.
Vi vil selvfølgelig fortsætte med de kendte aktiviteter, som mange er rigtig glade for. Vi er altid åbne for nye forslag til aktiviteter, men også gerne med nogle friske tovholdere.
Ældre Sagen kører i samarbejde med en række andre foreninger en kampagne i uge 17 om spis sammen. Vi har i Herlev besluttet ikke at deltage heri. Vi havde vores Gule Ærter spisning den 24. februar i Birkholm sognehus.
Pkt. 5:
Ingen indkomne forslag
Pkt. 6:
Der var genvalg af Kirsten Kanstrup Sørensen, Orla Andersen, Finn Lyngvig og Steffen Olsen.
Pkt. 7:
Der var genvalg til Kaj Dybdal og Frimann Wroblewski og nyvalg til Hanne Koch. Per Nilsson aftrådte og fik en vingave fra lokalafdelingen. Per takkede for gaven og de gode ord. Han ville dog gerne fortsætte med det ældrepolitiske arbejde i lokalafdelingen.

Pkt. 8:
Flextrafik: Der blev spurgt ind til, om kommunen ville etablere Flextrafik. Formanden kunne oplyse, at borgmesteren på vores valgmøde i efteråret havde oplyst, at ordningen pga. transport til og fra Herlev Sygehus ville blive for dyr for Herlev.
Årsnåle:
15 års nåle: Povl Hermansen og Orla Andersen
10 års nåle: Jenny Andersen, Sven Hilskov, Harry Laursen, Steffen Olsen, Kirsten Kanstrup Sørensen og Svend Erik Lyhne Sørensen.
Formanden afsluttede med at takke de fremmødte medlemmer og dirigenten for at holde styr på bestyrelsenVi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.