Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Aalborg Kommunes budgetforslag 2023-2026

Aalborg Kommunes budgetforslag 2023-2026

 

Aalborg Byråd havde torsdag den 22. september 2022 inviteret borgerne i Aalborg Kommune til budgetcafe’ på KaffeFair om budgetforslaget for 2023-2026. Som det så smukt står i invitationen, var det byrådets ønske, at der var mange borgere såvel unge som ældre, der havde lyst til at komme og udfordre byrådet på de foretagne prioriteringer i budgetforslaget. Initiativet var ikke nyt, men ikke desto mindre et flot initiativ for åbenhed omkring budgetforslaget for 2023. Alt sammen så godt, men afviklingen var under alt kritik, idet afviklingen og mødestyringen mere var fokuseret på fjernsynet end ønskerne om en nuanceret og borgerinddragende debat omkring alle politikområder. Det er endvidere vores opfattelse, at rigtig mange borgere - som os fra Ældre Sagen – forlod DIALOGMØDET, ”med hånden oppe”, men uden mulighed for dialog.

 

Ved fremtidige dialogmøder om budgettet vil vi derfor anbefale - dels, at det ikke er fjernsynet, der er målet og rammesættende for dialogmødet på 1½ time – og dels, at dialogmøderne tilrettelægges og tematiseres ud fra det politiske mål, at borgerne skal have mulighed for at stille spørgsmål til alle politikområder.

 

Ældre Sagen Aalborg også tilstede på dialogmødet med flere repræsentanter, hvor vi forsøgte at komme til orde med vores budskaber om det foreliggende budgetforslag på Senior- og Omsorgsområdet. Det lykkedes ikke, hvorfor vi har fundet det nødvendigt at fremsende vore synspunkter til alle medlemmer af Aalborg Byråd. Vi beklager - men finder, at der i budgetforslaget for 2023-2026 lægges op til store og principielle beslutninger, der vil få afgørende konsekvenser for ældreplejen i Aalborg Kommune fremadrettet. I denne sammenhæng skal det endvidere tilføjes, at vi på dialogmødet bemærkede, at der ikke - i forbindelse med præsentationen af de politiske partiers mærkesager – var partier, der havde ældreplejen som et fokusområde. Det var derimod glædeligt, at rådmanden for Senior og Omsorg på dialogmødet påpegede faremomenterne ved godkendelse af det foreliggende forslag til budgetaftale, idet byrådet hermed accepterer, at øremærkede af staten tilførte demografimidler til ældreområdet kan anvendes til på andre indsatsområder.

 

For Ældre Sagen Aalborg er den af Regeringen udmeldte demografimodel helt principiel. Vi finder det uforståeligt og stærkt bekymrende for ældreplejen, at Aalborg Byråd i sit budgetforslag for 2023-2026 kan foreslå, at øremærkede statslige midler til pleje og omsorg - for et stigende antal ældre - bruges på andre indsatsområder. Vi bemærker ligeledes, at det er et praksisbrud for Aalborg Kommune, idet demografimodellen og de tilførte ekstra midler i de sidste 4 år fuldt ud er blevet anvendt efter hensigten med at fastholde en værdig ældrepleje. Som førnævnt er Ældre Sagen Aalborgs bekymringer af principiel karakter, idet en ændret anvendelse af demografimidlerne og de gennemførte praksisændringer er starten på en tilbagevendende mangel på værdig ældrepleje. Kunne det som et tænkt eksempel fremadrettet være muligt, at Aalborg Byråd i 2024 eller 2025 besluttede, at de øremærkede demografimidler, der var tiltænkt ældreområdet,  kunne understøtte den tredje limfjordsforbindelse?  

 

Set i forhold til de landspolitiske tiltag på ældreområdet er Aalborg Byråds budgetforslag vedrørende Senior – og Omsorgsområdet ligeledes overraskende, idet vi i Ældre Sagen oplever, at der i såvel Folketinget som Regeringen er en stigende bevidsthed og interesse for behovet for en styrket indsats på alle velfærdsområderne. Det er ikke mindst kommet til udtryk på ældreområdet, hvor der foreligger klare landspolitiske udmeldinger om lovgivningsmæssige tiltag, der kan styrke pleje- og omsorgsarbejdet for de ældre. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, at der bl.a. foreligger klare udmeldinger om behovet for fastholdelse af demografimodellen og en ny ældrelov.  

 

Således begrundet og med baggrund i den manglende interesse for ældreområdet på dialogmødet vil Ældre Sagen henlede Aalborg Byråds opmærksomhed på,

 

  • Såfremt det foreliggende budgetforslag for 2023-2026 bliver besluttet, vil det medføre, at Aalborg Byråd - til trods for et stigende antal ældre (demografien) – overfører statsligt afsatte ældremidler til andre indsatsområder. Konkret har staten via demografimodellen afsat 33.7 mio.kr. til fastholdelse af en styrket ældreindsats, hvilket Byrådet med vedtagelse af budgetforslaget reducerer til 25.3 mio.kr.

 

  • Ældre Sagen Aalborg finder det meget bekymrende, såfremt Aalborg Byråd – med et slogan om det nære velfærd - vil reducere de statsligt afsatte midler med ca. 9 mio.kr. Foruden nævnte besparelser på demografimidler pålægges Senior- og Omsorgsforvaltningen yderligere ca. 10 mio.kr. i effektiviseringsbesparelser, hvilket kun kan betyde serviceforringelser og færre ansatte i ældreplejen, hvor de i forvejen løber stærkt. Vi finder det uhørt, at statsligt tilførte midler til ældre – IKKE KOMMER DE ÆLDRE TIL GODE!

 

  • Ældre Sagen Aalborg har ligeledes med undren bemærket, at den foreslåede reduktion af de øremærkede demografimidler til ældre og den dermed  gennemførte praksisændring tilfældigvis falder sammen med resortændringerne i Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur.  

 

Afslutningsvis vil Ældre Sagen Aalborg og koordinationsudvalget for Aalborg Kommune, der omfatter 28.000 medlemmer i lokalafdelingerne Hals, Sejlflod, Nibe og Aalborg, appellere til, at Aalborg Byråd genovervejer de foreslåede besparelser på ældreområdet i Aalborg Kommune, idet besparelserne på ingen måde fremmer en værdig ældrepleje - tværtimod!

 

Koordinationsudvalget for Ældre Sagen i Aalborg Kommune

Med venlig hilsen

Lasse Breddam, formand

 

Sidst opdateret 06.10.2023