Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmøde 2021

Årsmøde 2021 i Ældre Sagen Hobro - 9. marts 2022.

Årsmøde 2021 i Ældre Sagen Hobro - 9. marts 2022.

Ældre Sagens Lokalafdeling i Hobro holdt årsmøde i Hobro Idrætscenter med 80 deltagere.

Formand Ole Knudsen kunne i sin beretning fortælle at der nu er 2.944 medlemmer af Ældre Sagen Hobro, heraf er der 109 frivillige. Hovedparten af de frivillige arbejder inden for det Social humanitære område, dvs. som demensaflastere, besøgsvenner, bisiddere og ledsagere samt inden for vågetjenesten.

I 2021 var det ikke nemt at være frivillig i Ældre Sagen. I hvert fald ikke i begyndelsen af året, hvor vi kun langsomt åbnede Danmark op, og stadig ikke kunne mødes. Mange planlagte arrangementer og aktiviteter måtte aflyses. Heldigvis kunne flere af de foredrag og arrangementer, der var blevet aflyst, gennemføres i løbet af efteråret.

Udfordringerne i forbindelse med COVID-19 har kostet. Antallet af frivillige er faldet på så godt som alle områder. Utryghed og udmattelse har betydet, at nogle frivillige er faldet fra. Men i takt med at vi har fået vacciner mod COVID-19, og er blevet vaccineret er det som om, at flere frivillige har sænket skuldrene og vendt tilbage til aktiviteter og inviteret til samvær og fællesskab. Der spores en ukuelig optimisme, vedholdenhed og iderigdom, som er en del af dét dna, frivillige i Ældre Sagen er gjort af!

COVID-19-krisen har bragt ensomhed højt op på den politiske dagsorden. Ældre Sagen har benyttet dette momentum til at intensivere det politiske arbejde for at få gennemført en langsigtet national ensomhedsstrategi.

IT undervisningen har ligget stille under COVID-19 pandemien men der var travlt i efteråret 2021, da der er sket meget omkring offentlig digitalisering i form af to-faktorgodkendelse af netkøb, coronapas app og ikke mindst ændring af NemID til MitID samt næste generation Digital Post.

Vi afholdte derfor to velbesøgte arrangementer i løbet af efteråret, hvor vi informerede om ændring af NemID til MitID samt næste generation Digital Post.

Hverdagen med COVID-19 har virkelig vist, at virtuel kommunikation og hjælp til ældre om at følge med den digitale udvikling er både aktuel, nødvendig og efterspurgt.

Nu hvor alle restriktioner er ophørt er IT undervisningen startet op igen og vi oplever en stor søgning til de kurser vi udbyder. Specielt er der stor interesse for kurset om – Offentlige digitale løsninger og APS

 

 

Café Fri

Café Fri åbnede i Medborgerhuset den 14. september, og henvender sig til hjemmeboende ældre, der er ramt af lettere demens samt deres pårørende. Der er åbent torsdage i lige uger fra kl. 14 til 16 hvor man hygger sig i hinandens selskab – med snak, sang, kaffe og forskellige aktiviteter.

En gang om måneden er der bevægelse på programmet.

Der er 6 frivillige – 1 mand og 5 kvinder der passer Caféen.

Vågetjenesten

Vågetjenesten var lukket helt ned i starten af 2021.

Vi startede langsomt op fra den 20. maj, men da der var flere vågere der var stoppet på grund af Covid-19, kunne vi kun tilbyde at våge i tidsrummet fra 16.00 til 02.00.

Der er sidst på året kommet tre nye vågere til, og her i starten af 2022 endnu en. Der er nu 19 vågere, og fra den 15. marts kan vi igen tilbyde at våge hele døgnet.

Bekæmpelse af ensomhed for +65 årige

Mariagerfjord kommune stillede i 2021 en pulje på 350.000 kr. til rådighed til bekæmpelse af ensomhed for +65 årige. KOU søgte og fik bevilget 60.000 kr. til afholdelse af 2 arrangementer, et i Hadsund og et i Hobro, hvor vi inviterede ensomme til en sammenkomst med mad og underholdning.

Der var stor tilslutning til begge arrangementer.

Vi fandt ud fra de 4 afdelingers lokalkendskab og i samarbejde med kommunens fællesskabskoordinator frem til hvem det var relevant at invitere.

Deltagerne blev hentet på deres bopæl og ligeledes kørt retur.

Sårbare ældre

I efteråret 2021 fik Ældre Sagen, af Folketinget bevilget 22 millioner kr., der dels skulle stimulere oplevelsesindustrien efter Covid-19 pandemien og dels skulle anvendes til oplevelser for sårbare ældre.

Ældre Sagen i Hobros andel af denne pulje var 85.957 kr. Nu er det ikke sådan at pengene bare bliver udbetalt. Det skal dokumenteres at pengene er brugt inden for de betingelser, der følger med bevillingen. Vi brugte nogle af pengene på vores ”Juletur til den Gamle By i Aarhus” hvor vi reducerede deltagernes egenbetaling.

De resterende penge vil blive brugt til at reducere egenbetalingen på en lang række af arrangementerne i første halvdel af 2022.

 

Jutlander Bank Fonden Hobro

Fra ”Jutlander Bank Fonden Hobro” Her har vi fået et tilskud på 5.000 kr. til vores næste arrangement ”Historien om flytningen af Rubjerg Knude Fyr” hvor murer Kjeld fra Lønstrup kommer og fortæller om opgaven med at flytte Rubjerg Knude Fyr.

Fra ”Jutlander Bank Fonden Hobro” har vi også fået et tilskud på 9.250 kr. til turen i Tofte skov. Fonden betaler bussen og guidning i skoven.

 

Gråspurvene

"Gråspurvene" et mødested for "piger", der måske er lidt grå i toppen,  og som gerne vil deltage i sociale og kulturelle arrangementer med andre "piger", er et nyt initiativ i regi af Ældre Sagen, Hobro.

Her er der tilbud om forskellige sociale og kulturelle arrangementer

Der blev afholdt opstartsmøde her den 9. september med 50 deltagere.

Efterfølgende har der været flere velbesøgte arrangementer.

 

På årsmødet skulle der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen.

Gunnar L. Hansen, Bent Bertelsen, Erling Lynge Møller og Jette Nørgaard Jensen var på valg. Alle havde på forhånd erklæret sig villige til genvalg og alle blev genvalgt.

Den samlede bestyrelse ser således ud:

Ole Knudsen, Birgit Ribe, Dorte Bang, Gunnar Greve, Gunnar L. Hansen, Erling Lynge Møller, Bent Bertelsen, Tove Thulstrup Pedersen og Jette Nørgaard Jensen.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde den 29. marts.

Gunnar Greve fik i anledning af sit 15 års jubilæum af Ældre Sagen Hobros bestyrelse overrakt en 15 års nål og blomster.

Som afslutning på årsmødet takkede Ole Knudsen dirigenten Niels Lindberg for god og sikker ledelse af årsmødet.

Efter årsmødet blev der serveret kaffe med tilbehør for deltagerne og herefter fortalte Mogens Jespersen om sit virke som borgmester i Mariagerfjord kommune.

Efter en indledende orientering fra Mogens Jespersen var der stor spørgelyst blandt deltagerne og mange emner blev berørt, bl. a. den seneste udvikling omkring Klokhuset, sundhedscenter i tilknytning til sygehuset, biogasanlæg ved Tobberup, nyt Campus i Hobro midtby, gravearbejde i Hobro mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 25.10.2023